Srí Lanka: Humanitární pomoc

Srí Lanka: Humanitární pomoc

Na počátku našeho působení na Srí Lance byla humanitární pomoc po tsunami v roce 2005. Pomáhali jsme na severovýchodě ostrova pokrýt krizové potřeby postižených lidí a obnovit infrastrukturu. Podporovali jsme také obnovu ekonomické soběstačnosti postižených rodin a komunit. Po skončení ozbrojeného konfliktu mezi Tamilskými Tygry a vládou jsme pomáhali vysídleným lidem s návratem domů. Především jsme opravovali často zdevastované domy a dávali lidem možnost vydělat si v programech „Cash for work“ neboli „Práce za peníze“. Poskytovali jsme také okamžitou humanitární pomoc lidem postiženým povodněmi v letech 2011 a 2017. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zlepšení základní infrastruktury komunit postižených povodněmi

Zlepšení základní infrastruktury komunit postižených povodněmi

15. května 2016 byla Srí Lanka zasažena těžkou tropickou bouří Roanu, která způsobila rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy v 22 okresech z 25 okresů v zemi, zničila domy a zatopila celé vesnice a městské čtvrtí. Podle údajů Srí Lanka Disaster Management Centre zasáhly povodně více než 300 000 lidí. Jednalo se údajně o nejhorší záplavy za posledních 25 let. Nejvíce postiženou oblastí v zemi byl okres Colombo s 190 349 lidmi, přičemž většina z nich žije v údolí, které je k záplavám náchylnější.

Jedním z nejvíce postižených divizních sekretariátů (DS) v okrese Colombo je Kolonnawa. Těžké škody byly způsobeny především tím, že oblast je velmi nízko položena a nachází se v těsné blízkosti řeky Kelani. Oproti ostatním oblastem tu povodně neustupovaly ještě další týden. V divizi Kolonawa se nachází dalších 46 menších oblastí Grama Diladhari (GN), z nichž 39 zasáhly povodně tím nejhorším způsobem a způsobily také značné škody na majetku. Celkem se jedná o 18 756 rodin (94 151 jednotlivců).

Sevanatha, místní partner Člověka v tísni, provedla detailní ocenění potřeb pro 300 rodin postižených záplavami ve dvou GN divizích, Sedawatta a Weeramal Mawatha, a rovněž asistovala úřadu Housing Authority při posuzování škody na domech v Kolonnawa DS divizi. Prioritou je obnova poškozených domů, hygienických zařízení, kanalizace, odvodňovacích sítí a propustků a snižování zranitelnosti komunit vůči budoucím katastrofám.

Člověk v tísni a Sevanatha působí ve čtvrtích Kolonnawa DS Division zasažených katastrofou. Jejich cílem je především zabezpečení základních lidských potřeb a aktivit, které vedou k obnově povodní postižených komunit a vybudování místní infrastruktury odolnější vůči budoucím katastrofám.

Člověk v tísni a Sevenantha pracují na zlepšení komunitní infrastruktury ve 2 GN divizích Pomoc zahrnuje obnovu a renovaci řádných stoků a drenážních systémů, ochranných zdí s použitím gabionových metod, zvýšení úrovně stezek pro chodce a propustek, renovaci a modernizaci hygienických zařízení minimálně v 30 nejvíce ohrožených domácnostech (například domácnosti samoživitelek, osoby se zdravotním postižením, starší lidé, nízkopříjmové rodiny s vyšším počtem dětí). S tím souvisí propagace těchto zlepšených hygienických zařízení se septikem s utěsněnou jámou, takže voda se do ní v případě povodní nedostane.

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Kupková, Desk Officer for Cambodia, Myanmar and Sri Lanka, +420 734 435 455, michaela.kupkova@peopleinneed.cz

Hugo Agostinho, Country Director  for Sri Lanka, +94 77 210 2229,  hugo.agostinho@peopleinneed.cz

Obnova oblastí zasažených povodněmi

Obnova oblastí zasažených povodněmi

V lednu a únoru roku 2011 dešťové srážky zapříčinily ve východních částech Srí Lanky stoleté povodně. Nastala krizová situace, jež vzhledem ke zničení velké části úrody ohrozila výživu obyvatelstva. Proto se Člověk v tísni zaměřil na zabezpečení výživy a obživy společně se zajištěním podmínek nutných pro dlouhodobou, trvale udržitelnou obnovu ve východních částech Srí Lanky.

V rámci dvou projektů Člověk v tísni zapojil obyvatele povodněmi zasažených oblastí do programu práce-za-hotové, což jim umožnilo získat okamžitý příjem. Manuální práce, jako čištění odpadních kanálů, obnova poničených přístupových cest nebo celkové čištění veřejných prostranství, generuje příjem, který slouží k pokrytí těch nejnutnějších potřeb rodin a zároveň napomáhá obnově důležité veřejné infrastruktury, což v dlouhodobém horizontu pomůže lidem nastartovat své zdroje obživy.   

V listopadu roku 2010 mohutné deště a následné povodně zasáhly čerstvě se navrátivší obyvatele, vysídlené kvůli ozbrojenému konfliktu v oblastech Kilinochchi a Mullativu. Člověk v tísni zajistil pro tyto navrátivší humanitární pomoc.

Obnova válkou postižených oblastí na severu

Obnova válkou postižených oblastí na severu

V okresech Vavuniya a Kilinochchi v severní části Srí Lanky se Člověk v tísni zapojil do oprav domů zničených válečným konfliktem mezi Tamilskými tygry a srílanskou vládou. Do programu bylo zahrnuto 100 rodin, které se během roku 2011 vrátily s velmi omezenými prostředky z uprchlických taborů do svých polorozbořených domovů, kde by bez pomoci zvenčí nemohly obnovit své původní živobytí.

Rodinám byla nabídnuta asistence s opravou domu, avšak velký důraz byl kladen na aktivní přístup ze strany příjemců pomoci, kteří si stavební práce prováděli a řídili zcela sami. Člověk v tísni dodal potřebný stavební materiál a finančně přispěl na nezbytný rozsah hodin kvalifikované pracovní síly. Tento příjemci řízený přístup zaručil větší udržitelnost a efektivitu provedených prací.

Pomoc pro vnitřní uprchlíky po poslední fázi války

Pomoc pro vnitřní uprchlíky po poslední fázi války


Jen během poslední etapy války Tamilských Tygrů se srílanskou vládou byly statisíce lidí donuceny opustit své domovy a odejít do uprchlických táborů, kde strávili od několika měsíců až po několik let. V reakci na tuto krizovou situaci se Člověk v tísni v roce 2009 a 2010 zapojil do stavby a vybavení přechodného uprchlického tábora Pulmoddai v oblasti Trincomalee, ve kterém se snažil zajistit pro uprchlíky důstojnější životní podmínky.

V rámci tohoto projektu bylo v táboře postaveno, udržováno, a následně demontováno 505 dočasných přístřešků pro uprchlíky ze severu. Ty nahradily dosavadní krátkodobé řešení v podobě stanů, které v táboře postavil Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR). S ohledem na nadcházející období monzunů byla za pomoci uprchlíků vybudována v táboře drenáž. Byla nabídnuta možnost zvláštního příjmu. Za účelem vylepšení velmi špatných hygienických podmínek a omezení výskytu infekčních chorob zajistil ČvT distribuci hygienických balíčků a dostatečný počet latrín, včetně latrín pro tělesně postižené. Organizace také zareagovala na urgentní potřebu zvýšení přístupu k nezávadné pitné vodě.
Obnova válkou postižených oblastí na východě

Obnova válkou postižených oblastí na východě

Človĕk v tísni pomohl v letech 2007 až 2009 desítkám rodin rekonstruovat válkou poničené domy. Práce probíhala v oblasti Trincomalee na východě Srí Lanky, kde se rozhořel ozbrojený konflikt mezi tamilskými Tagry a vládou ještě předtím, než byla dokončena obnova po ničivé vlně tsunami. Rodinám, jejichž příbytky byly v důsledku války poškozeny, byla nabídnuta asistence s opravou domů. Domácnosti se podílely na opravách svou prací a Člověk v tísni jim poskytl stavební materiál a finance na kvalifikovanou pracovní sílu, což přispělo k vyšší udržitelnosti projektů.

V několika boji poničených vesnicích pomáhal Člověk v tísni stavět vodní nádrže, studny, toalety, cesty a obecní komunitní centra. Jako komplexní víceúčelový projekt bylo zrekonstruováno tržiště, jež přispívá ke snaze o obnovu regionu zasaženého tsunami a občanskou válkou a podporuje  jeho ekonomický rozvoj. Kromě obchodu má sloužit i jako místo setkávání místních etnických skupin, čímž přispěje také ke stabilizaci křehkých vztahů mezi místními komunitami.

Současně se Člověk v tísni zapojil do obnovy zemědělství, řemeslné výroby a dalších tradičních drobných živností, jimiž jsou například sušárny ryb, výrobny mléčných výrobků, opravny kol, pekárny nebo rýžové mlýny.

Obnova východního pobřeží po tsunami

Obnova východního pobřeží po tsunami

Pro pomoc byla vybrána oblast v okrese Trincomalee na severovýchodě ostrova, kde kromě tsunami sužovala obyvatelstvo občanská válka. Proto potřebovala tato oblast podporu více než regiony, kam proudily příjmy z turistického ruchu či investice vlády.

Ihned po katastrofě začali pracovníci Člověka v tísni na místě distribuovat základní potraviny, kuchyňské potřeby, vařiče, lampy, léky, dezinfekční prostředky a další předměty každodenní potřeby. V prvních týdnech byla poskytnuta pomoc téměř 11 tisícům obyvatel.

Po nejkritičtější první fázi bylo potřeba pomoci lidem vyrovnat se s následky katastrofy a pracovat na zlepšení podmínek, ve kterých provizorně žili. Člověk v tísni postavil přechodná obydlí, poskytl základní vybavení do domácností a přispěl také k obnově rozvodu elektrické energie či k likvidaci odpadů a trosek. Velmi důležité bylo pomoci postiženým vrátit se co nejrychleji do života, začít znovu pracovat a starat se o sebe. Za tímto cílem ČvT podpořil místní živnostníky a obchodníky, kteří díky vlně tsunami přišli o své zdroje obživy. Pro obnovu živností rybářů, zedníků, tesařů, holičů, prodejců tvarohu či zeleniny jim organizace poskytla náčiní a vybavení nezbytné pro jejich práci.

Člověk v tísni také realizoval řadu stavebních projektů, mezi které patří rekonstrukce a stavba škol a školek, výstavba 150 domů v nově vzniklé vesnici Naduoothu či 80 rodinných domů v obci Annal Nagar. Kromě fyzické rekonstrukce se společnost zaměřila na otevírání dětských center, která předchází psychickým poruchám či traumatům dětí žijících delší dobu v táborech. Rovněž realizovala řadu rekvalifikačních kurzů stavebních profesí z důvodu nedostatku stavebních dělníků, kteří jsou v době obnovy potřeba nejvíce. Celkově Člověk v tísni poskytl pomoc v hodnotě více než 150 miliónů korun.

Jak dále pomáháme