Projekt Kompakt

Projekt Kompakt

11. 9. 2017

Projekt si klade za cíl zvyšovat osobnostní a profesní kompetence u mladých lidí ohrožených vícenásobnými riziky, a to tím, že vytvoří nabídku několika typů aktivit. Kromě individuální práce s mladými lidmi budou v projektu realizovány také skupinové aktivity pracující s dynamikou a kohezí skupiny. Kromě dlouhodobě práce s cílovou skupinou budou v rámci projektu realizovány workshopy na školách zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce či prevenci předlužení. 

Základní informace:

Název projektu CZ: Motivační a podpůrné aktivity pro mládež

Zkrácený název projektu: KOMPAKT

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029

Skutečné datum zahájení: 1. 8. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2019

Popis projektu:

Jaký problém projekt řeší? Z mnohaletých zkušeností při práci v sociálně vyloučených lokalitách v České republice víme, že problémy (nejen) mladých lidí žijících v tomto prostředí se dají popsat takto:

 • Sociálně patologické jevy jsou běžnou součástí každodenní reality. Seberealizace mladých lidí probíhá v disociálních sociálních skupinách, kde často nekriticky podléhají negativnímu vlivu svých vrstevníků. Mají zkušenost s pácháním trestné činnost.
 • Vyrůstání v rodinách, které neplní některou nebo všechny základní funkce rodiny. Dochází tak k přebírání neefektivních vzorců chování, na jejichž základě může být vybrána neefektivní životní strategie. Jejich chování se upíná ke krátkodobým jednorázovým činnostem, které vyžadují žádné nebo nízké úsilí a mají vysoký "zisk" pro jedince.
 • Z důvodu nedostatečné kvalifikační přípravy a absence klíčových kompetencí zažívají časté neúspěchy na trhu práce. Velmi často jsou evidováni na úřadu práce, a to ještě před dosažením zletilosti.
 • Často mají pouze základní vzdělání, vyskytuje se rezignace na další studium. Sekundární vzdělávání se jim často jeví nedosažitelným dojmem.
 • Jejich sebevědomí je nevyrovnané, dochází k častým výkyvům. Převažují zkreslené představy o sobě a svém budoucím životě, schází jim perspektiva. Trápí je neschopnost pracovat s překážkami, špatně se orientují ve svých možnostech a ve své reálné životní situaci, mají sklony k pasivitě a rezignaci nad aktivním utvářením svého života.
 • Vzory, které jsou jim předkládány společností, není jedinec (vzhledem ke svému sociálnímu nastavení) schopen následovat.
 • Existuje častá nedůvěra vůči dospělým autoritám a institucím.

Na základě zkušeností jsme vybrali následující obce: Bílina (a okolí), Chomutov, Kladno, Prostějov, Přerov, Stříbro, Ústí nad Labem, tedy města, ve kterých působíme již několik let. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je pozitivně ovlivňovat uvažování, chování a jednání mladých lidí ve věku 15-26 let z cílové skupiny osob ohrožených vícenásobnými riziky a osob opouštějících institucionální zařízení. Chceme tak zvýšit jejich šance na začlenění do běžného života, zpět do vzdělávání či na trh práce, a to především pomocí zvyšování jejich osobnostních a profesních kompetencí. Na začátku realizace projektu bude vypracována metodika zaměřená na zjišťování relevantních vstupních a výstupních informací pomocí sebehodnocení klientů.

Sebehodnocení bude sloužit jako podklad pro vypracování individuálního plánu, kde budou popsány konkrétní cíle i postupy pro jejich dosažení. Tento plán bude vázán na jednotlivé aktivity projektu, jejichž pomocí by mělo ke zvyšování kompetencí docházet. Jedná se o:

 • skupinové aktivity (besedy, semináře, exkurze, workshopy)
 • systematickou skupinovou práci s mládeží zaměřenou na osobnostní a profesní rozvoj
 • na sebezkušenostní aktivity zaměřené na zvládání zátěžových situací
 • nácvik pracovních kompetencí
 • motivační streetwork
 • individuální práci

Cílem projektu je naplnění individuálního plánu zcela nebo částečně (splnění více než 50 % dílčích cílů z individuálního plánu) minimálně u 80 %. Kromě individuálního plánu bude podkladem pro hodnocení výstupní sebehodnocení. Cílem projektu je též pomocí realizace workshopů a seminářů v 9. ročnících základních škol, na středních školách a učilištích a také v dětských domovech zvyšovat kompetence u žáků a studentů těchto škol. Zde však půjde především o jednorázové aktivity a většina těchto osob bude podpořena pouze v rámci bagatelní podpory. Tyto aktivity budou realizovány ve školách a zařízeních s vysokým podílem žáků ohrožených vícenásobnými riziky (především předčasným odchodem ze vzdělávání). Workshopy na školách nám umožní nejen navázat užší spolupráci se školami, ale především s těmi žáky, kteří jsou nejvíce ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání a tedy i neuplatnitelností na trhu práce.

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029 „Motivační a podpůrné aktivity pro mládež“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: čvt