© Foto: Archiv Člověka v tísni

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách dalších zemí, kde pracujeme, a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.

V krizových oblastech po celém světě poskytujeme humanitární pomoc na základě reálných potřeb v duchu Kodexu Mezinárodního Červeného kříže. Pomáháme lidem vyrovnat se s tím, co je potkalo, a podporujeme je v období obnovy, aby se dokázali opět postavit na vlastní nohy.

Bojujeme s chudobou, jejíž příčiny spatřujeme v omezujících okolnostech, jako je nedostatečný přístup ke vzdělání, přírodním zdrojům a zdravotnictví, v nerovném zacházení, diskriminaci či ve špatné správě věcí veřejných. Pomáháme lidem, aby tato omezení překonali a podporujeme je, aby dokázali zlepšit své životy. Snažíme se nacházet příčiny těchto problémů a spolu s lidmi, kterých se týkají, je pomáháme odstraňovat.

V některých diktátorských, autoritářských a transformujících se státech pomáháme na základě nedávné zkušenosti naší země. Podobně jako demokratický svět podporoval úsilí o svobodu v komunistických zemích, podporujeme lidi, kteří se snaží o kritiku i dialog s mocí, domáhají se dodržování základních lidských práv a svobod a usilují o otevřenější společnost. Posilujeme občanskou společnost, aby dokázala být jedním z pilířů dobré správy věcí veřejných v nově se konstituujících společnostech a zemích.

Prostřednictvím konkrétní, na respektu a spoluzodpovědnosti postavené sociální práce, pomáháme lidem žijícím v sociálním vyloučení u nás doma. Společně s nimi řešíme jejich problémy. Podporujeme zejména mladé lidi ve vzdělávání, aby měli lepší šance uplatnit se v životě. Zároveň se snažíme přispět k řešení závažných strukturálních problémů, zejména předlužení, diskriminačních praxí samospráv, situace na trhu práce či segregačních tendencí ve školství.

Součástí naší práce je přispívat k rozvoji svobodných a odpovědných lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím a názorům a chtějí ovlivňovat život společnosti. Přinášíme svědectví lidí, s nimiž spolupracujeme, i důležitá globální témata zabývající se například změnou klimatu, udržitelným rozvojem, bojem za svobody a práva lidí v desítkách zemí, nerovnostmi ve společnosti či postavením menšin.

Věříme, že po desetiletích nesvobody a informační izolace, ve kterých naše společnost žila, jsme se získáním svobody přijali i spoluzodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že zavírat oči nad tím, co se ve zdánlivě dalekém světě děje, je stejně krátkozraké jako zapomínat na vlastní minulost. Proto přes třicet let budujeme Člověka v tísni, stavíme na konkrétní práci a motivujeme veřejnost, aby se podílela s námi.

Stojí za námi množství jednorázových i pravidelných dárců, ti nás podporují zejména prostřednictvím Klubu přátel Člověka v tísni a sbírky Skutečná pomoc.

Náš profil

Naše společnost vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Organizace nejprve nesla název Nadace Lidových novin, od roku 1994 fungovala jako Nadace Člověk v tísni při České televizi a pod současným názvem Člověk v tísni pracuje od roku 2007. Postupně jsme se etablovali jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat respektování lidských práv ve světě.

Během třiceti let své existence jsme se stali jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Začali jsme se také věnovat oblasti vzdělávání a pomáhat lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Jsme členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce zvyšuje efektivitu jak práce v cílových zemích, tak kampaní ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.


Celý text Méně textu
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 • Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích.
 • Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.
 • Humanitární tým několikrát zasahoval i při povodních v České republice.
 • Za dvacet pět let činnosti realizovala společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.
Více informací
Podpora lidských práv

Podpora lidských práv

 • Pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací, patří od počátku k základní filosofii společnosti Člověk v tísni.
 • Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritativních režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.
 • Člověk v tísni každoročně pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
 • Lidem, kteří významně přispěli k obhajobě lidských práv a prosazování demokracie, Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini.
Více informací
Programy sociální integrace

Programy sociální integrace

 • Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb.
 • Ve více než 70 českých, moravských i slovenských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.
 • Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce.
 • Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny.
 • Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi.
 • Klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí.
Více informací
Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Člověk v tísni v číslech

Člověk v tísni v číslech

Hledáte podklady pro seminární práci nebo chcete zjistit, kolik pomoci jsme poslali do konkrétního regionu?

Grafy a statistiky
Člověk v tísni v číslech

Pomáhejte s námi

Díky lidem, kteří nás podporují pravidelně, dokážeme pomáhat efektivně. Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi zachraňovat životy.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE

Tiskové zprávy