Barma/Myanmar: Sociální ochrana a inkluze

Barma/Myanmar: Sociální ochrana a inkluze

Na celosvětové úrovni dnes více než 800 milionů lidí žije v extrémní chudobě. Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem k vyzdvižení lidí z chudoby, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Vzhledem k chybějící snaze společností zasadit se o to, aby se příležitost vystoupit z chudoby otevřela pro všechny, se mnoho lidí ocitá ne vedlejší koleji nebo vyloučeno ze společnosti.

Lidé zasažení společenským vyloučením často z různých příčin patří do skupin, jež jsou zvláště zranitelné, znevýhodněné nebo zasažené diskriminací. Sem patří děti (sirotci, děti z ulice, vykořisťované děti), zranitelné ženy (vystavené domácímu násilí, s nedostatečnými právy, vyloučené ze vzdělávání, politického zastoupení, rozhodování atd.), starší lidé, lidé s postižením, s dlouhou a vážnou nemocí (nejzranitelnější bývají osoby s mentálním postižením či mentálně/psychologickými zdravotními poruchami), menšiny (náboženské, etnické, kastovní, genderové atd.), migranti (IDP-vnitřní uprchlíci, uprchlíci, migranti) nebo domácnosti s nízkým příjmem a omezenými prostředky ohrožené hladem nebo podvýživou (nezaměstnaní, nemajetní, vykořisťovaní v práci atd.) a domácnosti samoživitelů.

Naše programy se zaměřují zejména na:

  • Budování způsobilosti vlád a občanské společnosti k rozvinutí/posílení systémů a služeb společenské ochrany, jež zaručí inkluzi, důstojnost, lidská práva a potřeby zranitelných lidí.
  • Umožnění lidem na okraji společnosti hájit své zájmy prostřednictvím spolupráce s místními aktéry v oblasti občanské společnosti.
  • Extrémní chudobou v městských lokalitách se vzrůstající chudobou při pokračující podpoře zranitelných lidí ze zemědělských oblastí.  
Celý text Méně textu

Probíhající pomoc / Ukončené projekty

Ochrana dětí

Ochrana dětí

Začátkem roku 2015 zahájil Človek v Tísni projekt, který se zabývá problematikou násilí na dětech v Myanmaru. V jeho rámci vznikly školské a komunitní mechanismy na ochranu dětí, které pomáhají komunitám hlásit,  řešit případy zneužívání a vykořisťování dětí. Spolu se skupinou pro rozvoj klášterního vzdělávání (MEDG) zvyšujeme informovanost a poskytujeme školení o ochraně dětí pro zaměstnance klášterních škol, rodiče a členy komunity, jakož i místní orgány na úrovni měst.
Podpora sociální soudržnosti

Podpora sociální soudržnosti

Program začal v roke 2015 a snaží se řešit násilí spoluprací s komunitami, organizacemi občanské společnosti a náboženskými vůdci s cílem zvýšit povědomí a sdílet dovednosti potřebné pro harmonické bydlení (zvládání stresu a hněvu, nenásilná komunikace dovednosti kritického myšlení atd.). Cílem Člověka v tísni je vytvořit příležitosti ke sdílení zkušeností s cílem zvýšit důvěru a důvěru při současném snížení strachu a stereotypů. Se zvýšeným povědomím a porozuměním přicházejí výhody rozmanitosti a komunit a mohou začít pracovat na dlouhodobých řešeních nejrůznějších situací.
Podpora občanského vzdělávání v Karenském státě

Podpora občanského vzdělávání v Karenském státě

Člověk v tísni společně s místní partnerskou organizací školí učitele a lidskoprávní školitele, aby získali potřebné znalosti a dovednosti při výuce témat jako je občanská společnost, diskriminace, lidská práva a mír. V rámci projektu jsou dále poskytovány malé granty na aktivity, které přispívají k vytváření prostoru pro otevřený dialog a vzájemného porozumění mezi komunitami. Lidskoprávní povědomí, tolerance a respekt vůči základním svobodám jsou nezbytné pro vytváření a posilování míru i rozvoje Karenského státu.

Jak dále pomáháme

Novinky