Projekt Program pro řešení předluženosti na Frýdlantsku

Publikováno: 6. 5. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Program pro řešení předluženosti na Frýdlantsku
© archiv

Projekt, v němž je organizace Člověk v tísni, o. p. s., partnerem žadatele MAS Frýdlantsko, z. s., je zaměřen na řešení vysokého počtu exekucí na Frýdlantsku, především v Novém Městě pod Smrkem. Základním cílem je snížení počtu osob ohrožených předlužeností a nastartování systematické spolupráce na místní úrovni. Člověk v tísni, o. p. s., v projektu zajišťuje činnost dluhové poradny.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010678

Název projektu: Program pro řešení předluženosti na Frýdlantsku

Žadatel: MAS Frýdlantsko, z. s.

Termín realizace: 1. 11. 2019 – 30. 4. 2022

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení klíčového problému, který identifikovala a projednává pracovní skupina Lokálního partnerství Frýdlantsko (PS Dluhy), a to vysoký počet exekucí v ORP Frýdlant (Liberecký kraj) a především v Novém Městě pod Smrkem.

Území ORP Frýdlant má 24 419 obyvatel, jde o oblast se 4 městy a 14 venkovskými obcemi, s identifikovanými sociálně vyloučenými lokalitami. Podíl osob v exekuci v Novém Městě p. S. je 34,7 %, v ORP Frýdlant 17,93 % (ČR 9,7 %). Meziroční nárůst osob v exekuci je cca 1 200 osob, průměrný počet exekucí na osobu se zvýšil ze 4,9 na 5,1 (u některých věkových skupin je však průměr 8–9 exekucí). Počet osob v exekuci narůstá a dluhová past se prohlubuje rychleji, než je průměr ČR. Potřebnost dluhového poradenství odhadujeme jen v Novém Městě p. S. na 655 osob (60 % z počtu osob v exekuci), z toho pro 328 osob (30 %) intenzivní práce s klientem (vícenásobné exekuce). Stávající poradna může vzhledem k počtu exekucí na osobu pracovat s cca 40 osobami ročně, čekací lhůta na termín je min. 2 týdny.

Příčiny a dopady problému byly r. 2017 analyzovány metodou stromu problému, data byla získána z mapy exekucí (2016–17), dat ČSÚ a MPSV, Situační analýzy Frýdlantska (2015) a jsou součástí Strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2018–20.

Do PS Dluhy se zapojili zástupci vedení města, sociálního odboru a služeb (NNO) a jako významné bariéry identifikovali:

  • nízké kapacity poradenství,
  • nedostatek systematické komunikace, chybějící kapacity na síťování a koordinaci aktivit,
  • chybějící činnost typu protidluhové prevence: je zapotřebí nejen reagovat na zadlužení, nezbytná je prevence dalšího zadlužování.

Co je cílem projektu

Základním cílem projektu je snížit počet osob ohrožených předlužeností na území ORP Frýdlant a nastartovat systematickou spolupráci při řešení problému předlužení.

Dílčími cíli projektu jsou 1) zvýšení kapacity dluhového poradenství v Novém Městě p. S. a na Frýdlantsku a 2) zlepšení koordinace a komunikace aktérů aktivních v oblasti oddlužení.

Očekáváme, že za dobu realizace projektu se podaří snížit dluhovou zátěž části zapojených osob např. zastavením protiprávních exekucí, podniknutím kroků vedoucích k podání insolvenčního návrhu, spojením 2 a více exekucí, snížením úroků/nákladů vymáhání a dalšími způsoby v závislosti na konkrétní životní situaci klientů. Předpokládáme, že 30měsíční intenzivní práce směřující k naplnění dvou dílčích cílů, z nichž jeden je zaměřen na potřeby cílové skupiny klientů poradny a jeden na místní systém, bude znamenat posun směrem k hlavnímu cíli projektu, tedy snížení počtu osob ohrožených předlužeností. Očekáváme, že poradna bude pracovat s 200 klienty z cílové skupiny.

Vedení obcí bude podpořeno v systematickém a strategickém přístupu k řešení dluhů.

Vytvoří se předpoklady, aby dluhy nerostly a situace cílových skupin se dále nezhoršovala.

Webová stránka projektu:

https://dluhove-poradenstvi-na-frydlantsku.webnode.cz/

Autor: ČvT