Projekt Transfer

Projekt Transfer

11. 9. 2017

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku. Je zaměřen na lidi v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL), kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit, které budou mladé lidi aktivizovat a vrátí či zapojí je na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.

Název projektu CZ: Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER

Zkrácený název projektu: TRANSFER

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na potřebu řešit nezaměstnanost a neaktivitu mladých do 29 let v ČR a specificky v Ústeckém kraji, a to v návaznosti na Evropský program "Záruky pro mládež" a "Iniciativa pro mládež". Cílem obou těchto programů je významně přispět ke splnění národních cílů a národních dílčích cílů České republiky pro mládež v rámci Strategie EVROPA 2020. Konkrétně se jedná o snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let na 12,3 % a snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací stupně ISCED 0-2 na 18,8 %. Obecným problémem, který projekt řeší je vysoká míra nezaměstnanosti mezi cílovou skupinou projektu v Ústeckém kraji. K řešení tohoto problému projekt nabízí komplex vzájemně provázaných projektových aktivit.

Co je cílem projektu?

Obecným cílem projektu je prostřednictvím regionální spolupráce mezi všemi klíčovými zúčastněnými stranami aktivizovat cílovou skupinu mladých lidí do 29 let věku v Ústeckém kraji, poskytnout ji včasnou pomoc a vrátit ji na trh práce či do systému vzdělávání. Mezi zmíněné klíčové zúčastněné strany patří:

  • orgány veřejné správy (Úřady práce ČR)
  • samosprávy (ÚK, obce a města ÚK)
  • služby zaměstnanosti (relevantní KOP ÚP ÚK)
  • nevládní neziskové organizace
  • odbory a zaměstnavatelé


Autor: ČvT