Barma

Kambodža: Vzdělávání a praktické dovednosti

© Tereza Hronová

Přes 58 milionů dětí na světě nemůže chodit do školy navzdory nezpochybnitelnému právu na vzdělání. V mnoha zemích dětem školní výuku znemožňuje ozbrojený konflikt, chudoba, humanitární katastrofa či samotný školní systém zahrnující genderovou, etnickou či zdravotní diskriminaci. 

Negramotní či málo vzdělaní mladí lidé bez praktických dovedností bývají častěji vystaveni chudobě a zneužívání, neboť o ně na pracovním trhu není zájem. Mají pak velmi omezené možnosti svobodného rozhodování o životě. Tyto výzvy jsou dnes stále palčivější vzhledem k historicky nejpočetnější generaci mladých lidí na světě a omezeným možnostem vytváření nových pracovních míst.

Aktivně se snažíme těmto globálním výzvám čelit. Uvědomujeme si, jak důležitou roli hraje vzdělávání v procesu transformace rozvojových zemí. Nejen že zlepšuje vyhlídky na zaměstnání a tím snižuje hrozbu chudoby, hladu a nemocí, ale také posiluje možnosti žen i mužů bojovat proti diskriminaci. Motivuje je k aktivnější účasti ve veřejném životě a prosazování svých zájmů ve společnosti. Zároveň věříme, že v oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem školní docházka přináší řád a radost do života dětí.

  • Naše vzdělávací programy se zaměřují na zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny děti bez ohledu na původ, náboženské vyznání, pohlaví či zdravotní omezení.
  • Podporujeme také zaměstnanost mladých lidí. Prostřednictvím odborného vzdělání, podnikatelských a dalších dovedností napomáháme k zakládání živností či získání zaměstnání.
  • V rámci vzdělávacích programů také podporujeme mladé lidi k aktivnímu zapojování do dění kolem sebe a k utváření odpovědné demokratické společnosti.
Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Partnerství pro rozvoj zaměstnanosti a dovedností

Partnerství pro rozvoj zaměstnanosti a dovedností

Probíhající ekonomická transformace přispěla k dalšímu poklesu počtu mladých zaměstnaných v zemědělství na 47,1 % v roce 2014, zatímco v roce 1998 byl podíl mladých zaměstnaných v zemědělství cca 83,5 %. Konečný dopad tohoto trendu má vliv na činnosti související se zemědělstvím, jako je zemědělské zpracování. Jedním z faktorů zhoršujících tuto situaci jsou špatné a nevhodné učební osnovy, které nejsou v souladu s regionálními trendy vývoje. Dalšími faktory, které přispívají ke zpomalení rozvoje v zemědělsko-zpracovatelském sektoru jsou nízké kapacity a dovednosti technických učitelů nebo slabé vazby mezi soukromým sektorem a technickými školami.
Projekt PESD si klade za cíl vyvinout nový vhodný technický program (zemědělsko-potravinářské zpracování) pro studenty technických oborů na National Vocation Institute of Battambang (NVIB). Zvýšením kvality sekundárního technického a odborného vzdělávání, přípravy a budováním partnerství chceme zlepšit ekonomickou situaci a situaci týkající se zaměstnanosti mezi NVIB a soukromým sektorem. PESD projekt je navržen tak, aby: (i) zlepšil kvalitu programu TVET, aby vyhovělo požadavkům státního a mezinárodního trhu; (ii) zvýšil spravedlivý přístup ke vzdělávání TVET pro zvýšení zaměstnanosti; (iii) podpořil partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi institucemi, soukromým sektorem a příslušnými partnerskými institucemi a iv) zlepšil řízení systému TVET.
Cílem projektu je zajistit mladým lidem rovnocenný přístup ke kvalitnímu odbornému vzdělávání, aby měli možnost důstojných pracovních příležitostí a podpořili tak zemědělsko-potravinářský průmysl v Kambodži.
 
Podpora technického vzdělávání mladých lidí a jejich uplatnění na trhu práce

Podpora technického vzdělávání mladých lidí a jejich uplatnění na trhu práce

Odborné vzdělávání ve venkovských oblastech Kambodži je zatím na počátku a to kvůli nedostatku technického vzdělání. Ekonomika této země se značně rozvinula a tím pádem vzniklo mnoho nových pracovních příležitostí pro lidi v celé zemi, ovšem úroveň vzdělání a dovedností kambodžských pracovníků nedosahuje úrovně potřebné k uspokojení potřeb potenciálních zaměstnavatelů. Proto Člověk v tísni v Kambodži s finanční podporou České rozvojové agentury zahájil projekt nazvaný Podpora mladých lidí a jejich využití nových pracovních příležitostí (FTE 4 Youth). Cílem tohoto projektu je podpora udržitelného přechodu mladých lidí do zaměstnání a navýšení kapacity Odborného školícího centra v provincii Kompong Chnang. Iniciativa FTE 4 Youth tak doplňuje tříletý projekt ACTIVE 4 Youth, který poběží do roku 2020.
Tento projekt realizuje Člověk v tísni ve spolupráci s kambodžským Ministerstvem práce a odborného vzdělávání, Oblastním úřadem při ministerstvu práce a odborného vzdělávání, Oblastním školicím střediskem, Mezinárodní organizací práce a mnoha mikrofinančními institucemi a průmyslovými svazy. Do projektu FTE 4 Youth, který probíhá v PTC v Kampong Chhnang, je zapojeno celkem 28 zaměstnanců, včetně učitelů a manažerů v technické oblasti a přihlásilo se 2 000 studentů. Studenti mají možnost využít mobilní školicí střediska a dalších aktivity.
Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu technického odborného vzdělání, které poskytují oblastní školicí střediska. Projekt má zajistit, aby kurzy, vybavení a infrastruktura reagovaly na požadavky trhu práce, což přispěje i k vyšší účasti mladých lidí na kurzech technického odborného vzdělávání a přípravy. Další snahou projektu pak bude podpora podnikání a budování kvalitních a pevných partnerských vztahů mezi oblastními školicími středisky (PTCs), soukromým sektorem, vládními agenturami a dalšími rezorty, což by mělo vést ke vzniku nových pracovních příležitostí pro mladé.
ACTIVE for Youth: zlepšení odborného středoškolského vzdělávání v oblasti zpracování zemědělských produktů

ACTIVE for Youth: zlepšení odborného středoškolského vzdělávání v oblasti zpracování zemědělských produktů

Vzhledem k rostoucím obchodním interakcím v regionu ASEAN označuje kambodžské hospodářství (IDP 2015-2025) agropotravinářský průmysl jako prioritní sektor pro vytváření příležitosti v zaměstnání a pro podporu rozvoje regionů.
Projekt ACTIVE for Youth reaguje na potřebu zlepšení kvality středního odborného vzdělávání v Kambodži se zvláštním zaměřením na zpracovávání zemědělských produktů.
Člověk v tísni (PIN) ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (CULS) a kambodžským Ministerstvem pro vzdělávání, mládež a sport (MoEYS) si klade za cíl umožnit rovnocenný přístup k odbornému vzdělávání mladých lidí, vedoucímu k větším příležitostem v zaměstnání a následné podpoře růstu zemědělského průmyslu v Kambodži. V rámci projektu se snažíme o posílení koordinace mezi MoEYS, CULS, kambodžskými univerzitami, zemědělským zpracovatelským průmyslem a technickými odborníky s cílem vytvoření vhodného vzdělávacího plánu pro střední školy zabývajícím se zpracováním zemědělských produktů založeného na českém know-how. Tyto nové vzdělávací plány poté budou pilotovány na střední škole Sihamoni General and Technical High School (KNHS), ze které časem vznikne Centrum excelence pro vzdělávání o zpracovávání zemědělských produktů.

Jak dále pomáháme