Srbsko

Srbsko: Sociální inkluze a ochrana

Současný systém sociální péče v Srbsku, podobně jako v sousedních zemích, nebere v potaz moderní přístupy a nezohledňuje lidská práva lidí s duševním postižením. Zaměřujeme se proto na boj proti diskriminaci lidí s postižením. Podporujeme vznik rovných příležitostí a změnu velkých ústavů na chráněné bydlení, kde lidé s postižením mohou žít, pracovat a volně se pohybovat i socializovat.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Transformace systému služeb pro lidi s postižením

Transformace systému služeb pro lidi s postižením

V rámci snahy o integraci osob s postižením do společnosti podpořil Člověk v tísni transformaci ústavu pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením ve Velikém Popovci.  Ve spolupráci s Centrem pro podporu transformace zorganizoval sérii vzdělávacích seminářů, v rámci kterých se pracovníci ústavu seznámili s metodami individuálního plánování a individualizované asistence a zkušenostmi z transformace v České republice. Jako výsledek poskytnutých vzdělávacích seminářů zmapovali pracovníci ústavu potřeby 190 klientů a nyní s nimi vytvářejí individuální plány. 

Díky Člověku v tísni se dvacet osob s mentálním postižením odstěhovalo z ústavu a využívají tří nově zřízených služeb v komunitě. Klienti se také zapojili do neformálního vzdělávání, měli možnost vybrat si z různých kurzů jako např. kurz gramotnosti, kurz pro uklízečky, kurz ručních prací, kurz pro pomocnice kadeřníka atd. Tyto nově nabyté znalosti jim pomáhají uplatnit se na trhu práce. 

Z dvaceti klientů, kteří se odstěhovali z ústavu, již sedm získalo práci a dva působí jako dobrovolníci v místní komunitě. Velký důraz kladl Člověk v tísni také na podporování klientů, kteří usilují o navrácení svéprávnosti. Té byli totiž všichni až na výjimky zbaveni při přijetí do ústavu, což v praxi znamená, že teď nesmějí sami rozhodovat o svých životech. V rámci spolupráce s ústavem ve Velikém Popovci vznikl také dokumentární film a metodická brožura, která slouží ostatním ústavům jako praktická příručka při zřizování chráněného bydlení.

Jak dále pomáháme