Časté dotazy

Časté dotazy

Jak se mohu zapojit
© Foto: Ana Municio

Kdo jsme?

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv

O našich hodnotách a cílech se dočtete více v našem podrobném profilu

Jsme politická organizace?

Jsme nevládní organizací, nejsme spojeni s žádnou politickou stranou. Mezi našimi zaměstnanci existuje pluralita názorů. 

Politiky oslovujeme v diskuzích o obecných palčivých problémech, které jsou součástí naší agendy a s jejichž řešením se snažíme pomoci. Vystupujeme také ve veřejném prostoru a informujeme o našich aktivitách veřejnost. V zemích, kde působíme, se vyjadřujeme k porušování lidských práv a zasazujeme se o konkrétní řešení.

Dodáváme zbraně či léky?

Zbraně jako humanitární organizace nikdy nedodáváme. Primárně se také nezabýváme léky a zdravotnickou pomocí, nicméně v řadě zemí realizujeme zdravotní programy, které se zaměřují na boj s podvýživou, porodnickou či hygienickou osvětu apod. 

Co máme společného s Českou televizí?

S Českou televizí jsme spojeni pouze historicky. Česká televize je jedním ze zakladatelů Člověka v tísni - akt založení proběhl v roce 1994. (Člověk v tísni nicméně vznikl v roce 1992, tehdy ještě pod názvem Nadace Lidových novin.) Do roku 1999 jsme nesli název Nadace Člověk v tísni při České televizi, poté v letech 1999–2007 název Člověk v tísni – společnost při České televizi, který se v roce 2007 změnil čistě na Člověk v tísni. 

Od České televize nedostáváme žádné finanční příspěvky a o vysílací prostor se ucházíme dle zákona ve výběrovém řízení. 

Co děláme?

Zaměřujeme se na pět základních oblastí

 • humanitární a rozvojovou pomoc – posíláme materiální pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích. V Africe, Asii a Evropě zlepšujeme přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, pitné vodě či udržitelné obživě. Pomáháme také při povodních či tornádech v Česku. Humanitární pomoc stála v devadesátých letech 20. století na počátku naší existence. Více si přečtěte na našich stránkách o humanitární a rozvojové pomoci

 • podporu lidských práv ve světě – pomáháme disidentům a podporujeme občanskou společnost v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Více si přečtěte na našich stránkách o podpoře lidských práv ve světě

 • sociální práci v Česku – poskytujeme poradenství dospělým (odborné sociální poradenství, dluhové poradenství, resocializační programy) a věnujeme se dětem, které tvoří zhruba 40 procent našich klientů (doučování, předškolní kluby, nízkoprahová centra). Obecně podporujeme sociální vzestup chudých či ohrožených rodin a pomáháme uprchlíkům. Více si přečtěte na našich stránkách o sociální práci v Česku

 • vzdělávání a informační aktivity pro veřejnost - pořádáme mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět, v programu JSNS (dříve Jeden svět na školách) dodáváme do více než tří tisíc škol filmy a kurzy týkající se moderních českých dějin. V programu Varianty vzděláváme pedagogy i veřejnost v otázkách chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo xenofobie. 

 • adaptace na změnu klimatu – věnujeme se prevenci krizových klimatických situací a katastrof a pomáháme místním komunitám zavádět adaptační a mitigační opatření. Hledáme možnosti, jak změně klimatu úspěšně čelit. Více si přečtěte na našich stránkách o našich aktivitách reagujících na klimatickou změnu

Kde působíme?

V současnosti působíme ve 42 zemích světa. Humanitární a rozvojovou pomoc poskytujeme ve 27 zemích včetně Česka. V České republice dále pomáháme sociálními programy ve 13 krajích, celostátně se zabýváme také vzděláváním, dluhovým poradenstvím a klimatickou změnou. 

Jak pomáháme ve světě?

Ve světě pomáhají naše dvě oddělení: 

 • humanitární a rozvojová sekce – poskytujeme materiální pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích. V Africe, Asii a Evropě zlepšujeme přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, pitné vodě či udržitelné obživě. Humanitární pomoc stála v devadesátých letech 20. století na počátku naší existence. Více si přečtěte na našich stránkách o humanitární a rozvojové pomoci

 • lidskoprávní sekce – pomáháme disidentům a podporujeme občanskou společnost v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Více si přečtěte na našich stránkách o podpoře lidských práv ve světě

Jak pomáháme v České republice?

V Česku pomáháme především na poli sociální práce a vzdělávání, ale věnujeme se také humanitární pomoci při povodních či tornádech a nově i klimatické změně: 

 • sociální práce – poskytujeme poradenství dospělým (odborné sociální poradenství, dluhové poradenství, resocializační programy) a věnujeme se dětem, které tvoří zhruba 40 procent našich klientů (doučování, předškolní kluby, nízkoprahová centra). Obecně podporujeme sociální vzestup chudých či ohrožených rodin. Více si přečtěte na našich stránkách o sociální práci v Česku

 • humanitární pomoc – pomáháme při přírodních katastrofách, jako jsou povodně, přívalové deště či tornáda. Více si přečtěte na našich stránkách o humanitární pomoc v Česku. 

 • vzdělávání a informační aktivity pro veřejnost - pořádáme mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, v programu JSNS (dříve Jeden svět na školách) dodáváme do více než tří tisíc škol filmy a kurzy týkající se moderních českých dějin. V programu Varianty vzděláváme pedagogy i veřejnost v otázkách chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo xenofobie. 

 • adaptace na změnu klimatu – věnujeme se prevenci krizových klimatických situací a katastrof a pomáháme místním komunitám zavádět adaptační a mitigační opatření. Hledáme možnosti, jak změně klimatu úspěšně čelit. Více si přečtěte na našich stránkách o našich aktivitách reagujících na klimatickou změnu.

Jak hospodaříme?

Máme k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů a drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Mezi naše hlavní zdroje patří fondy Evropské unie, zahraničních vlád a agentur OSN, státního rozpočtu ČR a dary od jednotlivců a firem. Více si přečtěte na stránkách o našem hospodaření.

Kolik z celkového rozpočtu vynakládáme na provoz?

Naše provozní náklady na centrální režii, podporu a fundraising se pohybují mezi 7 až 11 % (v roce 2022 to bylo 8,7 %) z celkového rozpočtu. Tyto náklady se snažíme minimalizovat tak, aby většina peněz, které máme k dispozici, byla využita na přímou pomoc potřebným, a jsme v tom úspěšní. I proto nás podporují zahraniční organizace a dárci. Více si přečtěte na stránkách o našem hospodaření.

Jaké jsou naše platy?

Platy našich zaměstnanců se pohybují mezi 1. kvartilem (spodní hranice trhu) a mediánem (střed trhu), přičemž v jednotlivých sekcích se mohou kvůli různým zdrojům financování lišit. U klíčových vedoucích pracovníků se platově pohybujeme kolem mediánu, ve výjimečných případech dosahujeme až 3. kvartilu (horní hranice trhu). 

Pro lepší představu uvádíme příklady platových škál. Konkrétní výše platu se odvíjí vždy od profesní/odborné seniority daného člověka:      

 • Pracovník v přímé práci (sociální pracovník, vzdělávací pracovník, kariérní poradce, resocializační pracovník): 25.000 – 32.000 Kč   

 • Ekonom: 38.010 – 43.995 Kč

 • IT podpora: 38.169 – 43.533 Kč

Proč nepoužíváme transparentní účet?

Transparentní účet sice umožňuje sledování příchozích i odchozích plateb, ale pro účely naší práce není vhodný. Nepoužíváme jej z následujících důvodů: 

 • z transparentního účtu nelze vyčíst, jak byly peníze kumulativně využity. Lidé se z něj například nedozví, jaký podíl organizace využije na náklady spojené s konáním sbírky. Ten nesmí podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách převýšit 5 % z celkového hrubého výtěžku. Pro tyto účely zveřejňujeme pravidelnou výroční zprávu s přílohou Finanční závěrka, která prochází externím certifikovaným auditem, proto je nejspolehlivějším zdrojem dat o naší pomoci. 

 • chráníme osobní údaje přispěvatelů. Osobní údaje přispěvatele jsou mimo jiné chráněny přímo zákonem o veřejných sbírkách (zákon č. 117/2001 Sb.), podle kterého pořadatel sbírky nesmí zveřejňovat žádné údaje o přispěvateli do sbírky, pokud přispěvatel nedá souhlas se zveřejněním. Respektujeme soukromí dárců, někteří si nepřejí činit ze svého daru věc veřejnou. 

 • chráníme soukromí a bezpečí našich dárců, a hlavně příjemců naší pomoci. Pracujeme v diktaturách, autoritářských režimech a velmi nebezpečných oblastech, kde by zveřejnění identity příjemce mohlo vážně ohrozit jeho život.  

Jak se mohu zapojit?

Pokud nám chcete pomoci, můžete darovat, ať už jednorázově, nebo pravidelně, nebo se přímo zapojit jako dobrovolník/dobrovolnice či stážista/stážistka. Můžete u nás také pracovat, a to buď na brigádě, nebo v částečném či plném úvazku, můžete s námi také promítat filmy a vzdělávat se. O dalších možnostech, jak se zapojit, si přečtěte více na stránkách o našich společných aktivitách.

Jak mohu darovat?

Existují dvě základní možnosti, jak darovat: 

Darovat můžete také pomocí dárcovské SMS – více si přečtěte na našich stránkách o dárcovských SMS. Můžete nám také odkázat svůj majetek či jeho část v dobročinné závěti – více si přečtěte na našich stránkách o odkazu v závěti. Materiální dary až na výjimky nepřijímáme – pokud nám chcete darovat sanitární materiál či trvanlivé potraviny, přečtěte si prosím naši stránku o věcných darech

Pokud potřebujete potvrzení o daru, přejděte prosím na naše stránky o odečtení daru z daní.

Jak mohu pomoci jako dobrovolník?

Pokud hledáte podnětné životní zkušenosti, chcete pomoci dobré věci a získat ceněný záznam do svého životopisu, můžete se stát našimi dobrovolníky.  

Průběžně hledáme dobrovolníky do humanitární a rozvojové sekce, pro sociální programy v Česku, do mediálního oddělení nebo do organizačního týmu filmového festivalu Jeden svět. Více o našich aktuálních dobrovolnických pozicích si přečtěte v rozcestníku o dobrovolnictví v Člověku v tísni.

Mohu u vás pracovat?

Neustále nabíráme nové spolupracovníky, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Nabídku volných míst sledujte na našich kariérních stránkách či na našich sociálních sítích, kde zveřejňujeme nejnovější otevřené pozice. Více o našich pracovních podmínkách a firemní kultuře si přečtěte v odpovědích na časté dotazy na našich kariérních stránkách.