Afghánistán

Afghánistán: Vzdělávání a praktické dovednosti

Do roku 2021 zaznamenal Afghánistán obrovský pokrok v oblasti vzdělávání. V roce 2001 navštěvovalo základní školu pouhých 773 000 dětí, v roce 2018 to bylo již více než 6,5 milionu. Počet dětí ve školách všech stupňů se zvýšil z 0,9 milionu v roce 2001 na 9,2 milionu v roce 2001, z toho 39 % tvoří dívky. Zároveň se podařilo navýšit účast dívek v prvních třídách, a to v zásadě z nuly v roce 2001 na 65 % všech dívek v roce 2021.

S novým režimem existuje mnoho neznámých co se týče vzdělávání, zejména u žen. Stále nedisponujeme dostatkem informací, abychom věděli, jaký bude přístup ke vzdělání v následujících měsících či letech vypadat. V současnosti je přibližně 2.6 milionů dětí bez přístupu ke vzdělání (přes 60% z nich jsou dívky). Překážek evidujeme mnoho – nedostatek vzdělávacích kapacit a prostor, nedostatek učitelů, špatné dopravní spojení, tradiční přístup ke vzdělání, zapojení dětí do ekonomické podpory rodiny, uzávěra škol kvůli světové pandemii či nedostatek finančních zdrojů na nákup školních potřeb a učebnic.

V předešlých letech se Člověk v tísni zaměřoval na obnovu škol ve venkovských oblastech a následně i podporu systémových změn v oblasti středního odborného školství se specializací na obor zemědělská výroba. Od tohoto roku, se zaměřuje především na zajištění základní školní docházky pro děti z domácností, které jsou v akutní hmotné nouzi či museli opustit své domovy.


Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zajištění základních vzdělávacích potřeb pro kluky a holky postižené krizí

Zajištění základních vzdělávacích potřeb pro kluky a holky postižené krizí

Vytvoření vzdělávacího prostoru pro 2400 dětí. Jedná se o děti z rodin, které byli nedávno postiženy konfliktem, vysídleny a nemají přístup k základnímu vzdělávání. Člověk v tísni tím pokrývá existující mezery, které místní vzdělávací instituce či ostatní humanitární organizace nejsou schopné pokrýt.
Zlepšení kvality středních zemědělských škol

Zlepšení kvality středních zemědělských škol

V prvních letech realizace tohoto programu jsme se zaměřovali na zlepšování kvality vzdělávání na několika úrovních. Na úrovni samotných škol jsme se snažili o zkvalitnění výuky prostřednictvím odborných a metodických školení pro pedagogy a zaváděním praktické výuky na školách. Dále jsme se zaměřili na zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků těchto škol – posilování jejich manažerských dovedností a fundraisingových schopností. Na systémové úrovni jsme se následně zaměřili na spolupráci s klíčovými partnery (státní a místní správou, donory a dalšími aktéry). Důraz je při tom kladen také na finanční soběstačnost zemědělských škol. Tento přístup kombinuje získávání praktických dovedností studentů prostřednictvím školních farem a generováním dalších finančních prostředků pro rozvoj školy.

V další fázi programu se klíčovým nástrojem stal nástroj na monitorování činnosti a výkonu pilotních škol, na jehož výsledcích je založena certifikace modelové školy. Systém modelových škol je základem pro šíření dobré praxe na dalších školách. Tento program přispěl k realizaci národní strategie TVET (Technical Vocational Education and Tranining) pro Afghánistán pro období 2013-2018. Kvalita škol je monitorována vládními institucemi, navíc jsou propojovány se soukromými firmami a zabývají se výukou praktických dovednosti žádaných na trhu práce. Zvýšilo se také zapojení dívek.

V roce 2017 Člověk v tísni spolupracoval s 20 pilotními školami a dalších 13 škol bylo zahrnuto v programu na replikaci dobré praxe. Jedním z výsledků našich aktivit zaměřených na propojování zemědělských škol se zemědělskými podniky je 284 studentů, kteří si našli stáž v některém z těchto podniků.
Podpora kapacit Ministerstva školství

Podpora kapacit Ministerstva školství

Člověk v tísni navázal na své dlouholeté zkušenosti z působení v oblasti zemědělského vzdělávání v Afghánistánu. V rámci programu zareagoval na enormní nárůst počtu středních zemědělských škol a nedostatečnou kapacitu Odboru technického a odborného vzdělávaní (DM TVET) zajistit v tomto rozsahu kvalitní zemědělské vzdělávání. Záměrem bylo posílit kapacitu DM TVET k informovanému řízení zemědělského odborného vzdělávání na centrální i provinční úrovni v Afghánistánu. Toho chce Člověk v tísni dosáhnout prostřednictvím školení zástupců DM TVET, nastavení funkčního monitorovacího systému, nastavení minimálních standardů pro vybavení škol a sdílení informací v sektoru odborného vzdělávání.

V tomto programu experti společnosti plní úlohu konzultační. Cílem je dosáhnout strukturálních změn a především navýšení schopností a kapacit odboru Ministerstva školství na centrální a jeho pobočkám na provinční úrovni v oblasti řízení a podpory fungování středních zemědělských škol.
 

Jak dále pomáháme