Afghánistán: Vzdělávání a praktické dovednosti

Afghánistán: Vzdělávání a praktické dovednosti

Po pádu režimu Tálibánu, který mimo jiné zakázal vzdělání dívek a žen, byl v zemi akutní nedostatek vzdělávacích institucí. Školy byly neudržované či zničené předešlými boji. Dlouhodobě podfinancovaný sektor navíc trpí nedostatkem kvalifikovaných učitelů na všech úrovních. Obrovský nárůst počtu studentů vyvíjel ytlak na obnovu vzdělávací infrastruktury. Vzdělávání tak bylo jednou z našich klíčových rozvojových aktivit v Afghánistánu.

Po několika letech investic do oprav a staveb nových budov se situace podstatně zlepšila. Problémy z hlediska obsahu výuky ovšem přetrvávají. Školy jsou neefektivně řízeny, učí se na základě zastaralých učebních osnov a chybí kvalifikovaní a zkušení učitelé.

Úroveň středních škol, jejichž počet v posledních letech výrazně narůstá, je špatná. Stejně jsou na tom školy základní. Výuka je zde navíc velmi teoreticky zaměřená a žáci si nemají možnost osvojit praktické dovednosti, což je kritické především v učňovských oborech.

V prvních fázích obnovy jsme zrekonstruovali přes 90 škol ve venkovských oblastech. V posledních letech jsme se zaměřovali především na systémové změny v oblasti středního odborného školství se specializací na obor zemědělská výroba.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zlepšení kvality středních zemědělských škol

Zlepšení kvality středních zemědělských škol

V prvních letech realizace tohoto programu jsme se zaměřovali na zlepšování kvality vzdělávání na několika úrovních. Na úrovni samotných škol jsme se snažili o zkvalitnění výuky prostřednictvím odborných a metodických školení pro pedagogy a zaváděním praktické výuky na školách. Dále jsme se zaměřili na zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků těchto škol – posilování jejich manažerských dovedností a fundraisingových schopností. Na systémové úrovni jsme se následně zaměřili na spolupráci s klíčovými partnery (státní a místní správou, donory a dalšími aktéry). Důraz je při tom kladen také na finanční soběstačnost zemědělských škol. Tento přístup kombinuje získávání praktických dovedností studentů prostřednictvím školních farem a generováním dalších finančních prostředků pro rozvoj školy.

V další fázi programu se klíčovým nástrojem stal nástroj na monitorování činnosti a výkonu pilotních škol, na jehož výsledcích je založena certifikace modelové školy. Systém modelových škol je základem pro šíření dobré praxe na dalších školách. Tento program přispěl k realizaci národní strategie TVET (Technical Vocational Education and Tranining) pro Afghánistán pro období 2013-2018. Kvalita škol je monitorována vládními institucemi, navíc jsou propojovány se soukromými firmami a zabývají se výukou praktických dovednosti žádaných na trhu práce. Zvýšilo se také zapojení dívek.

V roce 2017 Člověk v tísni spolupracoval s 20 pilotními školami a dalších 13 škol bylo zahrnuto v programu na replikaci dobré praxe. Jedním z výsledků našich aktivit zaměřených na propojování zemědělských škol se zemědělskými podniky je 284 studentů, kteří si našli stáž v některém z těchto podniků.
Podpora kapacit Ministerstva školství

Podpora kapacit Ministerstva školství

Člověk v tísni navázal na své dlouholeté zkušenosti z působení v oblasti zemědělského vzdělávání v Afghánistánu. V rámci programu zareagoval na enormní nárůst počtu středních zemědělských škol a nedostatečnou kapacitu Odboru technického a odborného vzdělávaní (DM TVET) zajistit v tomto rozsahu kvalitní zemědělské vzdělávání. Záměrem bylo posílit kapacitu DM TVET k informovanému řízení zemědělského odborného vzdělávání na centrální i provinční úrovni v Afghánistánu. Toho chce Člověk v tísni dosáhnout prostřednictvím školení zástupců DM TVET, nastavení funkčního monitorovacího systému, nastavení minimálních standardů pro vybavení škol a sdílení informací v sektoru odborného vzdělávání.

V tomto programu experti společnosti plní úlohu konzultační. Cílem je dosáhnout strukturálních změn a především navýšení schopností a kapacit odboru Ministerstva školství na centrální a jeho pobočkám na provinční úrovni v oblasti řízení a podpory fungování středních zemědělských škol.
 

Jak dále pomáháme