Synapse

Synapse

30. 9. 2019

Projekt si klade za cíl implementovat a pilotně ověřit potřebné inovativní změny v podpoře ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodin. Cílem těchto služeb je snížení jejich ohrožení nízkým dosaženým vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím poradenství proti školnímu neúspěchu v terénu i přímo na školách a pomocí preventivního programu pro děti a mládež s výchovnými problémy a jejich rodiny. Místa realizace: Plzeňský a Olomoucký kraj, Bílina, Berounsko a Ústí nad Labem.

Název projektu CZ: Synapse

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011510

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Jaký problém projekt řeší?

1) problém předčasných odchodů ze vzdělávání

Počet žáků s nedokončeným vzděláním v posledních letech rychle roste. Mezi nejvíce postižené regiony patří kraj Ústecký, kde vzdělání nedokončí 14,5 % žáků. Problém je přítomný ve všech krajích. Situace je vážná zejména v sociálně vyloučených lokalitách, kde odchází ze vzdělávání předčasně téměř 2/3 žáků. Tyto předčasné odchody přispívají k reprodukci chudoby a sociálního vyloučení. Jednotlivec se základním vzděláním má v průměru o 1/3 nižší příjmy oproti jednotlivci se středním vzděláním bez maturity a zároveň se potýká s trojnásobným rizikem nezaměstnanosti. 

2) problém rizikového chování dětí a mládeže

I přes to, že dlouhodobě klesá kriminalita dětí a mladistvých, ?recidiva? dětí a mladistvých je na relativně vysoké míře. ?Navzdory dalšímu poklesu evidovaných trestných činů, páchaných osobami do 18 let, v roce 2016 registrujeme nárůst známých pachatelů jak u mladistvých, tak u osob do 15 let věku, kde se jedná o dosti výrazný, 30% skok.? (Analýza trendů kriminality v České republice). Stejně jako v minulých obdobích jsou zvlášť rizikovou kriminogenní skupinou děti z výchovných ústavů ?dále pak děti z dysfunkčních a sociálně slabých rodin. (MV, 2017).

3) Problém absence odpovídající podpory

Projekt reaguje na dosavadní oborovou roztříštěnost, kvůli které se v oblasti školství nedostává efektivního potřebného nástroje pro práci s rodinami ohrožených dětí. Absence terénní sociální práce na školách je dlouhodobě nedostačující. V systému ČR škola vystupuje ve své poradenské funkci pro rodiny ze sociálně znevýhodněných poměrů velmi limitovaně. Na rozdíl od služeb NNO, které spíše dokáží vystupovat v roli neutrální strany zohledňující celý sociální kontext. Dlouhodobě narážíme na nemožnost uspokojit poptávku po programech určených dětem mladším 15 let a mladistvým v evidenci OSPOD, kteří nesplňují kritéria zařazení do existujícího probačního programu (nejsou pod dohledem PMS).

Co je cílem projektu?

Projekt přispívá ke snížení ohrožení dětí a mladých lidí nízkým dosaženým vzděláním a rizikovým chováním, čímž zvyšuje jejich budoucí zaměstnanost a začlenění do společnosti ve vybraných lokalitách působnosti žadatele. Tyto lokality byly zvoleny s ohledem na zájem a již probíhající spolupráci škol, OSPOD a dalších institucí, dostupnost CS a zkušenosti a kapacity organizace, tj. podmínky pro úspěšnou implementaci inovace.

V Bílině, Ústí nad Labem, Berouně a v Plzeňském kraji dojde podpoře min. 49 dětí a mladých lidí (14 +) a min. 30 pečujících osob s cílem jejich přechodu a udržení na středním stupni vzdělávání.

V Plzeňském a Olomouckém kraji dojde k podpoře min. 32 dětí a mladistvých (13 +) s výchovnými problémy (a stejného počtu pečujících osob) s cílem předejít jejich dalšímu rizikovému chování, případně kriminálnímu jednání. 

Autor: Martin Kovalčík