České školství zlepší výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Publikováno: 12. 6. 2015 Doba čtení: 4 minuty
České školství zlepší výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
©

Praha, 10. 6. 2015 – České školství čeká velká změna v systému podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1. září 2016 získají všichni učitelé, kteří mají ve třídě žáky s tělesným nebo jazykovým znevýhodněním, nárok na podpůrná opatření. Například na asistenta pedagoga. Aby školy přechod na nový model vyučování zvládly, budou ale potřebovat funkční systém financování a kvalitní know how. Návody a doporučení, jak přechod na nový systém zvládnout, v Praze představila konference Škola All Inclusive: Novela školského zákona – první krok pro změnu, organizovaná Člověkem v tísni společně s Univerzitou Palackého v Olomouci.

„Inkluzivní vzdělávání je základní podmínkou sociálně citlivé a soudržné společnosti. Nyní musí být urychleně zajištěna metodická i finanční podpora pro jeho implementaci do praxe a posílena spolupráce mezi školskou a sociální složkou systému“, zdůraznila význam realizace praktických kroků vyplývajících z novely školského zákona ministryně práce a sociálních věcí ČR Mgr. Michaela Marksová.

Katalog podpůrných opatření

Hlavním tématem konference bylo představení tzv. Katalogu podpůrných opatření, který učitelům poskytne metodickou podporu pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nadpoloviční většina všech zdravotně postižených dětí se totiž v běžných školách již vzdělává, ale zatím bez podpory finanční i personální. Podpůrná opatření umožní také některým dětem, odkázaným na praktické a speciální školy, přidat se ke svým vrstevníkům v běžných školách v místě svého bydliště.

Důležité nyní bude, jakým způsobem se tato „kuchařka inkluze“ promítne do chystané vyhlášky k novele školského zákona a zda jej pravděpodobná nová ministryně školství dokáže uvést do praxe. Podobně komplexní metodický průvodce pro učitele ze strany státu zatím vytvořen nebyl. „Bez metodického průvodce, kvalitní prováděcí vyhlášky a reformy financování zůstane novela školského zákona schválená letos v dubnu jen prázdnou slupkou bez praktického dopadu“, myslí si Mgr. Tomáš Habart, koordinátor inkluzivního vzdělávání programu Varianty organizace Člověk v tísni.

Novela školského zákona

Jak se odborníci na konferenci shodli, v obecné rovině novela systém podpory žáků se SVP nastavuje progresivně, spravedlivě a s ohledem na skutečné potřeby dětí.  Podpora žákům má být odstupňovaná, co nejvíce konkrétní a zároveň v podobě jednotlivých podpůrných opatření vzájemně kombinovatelná. Tak bude možné připravit každému dítěti vzdělávací plán na míru a přizpůsobit mu výuku podle jeho individuálních potřeb. Takto koncipovaný zákon umožní lépe cílit podporu žákovi a zpřesní i financování této podpory, čímž se stane systém spravedlivějším. Zákon by tím měl zamezit současné praxi, kdy na některé děti dostanou školy zvýšené finance, aniž je třeba po celou dobu vzdělávání v plné míře potřebují, a zároveň na jiné skupiny dětí školy žádné finance neobdrží (např. na děti zdravotně či sociálně znevýhodněné).

Nové materiály pro učitele

Vedle Katalogu podpůrných opatření představila konference sérii metodik pro práci asistentů pedagoga, standard práce asistenta pedagoga a desítky nových kurzů, které mají školám umožnit lepší přechod na nový systém. Na jejich přípravě se kromě Člověka v tísni a Univerzity Palackého v Olomouci podílely i Asociace pracovníků speciálně pedagogických center ČR a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Diskuze odborníků

Nad možnostmi podpory rovných příležitostí se v panelové diskusi zamýšleli představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, České školní inspekce, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání i Asociace ředitelů ZŠ.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu SPIV z Univerzity Palackého v Olomouci, řekl: „Společné vzdělávání dětí s postižením i bez postižení se stalo za posledních dvacet pět let realitou.  Zásadním úkolem souvisejícím s novelou školského zákona z března 2015 je zajistit systémovou, finančně saturovanou podporu žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu. U většiny zdravotních postižení (s výjimkou mentálního) je více žáků v běžných školách než ve školách speciálních. Otázkou zůstává, jakou podporu tito žáci ve školách mohou dostat? Nyní – a  v budoucnu.”

Mgr. Pravoslav Němeček, viceprezident Asociace ředitelů ZŠ, řekl: „A) Rozumná inkluze je dobrým krokem. B) Inkluze může být realizována jen za určitých podmínek a není levná. C) Zatím se převážně hovoří v rozsahu bodu A. Ignorováním bodu B dosáhneme opačného efektu a inkluze nemá smysl.”

Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor (ČŠI), řekl: „Česká školní inspekce považuje oblast rovných příležitostí ve vzdělávání za stěžejní součást modelu kvalitní školy a jako takové jí dlouhodobě věnuje adekvátní pozornost. Propojení rovného přístupu ke vzdělávání s kvalitou vzdělávání je klíčovým faktorem úspěchu těch nejlepších vzdělávacích systémů. Již v příštím roce se také důsledně zaměříme na hodnocení míry inkluzivity celého vzdělávacího systému, přičemž jednotlivé parametry budeme sledovat při návštěvě každé školy.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více na www.inkluze.upol.cz

Další informace poskytnou:

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu SPIV, Univerzita Palackého v Olomouci: jan.michalik@upol.cz, tel.: 777 809 040

Mgr. Tomáš Habart, manažer projektu SPIV, Člověk v tísni:  tomas.habart@clovekvtisni.cz, tel.:  739 320 763

Mgr. Jana Kubáňová, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni: jana.kubanova@clovekvtisni.cz, tel.: 774 422 910

Autor: