Barma/Myanmar: Sociální ochrana a inkluze

Barma/Myanmar: Sociální ochrana a inkluze

Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem k vyzdvižení lidí z chudoby, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Vzhledem k chybějící snaze společností zasadit se o to, aby se příležitost vystoupit z chudoby otevřela pro všechny, se mnoho lidí ocitá ne vedlejší koleji nebo vyloučeno ze společnosti.

Lidé zasažení společenským vyloučením často z různých příčin patří do skupin, jež jsou zvláště zranitelné, znevýhodněné nebo zasažené diskriminací. Jednou z takových skupin jsou děti. Chudoba, migrace, nerovnost pohlaví, etnické konflikty a násilí, vysídlení a přírodní katastrofy jsou faktory, které k jejich zranitelnosti přispívají. Situaci řešíme podporou nevládních aktérů a snahou o jejich zapojení do budování bezpečnostních záruk pro děti v Myanmaru.

V zemi v posledních letech docházelo k růstu násilí  mezi komunitami. Bariéry, které vyrostly mezi jednotlivými náboženskými a etnickými skupinami, není snadné překonat. V Myanmaru usilujeme o dosažení rozmanité společnosti, ve které mohou žít pospolu různá náboženství a etnika.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora mladých lidí za účelem vzájemného porozumění, respektu a větší tolerance

Podpora mladých lidí za účelem vzájemného porozumění, respektu a větší tolerance

Člověk v tísni realizuje nový projekt nazvaný „Podpora mladých lidí za účelem vzájemného porozumění, respektu a větší tolerance“ v Monském, Kačjinském a Rakhinském státě na území Myanmaru. Tyto státy byly či jsou vážně zasaženy ozbrojenými konflikty, jež zanechávají zdejší komunity slabší a netolerantní vůči různorodosti a inkluzi. Tento 36 měsíční projekt je financován Evropskou Unií a jeho cílem je zlepšit vzájemné porozumění a respekt mezi jednotlivci, především pak mezi mladými muži a ženami. Program se zaměřuje na náboženskou toleranci a posílení společenské soudružnosti, díky které se komunity stávají silnější a dokáží se lépe postavit negativnímu a nepřátelskému chování.
Projekt vede sesterská organizace Člověka v tísni Človek v ohrození, která již od roku 1999 pomáhá těm, kteří byli zbaveni lidské důstojnosti a svobody. Projekt je realizován díky spolupráci Člověka v tísni v Myanmaru a Organizace pro budování lepší společnosti (Organization for Building Better Society - BBS) v Rakhinském státě. BBS je organizace občanské společnosti (OOS) založená v roce 2016 se sídlem v Sittwe, hlavním městě Rakhinského státu. Založila ji skupina zkušených lidí, kteří usilují o mír, rozvoj komunit a humanitární práci. BBS je důvěryhodným místním aktérem, který bude moci vést legitimní a otevřené diskuze o soudržnosti a reformách v oblasti lidských práv. BBS podporuje mírové postupy mezi různými komunitami a od základů podporuje jejich boj s chudobou.
Ochrana dětí

Ochrana dětí

Začátkem roku 2015 zahájil Človek v Tísni projekt, který se zabývá problematikou násilí na dětech v Myanmaru. V jeho rámci vznikly školské a komunitní mechanismy na ochranu dětí, které pomáhají komunitám hlásit,  řešit případy zneužívání a vykořisťování dětí. Spolu se skupinou pro rozvoj klášterního vzdělávání (MEDG) zvyšujeme informovanost a poskytujeme školení o ochraně dětí pro zaměstnance klášterních škol, rodiče a členy komunity, jakož i místní orgány na úrovni měst.
Podpora sociální soudržnosti

Podpora sociální soudržnosti

Program začal v roke 2015 a snaží se řešit násilí spoluprací s komunitami, organizacemi občanské společnosti a náboženskými vůdci s cílem zvýšit povědomí a sdílet dovednosti potřebné pro harmonické bydlení (zvládání stresu a hněvu, nenásilná komunikace dovednosti kritického myšlení atd.). Cílem Člověka v tísni je vytvořit příležitosti ke sdílení zkušeností s cílem zvýšit důvěru a důvěru při současném snížení strachu a stereotypů. Se zvýšeným povědomím a porozuměním přicházejí výhody rozmanitosti a komunit a mohou začít pracovat na dlouhodobých řešeních nejrůznějších situací.
Podpora občanského vzdělávání v Karenském státě

Podpora občanského vzdělávání v Karenském státě

Člověk v tísni společně s místní partnerskou organizací školí učitele a lidskoprávní školitele, aby získali potřebné znalosti a dovednosti při výuce témat jako je občanská společnost, diskriminace, lidská práva a mír. V rámci projektu jsou dále poskytovány malé granty na aktivity, které přispívají k vytváření prostoru pro otevřený dialog a vzájemného porozumění mezi komunitami. Lidskoprávní povědomí, tolerance a respekt vůči základním svobodám jsou nezbytné pro vytváření a posilování míru i rozvoje Karenského státu.

Jak dále pomáháme

Novinky