NA CESTĚ K ODDLUŽENÍ

NA CESTĚ K ODDLUŽENÍ

30. 9. 2019

Projekt se zaměřuje na snížení zadlužení u osob, které jsou v konfliktu se zákonem a to skrze aktivní pomoc při řešení předlužení. Poradenství předluženým, program proti předluženosti a terapeutická podpora směřují k reálnému snížení dluhové zátěže, k minimalizaci nejvýznamnějších rizik zadlužení, ke zvýšení motivace řešit svou tíživou situaci, zároveň sníží riziko recidivy a posílí jejich společenské začlenění. Podpořeno bude 430 osob v Plzeňském, Karlovarském, Olomouckém a Libereckém kraji.

Název projektu CZ: Na cestě k oddlužení

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0./18_088/0010721

Skutečné datum zahájení: 1. 7. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Jaký problém projekt řeší?

Zadluženost je velmi rizikovým faktorem. Dluhy jsou často prvotním důvodem páchání trestné činnosti nebo s ní nějakým způsobem souvisí. Z šesti nejčastějších trestných činů dle statistiky Vězeňské služby ČR jich s tímto problémem může souviset většina - krádež, porušování domovní svobody, loupež, neoprávněné držení platební karty, podvod. Podle předchozí zkušenosti s vězni a pachateli trestných činů je mezi odsouzenými obrovský počet lidí, kteří se potýkají s extrémně vysokou zadlužeností.

Problémy, které z této situace vyplývají, pak po propuštění často dotyčným dlužníkům znemožňují zařadit se do "normální" společnosti. Dlužníci se ocitají v bludném kruhu a páchání trestné činnosti se pro ně znovu stává tím nejsnazším způsobem k získání financí. Tento fakt potvrzuje několik výzkumů provedených v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Vyplývá z nich, že mezi největší překážky resocializace odsouzených patří: finanční problémy, resp. obecně značná zadluženost odsouzených (včetně dluhů za náklady z výkonu trestu, za náklady trestního řízení, neschopnost platit náhradu škody poškozenému), nemožnost nalézt zaměstnání. Zadlužení je rizikovým faktorem pro pracovní uplatnění, dlužník je vystaven vysokému stresu z tlaku od věřitelů, z narůstajícího dluhu, který často nelze jednoduše řešit domluvou či pozdějším splacením, ale vyžaduje odbornou radu, analýzu problému a aktivní obranu. Zadlužení také hůře získávají přístup k stabilnímu bydlení např. skrze městské byty, výpočet dávek nijak nezohledňuje zadluženost. Evidujeme značný zájem cílové skupiny, o spolupráci při řešení zadluženosti svých klientů mají zájem střediska probační a mediační služby i věznice - více viz přílohy. S očekávanou změnou insolvenčního zákona navíc předpokládáme větší nápor klientů, kteří již nebudou limitováni požadovanou minimální hranicí uhrazených dluhů ve výši 30 % pro podání návrhu na oddlužení, do ins. řízení budou pravděpodobně moci vstoupit i vězni (dosud bylo téměř nereálné).

Co je cílem projektu?

Projekt přispívá ke snížení zadluženosti a předluženosti u osob, které se dopustily protiprávního jednání, a tím zvyšuje pravděpodobnost jejich sociálního začlenění. Konkrétně v rámci projektu tohoto chceme docílit u min. 430 osob (400 využije poradenství a další podporu, včetně terapeutické, proti předluženosti a dalších 30 absolvuje jen strukturovaný preventivní program) v Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji.

Konkrétními cíli projektu jsou:

1) Snížit objem dluhů min. 200 zástupců cílové skupiny (předpokládáme min. 50% úspěšnost);

2) Předejít zadluženosti a předlužení min. 24 zástupců cílové skupiny (předpokládáme min. 40% úspěšnost z celkových min. 60 účastníků programu) snižováním hlavních rizikových faktorů, kterými jsou recidiva a další trest, vyloučení z trhu práce, nedostatek kompetencí a informací, nízká motivace řešit závazky a pasivní přístup, psychická nestabilita.

Autor: ČvT