Terénní sociální práce

Terénní sociální práce

Terénní sociální práce je nejdéle nabízenou službou společnosti Člověk v tísni - první terénní sociální pracovníci se do vyloučených lokalit vydali již v roce 1999, aby tu pomohli sociálně slabým rodinám zvládnout problémy, které vyplívají ze života v sociálním vyloučení.

Poslání

Posláním sociální služby terénní sociální práce je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních  sociálních služeb.

Naši pracovníci bezplatně poskytují službu terénní programy podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb a to osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, které si nejsou schopny samy pomoci. Smyslem této služby  je pomoci klientovi v začlenění do společnosti či zabránění jeho společenskému vylučování.

Klademe důraz na individuální pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Činnosti spojené s řešením klientova problému nevykonáváme bez vědomí klienta a za klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Neposkytujeme finanční prostředky ani jinou materiální podporu.

Naše cíle

Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších sociálních struktur.

Cílů dosahujeme pomocí následujících kroků:

a) Zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu konkrétního klienta.
b) Zprostředkováváme služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.
c) Pomáháme klientům s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním)  jejich práv.
d) Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí.
e) Motivujeme okolí klienta, obyvatele sociálně vyloučené lokality k řešení jejich problémů.
f) Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
g) Na místní úrovni pracujeme na změně přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám.

Naše zásady

Služba je poskytovaná na základě standardů kvality sociálních služeb, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Klienti nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Neohlížíme se na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost.

Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci klientů do společnosti. Služba se odehrává převážně v přirozeném prostředí klienta.

Snažíme se v maximální možné míře využít jeho přirozené sociální zdroje, jako je rodina, příbuzní apod.

Naše služby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci a jsou poskytovány zdarma.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým, které jsou starší 18 let.

Sociálně vyloučení ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kteří „nedosáhnou" na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo je neumí využít a splňují další kritéria sociálního vyloučení nebo jejich kombinaci. Mezi znaky sociálního vyloučení patří  nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a  obtíže při kontaktu s institucemi.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kterým by neposkytnutím naší pomoci hrozilo sociální vyloučení, a kteří si sami neumějí pomoci, protože „nedosáhnou" na běžně dostupné služby.

Kdo nepatří do naší cílové skupiny
a) osoba, která žádá o službu, kterou neposkytujeme
b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
c) osoba nespadá do cílové skupiny

Kapacita služby

Kapacita služby se odvíjí od charakteru individuálních zakázek klientů (dlouhodobé, krátkodobé). Maximální kapacita pracovníka pro přímou práci s klientem je 20 dlouhodobých klientů.

Autor: ČvT