Afghánistán: Udržitelná obživa a životní prostředí

Afghánistán: Udržitelná obživa a životní prostředí

Hlavními zdroji živobytí Afghánců jsou zemědělství a pastevectví. Zisk z tohoto sektoru je však velmi nízký, používané technologie zastaralé a odborné znalosti místních farmářů omezené. Extenzivní zemědělství připravuje půdu o živiny a vláhu, vede k nižším výnosům a nutí farmáře obhospodařovat čím dál větší plochy půdy. To vede k narušování přírodní vegetace a vystavování půdy riziku eroze deštěm či větrem.

Lidé ze vzdálených komunit jsou často uzavřeni v bludném kruhu postupů neudržitelného zemědělství. Většinou nedokáží vypěstovat dost produktů pro nasycení vlastní rodiny, takže jsou nuceni obhospodařovat stále více půdy, nebo opustit svoje živobytí a přestěhovat se do města.

Proto se zaměřujeme na zavádění udržitelných zemědělských postupů ve vzdálených komunitách. Představujeme nové plodiny či odrůdy, vylepšené zemědělské techniky a různá opatření pro hospodaření s přírodními zdroji.

Dále místní zemědělce podporujeme ve zpracování jejich produkce, rozšiřování hodnotového řetězce a diverzifikaci příjmů. Pomáháme tak komunitám dostat se nad rámec primární zemědělské produkce a v konečném důsledku přispíváme k všeobecnému ekonomickému rozvoji.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Vytváření stálých pracovních míst a pracovních příležitostí v severním Afghánistánu v oblasti hodnotového řetězce recyklace

Vytváření stálých pracovních míst a pracovních příležitostí v severním Afghánistánu v oblasti hodnotového řetězce recyklace

Cíl projektu: Nové i stávající společnosti, které podnikají v oblasti hodnotového řetězce recyklace, jsou efektivní a vytvářejí zisk i udržitelné a inkluzivní pracovní příležitosti.
Projekt vytváří komerčně životaschopný hodnotový řetězec v oblasti recyklace plastů, díky čemuž vzniknou stálé a inkluzivní pracovní příležitosti pro nejméně 1 860 lidí (alespoň 480 z nich budou ženy). Řetězec má několik úrovní. První z nich představuje 30 stávajících i nově vytvořených středisek pro svoz odpadu (zahrnuje 900 pracovních míst), odkud se odpad prodá do recyklačního zařízení. Další úrovní se stává nové recyklační zařízení (60 pracovních míst), která vyrobí plastové pelety. Další úroveň tvoří 60 obchodních středisek (hubů) nabízejících 900 pracovních míst. Ty budou mít na starosti nákup pelet pro jejich další zpracování na konečné produkty dle konkrétních potřeb a pro konkrétní účely.
Ve spolupráci s Organizací humanitárních služeb pro Afghánistán (Humanitarian Services Organization for Afghanistan - HSOA), což je nevládní organizace na podporu žen, Člověk v tísni podpoří ohroženou mládež, vnitřně vysídlené osoby, ženy a další marginalizované skupiny tím, že je zapojí do projektových aktivit.
Projekt plní tři cíle:
  1. Negativní účinky pevných odpadů na životní prostředí v cílové oblasti se značně snížily.
  2. Vznikl hodnotový řetězec pro recyklaci plastového odpadu s tržním potenciálem
  3. Dostupnost stálých pracovních příležitostí pro nejohroženější obyvatele.

 
Podpora zemědělské produkce a udržitelné využití přírodních zdrojů

Podpora zemědělské produkce a udržitelné využití přírodních zdrojů

Od roku 2008 realizuje Člověk v tísni zemědělské projekty v severním Afghánistánu, především v jižním Balchu a Samanganu. Za účelem budování kapacit farmářů, pastevců, rad pro komunitní rozvoj a vládních pracovníků organizujeme farmáře do takzvaných Farmer Field School. Vybraní farmáři zkoušejí nové postupy a plodiny na svých modelových polích, testují je v reálných podmínkách a vyhodnocují jejich praktické výhody.

Podporujeme také dodatečné výdělečné aktivity farmářů, jako je včelařství, sadařství, lisování oleje či tkaní koberců. Podporujeme tak diverzifikaci příjmů a odolnost domácností.

Kromě podpory jednotlivců se v rámci programu zaměřeného na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji soustředíme také na práci s celými komunitami. Prostřednictvím relevantních komisí jsou v různých lokalitách podporovány komunitní projekty, které se soustředí na snižování rizik spojených s přírodními zdroji, jako jsou lesy a pastviny.
Prevence katastrof

Prevence katastrof

Člověk v tísni klade důraz na prevenci katastrof, ovšem rozpoznat včas jejich příchod bývá někdy obtížné. Na rozdíl od zemětřesení nebo povodní je například sucho, které je v oblasti velmi častou pohromou, těžko rozeznatelné ve své prvotní fázi. ČvT proto sleduje dlouhodobě určité indikátory, které mají na problém včas upozornit.

Cílem tohoto monitoringu je včasné rozpoznání přicházející krize, neboť včasný zásah je efektivnější a smysluplnější. V rámci programu rovněž ČvT školil místní vesničany, jak předcházet a především zmírňovat dopady takových katastrof. Propojením s rozvojovými programy, především v oblasti obživy a udržitelného využívání místních zdrojů, dochází k multiplikaci dopadů tohoto programu.

Zlepšení přístupu k pitné vodě

Zlepšení přístupu k pitné vodě

Člověk v tísni se primárně zaměřuje na kvalitu zdrojů pitné vody, což je základní předpoklad pro její další využití. Pomáhá vesničanům budovat rozvodné sítě na vodu nebo přivaděče vody (karézy), nové studny nebo nádrže na vodu, které slouží v mnoha oblastech jako jediný zdroj vody po více než polovinu roku.

Právě v těchto místech, kde je jediným zdrojem pitné vody dešťová, je zapotřebí pracovat především s lidmi, kteří samotnou vodu dále používají. Proto je integrální součástí celého programu školení místních obyvatel, které je zaměřeno především na uchování a další zpracování vody a potravin, základní osobní hygienu a sanitaci.

Zajímavým technologickým posunem v posledních letech jsou písčité filtry, tzv. bio-sand filters, které při řádném zaškolení vykazují velmi slibné výsledky nejen v programu Člověka v tísni. Společnost je používá v nových projektech kontinuálně od roku 2010.

Jak dále pomáháme