Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM  

Ochrana oznamovatelů je v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). 

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

 1. zaměstnání, 

 1. služba, 

 1. samostatná výdělečná činnost, 

 1. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, 

 1. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. "volený orgán"), 

 1. správa svěřenského fondu, 

 1. dobrovolnická činnost, 

 1. odborná praxe, stáž, nebo 

 1. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. 

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). 

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou: 

 1. zadávání veřejných zakázek; 

 1. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

 1. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

 1. bezpečnost dopravy; 

 1. ochrana životního prostředí; 

 1. radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

 1. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

 1. veřejné zdraví; 

 1. ochrana spotřebitele a 

 1. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů. 

Příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetření oznámení: 

Barbora Vonešová, Martina Zikmundová

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS Člověka v tísni, o.p.s.: 

 • písemně na adresu Člověk v tísni, o.p.s., Barbora Vonešová / Martina Zikmundová, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 (lze zaslat poštou či předat osobně na recepci na této adrese), na obálku uveďte text: „Neotevírat – pouze k rukám příslušné osoby“ 

 • telefonicky:
  • Barbora Vonešová: +420 775 894 935
  • Martina Zikmundová: +420 734 742 982
  • o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam
 • e-mail: whistleblowing@clovekvtisni.cz 

 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem je možné sjednat termín osobní schůzky 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. 

Informace o zpracování osobních údajů 

Pokud oznamovatel uvede v oznámení své osobní údaje, bude je Člověk v tísni, o.p.s. jako správce údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření oznámení (pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle Zákona). Doba zpracování činí 5 let ode dne přijetí oznámení. Správce nebude údaje předávat jiné osobě. Základní práva subjektu údajů (oznamovatele), jakož i údaje o správci a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny zde: https://www.clovekvtisni.cz/zpracovani-osobnich-udaju-1s.