Projekt Má komunita, mí lidé

Projekt Má komunita, mí lidé

29. 5. 2019

Od září letošního roku (2018) realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Má komunita, mí lidé podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Projekt je zaměřený na rozvoj a realizaci komunitních projektů, vzdělávacích aktivit a neformálního volnočasového vzdělávání. Navazuje na realizaci již ukončeného projektu Člověk mezi lidmi a dále jeho aktivity rozšiřuje, například o pravidelný předškolní klub. Dále, prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra a neformálních přístupů ke vzdělávání, posiluje vztah dětí, mládeže a jejich rodin ke komunitě, kde žijí. Projekt podporuje vzdělávání a začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Základní informace:

Název projektu: Má komunita, mí lidé

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000700

Skutečné datum zahájení: 01.09.2018

Předpokládané datum ukončení: 31.08.2020

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na situaci nízké propojenosti cílové skupiny s místní komunitou, kde žije nebo studuje a zároveň na nedostatečné místní pokrytí poptávky po některých vzdělávacích a volnočasových aktivitách.

Děti, mládež a jejich rodiny z CS jsou často nedostatečně informovaní o možnostech, které jim jejich bydliště nabízí, z části existujících služeb jsou zároveň vyloučeni, kvůli jejich vysokoprahovosti. Komunita je přitom důležitým prvkem života obce a měla by být pojítkem lidí v okolí a jistotou, která přesahuje možnosti rodiny jednotlivce i jeho nejbližších sociálních vazeb. Člověk by měl v komunitě nalézat pozitivní vzory a zároveň v ní mít možnost nabízet a uplatnit své kvality a znalosti. Jejím prostřednictvím by měl být jednotlivec schopen aktivně a efektivně ovlivňovat své okolí a tím i život města.

Projekt Má komunita, mí lidé navazuje na služby, které žadatel dlouhodobě poskytuje osobám ohroženým sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu "děti a mládež", rodiny v nepříznivé sociální situaci a na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. V rámci projektu budou realizovány tři typy aktivit, které spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. Aktivity obsahují řadu různorodých motivačních prvků, které budou využity podle aktuálních potřeb osob z CS.

Co je cílem projektu?

1) Prevence proti vylučování osob ze společnosti (např. kvůli odlišnému jazyku, odlišnému způsobu žití, chudobě, starosti o zajištění životních potřeb, nedostatečné motivace ke vzdělávání apod.)

2) Zvýšení motivace CS aktivně se zapojovat do komunitního života (větší zájem o dění v komunitě, lepší orientace ve svých právech a povinnostech a obecně lepší informovanost o problémech, které se vyskytují v současné společnosti (práce s informací, dluhy, bezpečnost na internetu,..), zvýšená schopnost pojmenovat své problémy i problémy komunity a aktivní snaha tyto ovlivnit, získání pozitivního přístupu k žití v komunitě)

3) Zvýšení předškolních kompetencí dětí z CS s cílem úspěšně je začlenit do běžné MŠ, případně ZŠ (zisk potřebných znalostí a dovedností u dětí, zároveň zvyšení kompetencí rodičů, aby dokázali více samostatně podporovat děti v dalším vzdělávání)

4) Zvýšení kompetencí žáků a studentů z CS pro úspěšnější zvládání školních povinností (zvýšení informovanosti skrze poskytované workshopy, posílení znalostí a osobností rozvoj zapojených dětí a mládeže skrze další aktivity neformálního vzdělávání (individuální a skupinové doučování, mentoring, aktivity KKC)

Projekt Má komunita, mí lidé má za cíl pomoci dětem a mladým lidem poznat jednak jejich vlastní kvality, ale zároveň poznat možnosti, které nabízí komunita, kde žijí. Cíle projektu se vzájemně doplňují.

Autor: ČvT