Projekt Změna

Projekt Změna

26. 3. 2018

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality práce 114 soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách na 8 pobočkách žadatele na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje. V rámci projektu dojde ke zhodnocení práce těchto pracovníků pomocí auditu, evaluace case managementu, navazujícími aktivitami bude změna standardů kvality soc.služeb, vzdělávání a supervize. Součástí projektu bude vznik metodiky case managementu v terénní soc. práci.

Název projektu CZ: Změna

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007615

Skutečné datum zahájení: 1. 4.2018

Předpokládané datum ukončení: 31. 3.2020

Jaký problém projekt řeší?

Projektem příjemce řeší zachování kontinuity procesu zkvalitňování práce jeho sociál. pracovníků a pracovníků v sociál. službách a problém absence nezávislé plošné zpětné vazby o kvalitě jejich práce v oblasti naplňování standardů kvality sociál. služeb v rozsahu standardů věnující se práci s uživatelem sociál. služby. Absence této zpětné vazby bude řešena 28 audity, které se zaměří na naplňování standardů, které se věnují práci cílových skupin s uživatelem v oblastech, jako jsou například představení služby zájemci, dojednání spolupráce, uzavření smlouvy, individuální plánování, zacházení pracovníků se stížností a zacházení s dalšími zdroji v okolí uživatele. 

Další problematickou oblastí k řešení je absence nezávislého ověření, zda pracovníci umí a dostatečně pracují se sociál. sítí institucí, organizací, sociál. služeb, jenž mají používat při řešení situace uživatelů, kteří potřebují další pomoc nad rámec dané sociál. služby. Jako organizace poskytující několik sociál. služeb můžeme uživateli nabízet další sociál.služby, ovšem v současné době nemáme přehled, jak často, jakým způsobem, zda v dostatečné míře je využívána metoda case managementu pracovníky využívána a zda je efektivní. V dotazníkovém šetření zaměřeném na obě cílové skupiny bylo zjištěno, že 83% dotázaných neabsolvovalo žádné vzdělávání v oblasti case managementu a to ačkoliv jich 58% touto metodou pracuje. Proto příjemce zvolil jako doplňkovou aktivitu i akreditované vzdělávání v oblasti case managementu a motivace klienta, jenž podpoří zvýšení kvality výkonu obou cílových skupin v této oblasti a u části pracovníků, jenž tuto metodu neznají nebo nevyužívají, budou s touto metodou seznámeni a motivováni k jejímu využívání. Uvedené problémy, které chce žadatel řešit, budou cestou k zachování procesu zkvalitňování práce 114 sociál. pracovníků a pracovníků v sociál.službách.

Co je cílem projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění práce 114 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím jejich celkové podpory jako je zhodnocení jejich práce v rámci naplňování standardů realizováním auditu, evaluace a jejich následná podpora vzděláváním a supervizemi. Zrevidované standardy, které odpovídají požadavkům zákona o sociálních službách, poskytnou pracovníkům pevný srozumitelný základ pro poskytování kvalitní sociální služby.

Autor: ČvT