Pro děti a s dětmi: Ústecko a Střední Čechy

Pro děti a s dětmi: Ústecko a Střední Čechy

21. 10. 2019

Projekt je zaměřen na prevenci ohrožení dětí ve školním prostředí. Zavedením inovativních metod (case management a nový nástroj pro mapování potřeb dětí) do každodenní praxe pracovníků s dítětem a rodinou dojde k zefektivnění preventivní podpory skrze rozvoj silných stránek dětí a jejich pečujících osob. Výstupem projektu bude ověření nových metod při práci s dětmi a rodinami v městských sociálně vyloučených lokalitách Ústecka a Středních Čech. Projekt podpoří 40 osob nadbagatelní podporou.

Název projektu CZ: Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí v městských sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého a Středočeského kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011447

Skutečné datum zahájení: 1. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021

Jaký problém projekt řeší?

Rodiny žijící v prostředí chudoby a sociálního vyloučení se častěji potýkají s komplexními problémy, jakými jsou nezaměstnanost, ztráta bydlení, předluženost, problémy v oblasti zdraví. To má často negativní dopad na každodenní fungování domácností, a to včetně možností rodin identifikovat a naplňovat potřeby dětí. Zároveň nás výzkumy i zkušení pracovníci z oblasti sociálně-právní ochrany dětí upozorňují, že dochází k "zanedbávání zanedbávání". Tedy že dlouhodobě dochází k podceňování fenoménu zanedbávání potřeb dětí, které se neprojevuje tak silně a viditelně jako např. fyzické týrání, jeho negativní dopady. Smyslem projektu je působit preventivně především v oblasti školního neúspěchu a výchovných problémů, ale také identifikovat a popsat možné další negativní jevy v životě celé rodiny a nabídnout jí pomoc skrze spolupráci s dalšími aktéry sítě. Projekt bude realizován v prostředí městských sociálně vyloučených lokalit.

Co je cílem projektu?

Cíle projektu:

1) úspěšné zavedení inovativních metod do každodenní praxe pracovníků s ohroženými dětmi za účelem zvýšení kvality a efektivity dopadů jejich práce (inovativní metody: case management, nový nástroj pro mapování potřeb dětí)

2) evaluace zaváděných inovativních metod v prostředí městských sociálně vyloučených lokalit

3) včasná identifikace ohrožení dítěte, resp. rodiny, a snížení rizika zanedbávání základních potřeb dětí

4) posílení samostatnosti, odpovědnosti, autonomie, sebepojetí a sebevědomí dětí

5) zvýšení kompetencí rodičů k naplňování potřeb dětí

6) zlepšení a zefektivnění komunikace mezi rodinou a školou, případně mezi rodinou a dalšími aktéry sítě

Dopady cílů:

  • Děti z cílové skupiny projektu dosáhnou vyššího vzdělání, a tím se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
  • Zvýší se osobní resilience dětí.
  • Sníží se počet zanedbávaných dětí.
  • Děti ohrožené závislostmi nebo se sklony k rizikovému chování budou v dospělosti volit společensky přijatelná řešení a postoje, budou aktivně participovat na společenském a komunitním životě.
  • Rodiče nebo pečující osoby jsou kompetentnější samostatně řešit nepříznivé životní situace.
  • Dojde k zefektivnění práce pracovníků s ohroženými rodinami.
Autor: čvt