DR Kongo: Humanitární pomoc

DR Kongo: Humanitární pomoc

V DR Kongo stále trvá nejkrvavější konflikt v historii od druhé světové války. V prosinci 2002 byla podepsána oficiální mírová dohoda, ale především ve východních provinciích se stále vyskytují četné místní konflikty a násilí pokračuje. Pomáháme v těžko dostupných oblastech provincií Jižní Kivu a Maniema, kde bojujeme s akutní podvýživou dětí. Dodáváme nutriční mléka a terapeutické pasty do zdravotnických center. Školíme personál a terénní pracovníky, kteří odhalují v komunitách případy těžké podvýživy a zajišťují jejich následnou léčbu. V neposlední řadě organizujeme osvětové kampaně zaměřené na prevenci.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Boj s akutní podvýživou v oblasti Kabambare

Boj s akutní podvýživou v oblasti Kabambare

Tento projekt reaguje na humanitární krizi, která eskalovala v průběhu roku 2018 v Demokratické republice Kongo, především v její východní části. Podle OSN potřebuje aktuálně v zemi humanitární asistenci na 13 miliónů lidí.  V oblasti Kabambare, kde Člověk v tísni působí, je míra podvýživy na alarmující úrovni - podvýživou trpí každý pátý člověk. Nejvíce potom děti a ženy s malými dětmi, na které je tento projekt zaměřen.
Oblast Kabambare je z důvodu chybějících či dostatečně bezpečných cest velmi těžko dostupná. Dodávky léků a zdravotnického materiálu jsou zdlouhavé a finančně nákladné a proto nemocnice a jiná zdravotnická zařízení hlásí jejich akutní nedostatek. Zdravotnická zařízení v odlehlých vesnicích často postižených konfliktem, nemají dostatečné prostředky, jak zajistit hygienické prostředí, což výrazně zvyšuje riziko přenosu nemocí. V reakci na tuto situaci poskytuje Člověk v tísni životně důležité léky, vysoce nutriční přípravky na léčbu podvýživy, zdravotnický materiál a další vybavení. Školíme personál místních zdravotnických zařízení v tématech, jakými jsou prevence podvýživy, kvalitní výživa či důležitost kojení ve zdravém vývoji dítěte a v boji s podvýživou. Soustředíme se také na pozitivní změnu v základních hygienických návycích.
V rámci naší intervence poskytujeme základní zdravotní péči pro nejméně 3000 dětí a 200 žen s podvýživou. Zajišťujeme přístup do zdravotnických zařízení, která jsou schopna poskytnout kvalitní léčbu a mají dostatek léků a nutričních balíčků, jež hradíme a dodáváme.
Člověk v tísni školí matky za přítomnosti jejich mužů, jak u svých dětí identifikovat podvýživu a nemoci, jaké jsou způsoby prevence nemocí a jaká zdravotnická zařízení jim mohou poskytnout adekvátní a kvalitní péči. Díky aktivnímu zapojení mužů v celém procesu dochází k postupné změně ve společnosti. Muži si díky školením uvědomují, co pro jejich ženy a děti není v těhotenství bezpečné a čemu se vyvarovat či co by měl obsahovat kvalitní jídelníček. Na stejná témata jsou vyškoleni také místní zdravotní dobrovolníci, kteří pomáhají nemocnicím a střediskům identifikovat případy podvýživy a dalších nemocí přímo ve vzdálených vesnicích. Ti poté získané znalosti šíří mezi všemi obyvateli ve vzdálenějších vesnicích, kde tak pomáhají předcházet dalším případům akutní podvýživy, která představuje jeden z nejvážnějších problémů v celém Kongu.
Zmírnění potravinové krize v oblasti Kalole

Zmírnění potravinové krize v oblasti Kalole

Oblast Kalole je charakterizovaná četným násilím a vysokou mírou přesídleného obyvatelstva. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) během posledního násilného konfliktu ztratilo více než 4 300 studentů přístup ke vzdělání po uzavření škol a na 30 000 lidí přišlo o přístup ke zdravotní péči po uzavření zdravotnických zařízení. Mnoho lidí bylo donuceno opustit své domovy následkem špatné bezpečnostní situace. Člověk v tísni zlepšuje životní podmínky lidí postižených krizí skrze posilování potravinové bezpečnosti v místě. Přispíváme k okamžitému a střednědobému zajištění potravin pomocí zlepšení přístupu k osivu a k základním nástrojům a poskytujeme pro zemědělce a jejich rodiny odborná školení, jak správně a efektivně plodiny pěstovat. Zaměřujeme se na nejzranitelnější domácnosti, včetně těch, které nemají přístup k půdě. U těchto domácností podporujeme skupiny farmářů a práci na komunitních polích.
Léčba akutní podvýživy v oblasti Kabambare

Léčba akutní podvýživy v oblasti Kabambare

Zhoršující se bezpečnostní situace, špatná dostupnost, extrémní míra akutní i chronické podvýživy, přes 150 tisíc přesídlených lidí v roce 2017 – to vše charakterizuje provincii Maniema, kde Člověk v Tísni v současnosti pracuje. V rámci tohoto projektu pomáháme v oblasti Kabambare nejvíce ohroženým skupinám obyvatel, a to dětem ve věku do 5 let, matkám a těhotným ženám, pro které špatná hygiena a nedostatečně výživná či nesprávně připravená strava představují jedny z nejdůležitějších faktorů negativně ovlivňujících jejich zdraví a rozvoj.  Podporujeme místní  zdravotnické zařízení distribucí speciální terapeutické pasty a mléka, jež svým složením napomáhají léčit akutní podvýživu u malých dětí. Dále poskytujeme školení ženám, zdravotním pracovníkům a komunitním dobrovolníkům na příčiny podvýživy, její měření, prevenci i léčbu. Zároveň se snažíme rozšířit povědomí o správné hygieně, jež zabraňuje přenosu bakterií způsobujících průjmová onemocnění.
Boj s akutní dětskou podvýživou

Boj s akutní dětskou podvýživou

V těžko dostupných oblastech konžské buše v regionu Shabunda se zaměřujeme na léčbu akutně podvyživených dětí, dopravou nutriční výživy do zdravotních výživových center a na školení zdravotního personálu. To doprovází osvěta v komunitách, zahrnující jak informace o prevenci, tak včasné detekci podvýživy a možností vhodné léčby. V loňském roce jsme tak např. v Shabundě pomohli 19 287 lidem. Pomoc pokračuje i v roce 2017, kdy bude poskytnuta 36 330 lidem. Práci v Shabundě ztěžuje složitý terén, kam se veškerá pomoc včetně léků dováží letecky humanitárními lety a následně vozí na motorkách, nebo dokonce nosí pěšky do vzdálených vesnic a zdravotních středisek. V těchto oblastech, bohatých na přírodní zdroje, navíc působí řada povstaleckých skupin, které ohrožují bezpečnost místních lidí a komplikují práci v terénu.

V roce 2015 a 2016 jsme pomáhali také dětem a matkám z řad uprchlíků z Burundi, které kvůli zhoršení politické situace překračovaly hranice do východního Konga, trpícího již tak omezenými zdroji obživy. V rámci tohoto programu jsme pomohli celkem 2 629 dětem s akutní podvýživou, a to jak z řad dětí z Burundi, tak z hostitelských komunit.

Obnovení zdravotní péče na venkově

Obnovení zdravotní péče na venkově

Člověk v tísni působí v několika odlehlých a nestabilních regionech Jižního Kivu, kde se snaží posílit zdravotní infrastrukturu a zpřístupnit základní zdravotní péči vnitřním uprchlíkům a nejpotřebnějším občanům.

Součástí programů Člověka v tísni je školení personálu, rekonstrukce lékařských center nebo stavba nových středisek, dodávky potřebných léků, zdravotnického materiálu a základního vybavení včetně hygienických balíčků. Vybraným střediskům je rovněž na základě měsíčního hodnocení, které odráží kvalitu poskytnuté péče, čistotu prostor, přítomnost personálu apod., poskytována finanční podpora na bezplatnou léčbu vnitřních uprchlíků a dalších zranitelných skupin. Zaměřujeme se také na osvětu v oblasti správné hygieny a stravovacích návyků, což je nezbytné pro postupné zlepšení zdravotního stavu místního obyvatelstva.

Poskytujeme odborná školení místním zdravotníkům, kteří často postrádají motivaci a hlubší medicínské znalosti. Člověk v tísni je učí správné postupy diagnostiky a léčby nejčastějších chorob, informuje je o řádném nakládání s infekčním materiálem či dodržování základních hygienických norem. Dále zajišťujeme stavbu sanitačních zařízení a lapačů dešťové vody. Důležitou součástí našich programů je rovněž školení terénních komunitních pracovníků, kteří působí jako spojky mezi vesničany - pacienty - a zdravotníky. Například ve zdravotním okrsku Lulingu spolupracoval Člověk v tísni s celkem 322 zdravotnickými dobrovolníky, jejichž aktivní zapojení je klíčové např. pro podchycení podvýživy. Terénní pracovníci totiž sami aktivně vyhledávají podvyživené děti a pomáhají šířit klíčové informace o zdraví a výživě mezi místním obyvatelstvem. Mimo jiné informují matky o důležitosti kojení v prvních měsících života, o možnostech péče a školeních pro těhotné ženy v místních centrech i o následné porodní a poporodní péči.

Člověka v tísni zajišťuje také lékařskou a psychosociální pomoc obětem sexuálního násilí. Řídí osvětovou kampaň v komunitě, která má za cíl informovat ženy a dívky o možnostech pomoci a snížit výskyt případů sexuálního násilí. Podle odhadů OSN bylo během posledních 15 let znásilněno v provinciích Severní a Jižní Kivu až 200 000 žen.

Jak dále pomáháme