Barma/Myanmar: Dobré vládnutí

Barma/Myanmar: Dobré vládnutí

Se zrušením režimu vojenské junty dochází nyní k výraznému rozvoji svobodných občanských iniciativ. Současná civilní vláda stále udržuje značnou kontrolu nad společností, zavádí však zároveň mnoho liberálních reforem a částečně tak uvolňuje prostor pro činnost nevládních organizací. Aktivita těchto skupin stejně jako povědomí širší veřejnosti o politické a lidskoprávní oblasti jsou přitom zásadní pro posun země směrem k demokratické správě.

V Myanmaru dnes existuje řada sociálních, vzdělávacích a komunitních sdružení, jež pracují ve prospěch obyvatel jednotlivých regionů - usilují o zlepšení školní výuky, rozšiřují povědomí o občansko-politických záležitostech či monitorují porušování lidských práv – výčet jejich aktivit obsahuje řadu témat reagujících na potřeby v dané oblasti. Tyto nevládní organizace dlouhodobě podporujeme jak finančními a technickými prostředky, tak prostřednictvím poskytování školení, odborných konzultací a informačních materiálů.

V listopadu 2015 se v Myanmaru po desetiletí vojenské nadvlády konaly první demokratické volby, přičemž absolutní většinu křesel (80%) vyhrála opozice. Avšak ačkoliv opozice slaví úspěch, občanská společnost Myanmaru bude nucena čelit množství náročných úkolů, které by zemi měly vést k naplnění demokratických hodnot a celkovému rozvoji země. I přes řadu dřívějších liberálních reforem bude následující období klíčové pro budoucí rozvoj země a hlavně pro aktivní zapojení občanské společnosti ve veřejných rozhodovacích procesech a v prosazování lidskoprávních standardů.

Komunitní organizace často čelí vážným problémům souvisejícím s nedostatkem financí a kapacit, neboť jejich jediným zdrojem příjmů jsou mnohdy pouze příspěvky od jejich členů, jenž však dále slouží jako zdroj financí pro přímou podporu příjemců. Kromě toho nedostatek kapacit znesnadňuje proces zlepšování služeb a dosahování účinné pomoci na komunitní úrovni. Těmto organizacím chybí také nezbytné finanční prostředky pro účely rozvoje komunit, kapacit a vzdělávací projekty. Pouze 10 % komunitních organizací má šanci na získání podpory z místních nebo mezinárodních nevládních organizací.  

Celý text Méně textu

Probíhající pomoc / Ukončené projekty

Program sociální soudržnosti

Program sociální soudržnosti

„Mettá“ (nepodmíněná a nesobecká milující laskavost ke všem bytostem bez rozdílu) a „Karuná“ (soucit ke všem bytostem bez rozdílu) jsou považovány za dvě nejdůležitější hodnoty v myanmarské společnosti. Avšak po 60 letech izolace a konfliktů v zemi, které vedly k nárůstu strachu a úzkosti ve společnosti, je těmito základními hodnotami otřásáno. Otevření se světu vyvolalo pocity zmatení a ohrožení identity, které vedly k násilným konfliktům v některých oblastech Myanmaru.

Program sociální soudržnosti odstartoval začátkem roku 2015 a usiluje o řešení etnicko-náboženských konfliktů mezi komunitami v přímé spolupráci s komunitami, komunitními vůdci a organizacemi občanské společnosti. Jeho cílem je zvyšování povědomí a sdílení dovedností, které přispívají k harmonickému soužití (např. zvládání stresu a vzteku, nenásilná komunikace, kritické myšlení apod.) a vytváření příležitostí vedoucích ke vzájemnému sdílení za účelem zvýšení důvěry a odbourání strachu a stereotypů.

Člověk v tísni do programu zapojuje místní organizace občanské společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

Program se zaměřuje na práci s komunitami v Monském a Kajinském státě na úrovni komunitních organizací a organizací občanského sektoru a jeho záměrem je mobilizace a posilování členů místních komunit (především žen a mladých lidí), kteří budou vystupovat jako „tzv. mediátoři" a pomůžou komunitám v překonání překážek a při hledání řešení vzájemných sporů a společných problémů, která jsou pro obě strany přijatelná. Se zvýšeným povědomím a uvědoměním si přínosů různorodosti mohou komunity nacházet řešení sporů, která jsou přijatelná pro obě/všechny strany. Mezi aktivity patří například školení komunitních vůdců (v systémovém myšlení, ve vedení dialogu s komunitami, o participačních rozhodovacích procesech atd.), podpora iniciativ občanské společnosti, zvyšování dovedností organizací občanské společnosti v řízení komunitních projektů, podpora sdílení znalostí, dovedností a zkušeností.

Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

V listopadu 2015 se v Myanmaru po desetiletích nadvlády vojenské junty uskutečnily první demokratické volby, ve kterých získala největší opoziční strana 80% hlasů. Přestože opozice slaví úspěch, myanmarskou občanskou společnost čeká řada nelehkých úkolů, které by měly směřovat k naplnění demokratických hodnot a celkovému rozvoji země. Přes řadu dosavadních liberálních reforem bude pro budoucí vývoj v zemi klíčové následující období a zejména aktivní zapojení občanského sektoru do rozhodování o věcech veřejných a prosazování lidskoprávních norem.

Myanmar je jednou ze zemí s největším počtem místních dobrovolných sdružení, které jsou aktivní v nejrůznějších oblastech veřejného života od zdravotní a sociální péče po obhajobu lidských práv. Tyto organizace často suplují nefungující služby státu a dohlížejí na dodržování lidských práv.

Jediným příjmem těchto organizací jsou často pouze komunitní příspěvky, které jsou následně používány na přímou pomoc potřebným. Pouze 10 % místních skupin má šanci získat podporu od místních nebo mezinárodních organizací. Místní neziskové skupiny se potýkají s nedostatkem prostředků a kapacit na profesionalizaci svých služeb, tak aby mohly efektivně pomáhat ve svých komunitách či pokrýt náklady potřebné na komunitní rozvoj a vzdělávací projekty.

Člověk v tísni působí v odlehlých částech Myanmaru a zejména v etnických státech, kde podporuje svými aktivitami komunitní organizace a občanské aktivisty a přispívá k zlepšení znalosti místních obyvatel v oblasti lidských práv.

Mise Člověka v tísni v Myanmaru pracuje prostřednictvím místních partnerských organizací, které systematicky školí a podporuje finančními prostředky ve formě malých grantů. Díky partnerským organizacím může Člověk v tísni efektivně pomáhat komunitám, které se aktivně snaží zlepšit životy svých členů a pomoci jim prosazovat dodržování lidských práv.

V současné době se společnost Člověk v tísni zaměřuje zejména na podporu aktivit v oblasti občanské žurnalistiky, občanského vzdělávání a lidských práv. Díky spolupráci s místními partnery se například mohli obyvatelé jednotlivých regionů účastnit školení o nadcházejících volbách a dozvědět se více o svých voličských právech. Povědomí o volebním systému je zejména v odlehlých oblastech velmi nízké a mnoho občanů před školením neznalo svá voličská práva a s volbami nemělo žádné zkušenosti.

Člověk v tísni v Myanmaru podporuje občanské skupiny ve čtyřech geografických oblastech – Šanský stát, Kajinský stát, Monský stát a Mandalaj. Těmto skupinám nabízí odborná školení a možnost účastnit se networkingových setkání. Právě možnost setkávání se s dalšími aktivními skupinami a účast na společných projektech hodnotí místní partneři Člověka v tísni jako nejvíce potřebné.

Pro tyto skupiny Člověk v tísni také vytváří výukové materiály a metodické pomůcky, díky kterým mohou místní organizace pořádat školení o lidských právech a občanském vzdělávání. Stejně tak se ČvT zaměřuje na individuální přístup a podporu jednotlivých organizací v podobě konzultací a možnosti účasti na stážích v Myanmaru i v zahraničí. Každý rok jsou vysláni tři zástupci barmské občanské společnosti do České republiky, kde se seznamují s fungováním neziskového sektoru a učí se manažerským a advokačním dovednostem. Přínosem je také vzájemné sdílení transformační zkušenosti a zkušeností z přechodu k demokracii v Českém a středoevropském prostředí.

Jak dále pomáháme