Migrace v souvislostech

Migrace v souvislostech

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku. Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti vyvážené informace o migraci a integraci prostřednictvím médií a dalších informačních kanálů, bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k úspěšné integraci a dobrému soužití imigrantů a většinové společnosti v Česku. 

Program migrace spolupracuje s novináři a podporuje média v získávání různorodých zdrojů a podnětů pro zpravodajství o migraci a cizincích. Kromě toho se snažíme zvýšit informovanost veřejnosti a zástupců státní správy o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v Česku potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti.

Pracujeme také přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami spoluutvářeli svůj obraz v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

Program migrace je v rámci struktury Člověka v tísni součástí vzdělávacího programu Varianty.

Co konkrétně děláme?

  • Spolupracujeme s novináři, zprostředkováváme kontakty na experty na téma migrace a migranty samotné
  • Provádíme analýzy v oblasti migrace a integrace. Jsme součástí týmu 15 organizací podílejících se na výzkumném projektu zvaném Národní mechanismus pro evaluaci integrace (NIEM), který srovnává integrační politiky různých zemí EU pro žadatele a držitele mezinárodní ochrany a monitoruje uplatňování těchto politik v praxi. Dalším příkladem je naše analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích,  která popisuje sociodemografický profil šiřitelů hate speech v online diskuzích (2015)
  • Pořádáme veřejné akce, semináře pro novináře a studenty
  • Provozujeme blog Migrace v souvislostech
  • Jakožto člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) se zasazujeme o systémové změny a sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi
  • Podporujeme migranty v tvorbě mediálního obsahu - ve spolupráci s ČRo Radio Wave jsme např. dříve připravovali pořad Crossings, do jehož tvorby byli migranti úzce zapojeni.
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Novinky

Další

Souvislosti

Další souvislosti