Změna, rozvoj, kvalita

Změna, rozvoj, kvalita

6. 4. 2020

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality práce 130 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na 6 pobočkách žadatele na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského, Plzeňského a Olomouckého kraje. V rámci projektu dojde prostřednictvím auditu ke zhodnocení kvality práce těchto pracovníků v oblasti naplňování standardu 14 a 15. Společně s pracovníky, auditory, metodickým týmem budou nastavovány změny, které povedou ke změně standardů a zavedení nových metodik do praxe.

Název projektu CZ: Změna, rozvoj, kvalita

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015145

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší zachování kontinuity procesu zkvalitňování práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v 24 službách. V současné době probíhá ve všech službách změna standardu 1 až 8, na základě auditů, kterým pracovníci prošli v roce 2018 a 2019. Mezi výstupy těchto auditů bylo doporučení zabývat se i standardem 15, který se zaměřuje na kvalitu služby a na její hodnocení. Současně naši pracovníci v průběhu workshopů zmiňovali potřebu řešit situace, které se při poskytování pomoci uživatelům služby objevují, jako například osamocená práce v terénu, práce v domácnostech klientů, agresivita klienta, etika a etiketa spolupráce s klientem v domácnostech zamořenými štěnicemi, šváby, výskyt žloutenky. Tyto a další situace bychom rádi ošetřili formou workshopů a úpravou metodik v rámci standardu 14. Nejedná se jen o technická řešení, ale o citlivé nastavení pravidel ve vztahu ke klientovi a k podmínkám výkonu práce CS. V rámci práce na standardu 15 chceme vytvořit nástroj pro měření kvality poskytovaných služeb, tak aby ho byli schopni používat i pracovníci z CS. Za podstatné považujeme tvorbu nástroje na základě zhodnocení současné praxe pomocí auditu standardu číslo 15 a na workshopech společně s CS vytvořit podklady pro metodiky vytvořený systém hodnocení poskytované pomoci v rámci sociální služby. Kromě uvedeného projekt řeší problém s vysokou fluktuací pracovníků a převahu pracovníků v sociálních službách. Noví pracovníci a pracovníci se vzděláním mimo oblast sociální práce vyžadují ze strany zaměstnavatele vyšší péči při zaučování a rozvíjení jejich dovedností a získaných znalostí, proto se projekt soustředí nejen na aktualizaci a vznik nových metodik, jejich zavedení do praxe, ale i na vzdělávání pracovníků, tak aby byli schopni vykonávat práci dle standardů, cítili se při výkonu bezpečně a dokázali s klientem navázat spolupracující poradenský vztah. 

Co je cílem projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění sociální práce 130 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím jejich metodické podpory, zhodnocením jejich práce a rizik pomocí auditu, změny standardů, vytvořením metodiky hodnocení kvality a vzděláváním.  

Jako žadatel očekáváme, že v důsledku předložené projektové žádosti dojde ke kvalitativním změnám ve výkonu práce cílových skupin v oblasti naplňování standardů 14 a 15, prostřednictvím jejich revize a nastavením provázanosti standardu 15 se standardem 1 a 7. Aktualizací standardu 14 zvýšíme pocit bezpečí pracovníků při výkonu sociální práce a rozpracováním standardu 15 CS získá podklady pro hodnocení služby, kdy výstupy z hodnocení budou zpětnou vazbou pro případnou změnu způsobu poskytování jejich pomoci klientům. (Přehled standardů: http://www.mpsv.cz/cs/5963) Na základě provedených auditů bude mít CS a realizační tým možnost pracovat se zpětnou vazbou nezávislých odborníků a zlepšit prostřednictvím zrevidovaných a upravených standardů vykonávanou sociální práci cílových skupin. Součástí změny bude v oblasti metodik i nové zpracování metodiky hodnocení služby, která bude sloužit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách jako návodný materiál, podle kterého se budou moci řídit při hodnocení služby a jejího přínosu pro klienty. Dále očekáváme, že obě cílové skupiny prohloubí své znalosti a dovednosti prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech zaměřených na znalost standardů, na práci s agresivním klientem a na měkké dovednosti v oblasti poradenství. 

Autor: ČvT