Projekt Na cestě

Projekt Na cestě

11. 9. 2017

Projekt se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské normy. Program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podpora a program předcházení předluženosti a nezaměstnanosti směřují k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Umožní jim úspěšný výkon alternativního trestu, zvýšení kompetencí, sebepoznání, reflexi protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických problémů.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023

Název projektu – česky: Na cestě

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2019

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší? I přes to, že se z dlouhodobého hlediska policií evidovaná kriminalita snižuje, recidiva trvale stoupá. Minimálně 2/3 lidí, kteří v roce 2015 byli odsouzeni v ČR, patří mezi recidivisty. Výzkum Institutu kriminality a sociální prevence (IKSP) u vybraných odsouzených vězňů (vzorek 4238) zaznamenal po dvou letech od propuštění recidivu u více než 48 % z nich. Z výzkumů obecně vyplývá, že v případech propuštěných vězňů se za nejrizikovější období považuje prvních 6 měsíců po propuštění. Selhání se častěji objeví u lidí, kteří nemají pozitivní pracovní návyky, nemají kde bydlet, nemají pevné sociální zázemí a také spíše u těch, kteří se dopustili prvního trestného činu již jako mladiství. Proto se v projektu snažíme preventivně působit zejména praktickou pomocí v životně důležitých oblastech existence (dluhy, finance, práce, bydlení, trestně právní situace, psychický stav). Bez této základní podpory by další intervence formou sociálního výcviku a motivace či snaha klienta rozvíjet nebyla příliš účinná a trvalá.

Dle prognózy Policie ČR a IKSP však ani pokles kriminality nemusí trvat. Proto je nutné dbát i na prevenci kriminality, a to formou dlouhodobé práce s osobami, které sice nespáchaly trestný čin, ale jejich chování je rizikové (cílovou skupinou projektu jsou i mladiství s výchovnými problémy). Naznačené analýze odpovídá i zájem a poptávka institucí, zejména Ministerstva spravedlnosti ČR, středisek PMS, které postrádají nebo si přejí udržet odpovídající nabídku návazných služeb pro své klienty. Program sociálního výcviku a převýchovy, s nímž počítá trestní zákoník (§ 48 zák. č. 40/2009 Sb.), a doprovodný program v oblasti zadluženosti a psychologické podpory jsou aktuálně zajištěny pouze v omezeném rozsahu a jen na území města Plzně, bez zajištění stabilního financování (absence dotačních programů). Na území jiných krajů, kde bude projekt působit, tyto programy chybí zcela. Není tedy dostupná podpora, s níž legislativa počítá a která může výrazně zvýšit pravděpodobnost resocializace.

Co je cílem projektu?

Projekt přispívá k sociálnímu začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání nebo závažného porušení společenských norem. Jeho konkrétním cílem je minimalizovat rizika recidivy, opakovaného konfliktu se společenskými normami 438 dospělých v Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji a 64 mladistvých v Plzeňském a Olomouckém kraji. Projekt podpořeným osobám umožní:

  • Úspěšný výkon alternativního trestu/výchovného opatření pachatele: 70 % podpořených osob bude úspěšně naplňovat podmínky alternativního trestu, tzn. po dobu spolupráce u nich nedojde k proměně trestu
  • Zvýšení sociálně-právních, komunikačních kompetencí, soběstačnosti, sebepoznání, motivace ke změně postojů pachatele: 40 % účastníků úspěšně absolvuje program sociálního výcviku (aktivní účast, splnění praktických úkolů testujících dovednosti v konkrétních oblastech, dodržení společensko-morálních pravidel, tzn. mj. plnění alternativního trestu)
  • Reflexi trestného činu a jeho dopadu na život oběti: 50 % podpořených osob, které způsobily újmu třetí osobě, bude reflektovat svůj čin a usilovat jeho nápravu
  • Posílení vazeb na nerizikové společenské prostředí: 50 % podpořených osob naváže kontakt se širším nerizikovým sociálním prostředím (obnovení rodinných a jiných referenčních sítí, zapojení se do občanských aktivit apod.)
  • Snížení (rizika) předlužení: nadpoloviční úspěšnost spolupráce v rámci programu (např. plnění splátkového kalendáře, schválení oddlužení, snížení výše dluhu nebo zastavení růstu, sloučení exekucí, snížení nákladů na vymáhání, zastavení neoprávněné exekuce, zrušení rozhodčí doložky apod.)
  • Snížení (rizika) vyloučení z trhu práce: min. 30% úspěšnost spolupráce v rámci programu (zejm. nalezení nebo udržení zaměstnání, zprostředkování brigády, absolvování rekvalifikace, naplnění veřejně prospěšných prací, pokračování ve vzdělávání či udržení ve vzdělávací instituci apod.)

Na cestě - Projekt „Na cestě“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: ČvT