Projekt Oddlužením ke spravedlnosti

Projekt Oddlužením ke spravedlnosti

11. 9. 2017

Před lety se z byznysu s bídou stal výnosný byznys, který ročně vytvářel dluhovou zátěž v řádu miliard Kč. Důsledkem toho, že na vymáhání byť 1 Kč bylo možné vydělávat tisíce, je vysoká míra předluženosti a s tím spojený pokles vymahatelnosti. Pravděpodobně stovky tisíc exekucí jsou přitom, dle judikátů Ústavního soudu, vedeny nelegálně, ale lidé s nízkým vzděláním nedokáží využít zákonných práv. Projekt se snaží tuto nespravedlnost změnit a dát předluženým novou šanci na plnohodnotný život.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033

Název projektu CZ: Oddlužením ke spravedlnosti

Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

1) Nárůst předlužení

V Česku v posledních letech roste počet osob, jejichž míra předlužení představuje neřešitelný problém. Mezi říjnem 2013 a březnem 2015 došlo k razantnímu nárůstu počtu lidí s více než jednou exekucí. Z celkového počtu 900 tisíc lidí, kteří se nacházejí v exekuci má pouze jednu exekuci přibližně 20% (v roce 2013 to bylo přes 40%) lidí. Naopak těch, kteří mají čtyři a více exekucí je přes 50 % (v roce 2013 to bylo méně než 30%). A více než 55% všech exekucí je vedeno pro jistinu nižší než 10 tisíc Kč.

2) Nerovnost šancí

Zároveň, dle expertních odhadů, jsou stovky tisíc exekucí vedeny na základě nezákonného exekučního titulu. Ve většině případů se jedná o rozhodčí nálezy, kdy judikatura Ústavního soudu delegitimizuje stále širší okruh nálezů . Pokud by lidé s takovouto exekucí vyhledali kvalifikovanou pomoc, dosáhli by zastavení exekuce a zrušení exekučního titulu, což by mohlo znamenat snížení dluhu řádově o desítky procent. Problém je, že takovéto poradenství poskytuje jen minimum subjektů kvůli relativně vysoké náročnosti. Advokáti, kteří tyto návrhy podávají, jsou zase živeni z přiznaných nákladů, takže zastupují většinou klienty, u kterých je jistota úspěchu. Nejčastější obětí takovéto exekuce jsou přitom lidi s nižším vzděláním, kterým předlužení brání v plnohodnotné participaci na společenském životě. Díky srážkám i administrativní náročnosti pro zaměstnavatele končí s exekucí mimo legální trh práce, na což doplácí celá společnost.

3) Legitimizace vykořisťování

Významným zdrojem předlužení jsou obecně akceptované praktiky, které zneužívají nevzdělanost, důvěřivost a pomocí rozhodčí doložky zabrání nezávislému posouzení. To vede k ohrožení celých skupin obyvatel, jako např. znevýhodnění Romové, kteří dosahují v důsledku diskriminačního vzdělávacího systému prokazatelně nižšího vzdělání, obecně lidé s nízkým či žádným vzděláním či naopak lidé důvěřiví, lidé se zdravotním hendikepem, apod.

Co je cílem projektu?

CÍL 1: Zlepšení finanční situace předlužených lidí

Finanční situaci předlužených lidí lze zlepšit dvěma základními způsoby. Jednak zprostředkováním nového příjmu, nebo snížením dluhové zátěže. V rámci projektu se zaměříme především na druhou variantu, byť nevylučujeme, že v případě vhodné situace se zaměříme i na zprostředkování zaměstnání, jelikož po mnoha letech se naskýtají příležitosti na trhu práce i pro méně kvalifikované. Snížení dluhové zátěže bude dosahováno buďto zastavením nezákonné exekuce, nebo, častěji, pomocí klientovi se vstupem do insolvenčního řízení. Zatímco zastavená exekuce má pozitivní dopad ihned, v případě oddlužení se definitivní pozitivní dopad projeví nejčastěji až po pěti letech, což přesahuje horizont projektu. Za splněný cíl tak budeme považovat už samotný schválený insolvenční návrh. Během realizace projektu očekáváme, že minimálně u 200 předlužených lidí dojde ke snížení jejich dluhové zátěže alespoň o 40%.

CÍL 2: Posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu nezákonných exekucí

Při naplňování tohoto cíle se zaměříme především na zastavování nezákonně vedených exekucí, přičemž očekáváme, že během realizace projektu bude zastaveno minimálně 30 exekucí.

CÍL 3: Zvýšení povědomí o vlastních právech ze strany předlužených lidí

Jak je popsáno výše, jeden z hlavních problému spatřujeme v nerovnosti šancí, kdy lidé s nižším vzděláním jsou znevýhodněni oproti ostatním při uplatňování svých práv. Proto bude součástí realizace projektu kromě poradenství i kurs zaměřený na prevenci a kompetence, které by měly toto znevýhodnění alespoň snížit. Očekáváme, že alespoň polovina účastníků programu absolvuje kurs úspěšně, což bude vyhodnoceno individuálně poradcem na základě pohovoru s absolventem.

Oddlužením ke spravedlnosti - Projekt „Oddlužením ke spravedlnosti“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: ČvT