Kambodža

Kambodža

Novinky

Člověk v tísni poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v Kambodži od roku 2008. Skrze naše strategické programy jako je Zvládání katastrof a odolnost měst, Zelená energie a Udržitelné živobytí a životní prostředí se snažíme řešit problémy, kterým čelí města i venkov. Naším cílem je zajistit kvalitní podporu a dobré výsledky společně s našimi partnery z řad ministerstev a respektovaných dárců, abychom společně dosáhly cílů udržitelného rozvoje.

Naše projekty poskytly humanitární a rozvojovou pomoc prostřednictvím inovací a technologií ve všech provinciích Kambodže; posilují zdroje obživy venkovských i městských komunit před pandemií COVID-19 a odolnost vůči přírodním katastrofám, rozvíjejí dovednosti kambodžské mládeže prostřednictvím TVET a umožňují pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a řeší problémy spojené se změnou klimatu.

Člověk v tísni Kambodža si vybudovala silné vztahy s různými zúčastněnými stranami, především s kambodžskou královskou vládou a jejími příslušnými ministerstvy/institucemi a místními orgány, jako jsou ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu, ministerstvo pošt a telekomunikací, ministerstvo vodních zdrojů a meteorologie, ministerstvo práce a odborného vzdělávání a Národní výbor pro zvládání katastrof.

V rámci našich mnohostranných projektů spolupracujeme s různými dárci, například s Evropskou unií, Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Agenturou Spojených států amerických pro pomoc a rozvoj, Světovým potravinovým programem a Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci. Vážíme si našich vztahů s místními i mezinárodními partnery, které tvoří think-tanky a organizace, členové komunit, finanční instituce a také mezinárodně uznávané značky/společnosti (mimo jiné Smart Axiata, Heineken International, Cellcard).

Zelená energie

Prostřednictvím Zelené energie PIN prokázal odborné znalosti, které umožňují zajistit dopad na technické úrovni, zavádět a rozšiřovat tržně orientovaná řešení solárních technologií a obchodní modely pro produktivní využití, což zvyšuje konkurenceschopnost venkovského zemědělského/rybářského sektoru. Na ekonomické úrovni umožní inkluzivní hospodářský růst v kambodžském zemědělském/rybářském odvětví. Na společenské úrovni bude budovat povědomí o čisté energii a udržitelných spotřebních postupech.  Na politické úrovni podpoří legislativní a politické změny navržené prostřednictvím účasti projektových partnerů v příslušných technických pracovních skupinách a v úzkém spojení s regionálními sítěmi.

Řízení katastrof a odolnost měst

Oddělení a jeho programy pomáhají posilovat odolnost měst i venkova prostřednictvím úzké spolupráce s ministerstvy státní správy a samosprávy, aby se řešila připravenost na katastrofy, reakce na COVID-19, prevence násilí na základě pohlaví a ochrana dětí, poskytoval se přístup k posíleným možnostem obživy a zajišťovalo se sociální začlenění.

V rámci oddělení, programu zaměřeného na snižování a řízení rizik katastrof, byl v roce 2013 pilotně spuštěn kambodžský systém včasného varování, který nyní funguje ve všech provinciích v zemi. Technologie začala s využitím interaktivní hlasové odezvy (IVR) k šíření zpráv včasného varování, které mají lidi připravit na přicházející přírodní katastrofy, a nyní se podařilo využít i další komunikační kanály, jako je vysílání rozhlasových stanic, sociální média, veřejné reproduktory a brzy bude fungovat i vysílání SMS.

Udržitelné živobytí a životní prostředí

V rámci oddělení existují dvě dílčí oblasti, které se zaměřují na poskytování rovných příležitostí pro mládež a osoby se zdravotním postižením a na poskytování dlouhodobých a udržitelných příležitostí k obživě pro zemědělce ve venkovských oblastech Kambodže.

Oddělení se věnuje zlepšování situace v oblasti zaměstnatelnosti venkovské mládeže a osob žijících se zdravotním postižením prostřednictvím zajištění kvalitního technického a odborného vzdělávání a přípravy a podpory partnerství veřejného a soukromého sektoru a prosazování životaschopných obchodních postupů a modelů. Tím se vybuduje pevný základ pro kvalifikovanější pracovníky a lépe se porozumí dovednostem požadovaným na trhu práce.

Více než na vzdělávání a rozvoj dovedností se oddělení zaměřuje také na zlepšení živobytí na venkově prostřednictvím posílení tržních hodnotových řetězců, ochranu životního prostředí a zdokonalení udržitelného rozvoje v cílových oblastech, a to prostřednictvím chovu drůbeže a podpory solárních technologií v zemědělsko-rybářském odvětví v oblasti Tonle Sap.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Další