Jeden svět

Časté dotazy

Čím se Člověk v tísni zabývá?

Zaměřujeme se na čtyři základní oblasti:

  • humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci,
  • podporu lidských práv,
  • sociální práci,
  • vzdělání a informační aktivity pro veřejnost.


V oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce poskytujeme okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách, nebo ve válečných krizích. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizujeme rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi. Humanitární tým opakovaně zasahoval i při povodních v České republice.

V oblasti lidských práv pomáháme disidentům a podporujeme občanskou společnost v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací.

Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Velkou část naší energie věnujeme dětem, které tvoří zhruba 40 procent našich klientů. Na základě svých zkušeností a poznatků z přímé práce v terénu se také snažíme prosazovat pozitivní změny a dobrou praxi do veřejných politik, a to především v oblasti dluhů a vzdělání. Jsme si totiž plně vědomi, že pouze změna systému může přinést trvalý posun v životech lidí, se kterými pracujeme.

Pořádáme také mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, dodáváme filmy a vzdělávací systémy týkající se moderních českých dějin do více než tří tisíc škol, vzděláváme pedagogy i veřejnost v tématech chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo xenofobie.

Více o hodnotách a misi Člověka v tísni se dočtete na našem webu

Jak kontrolujeme hospodárnost a účinnost využívání prostředků?

Každou humanitární operaci i jednotlivé programy a projekty v dalších sektorech realizujeme na základě analýzy potřeb a rozpočtových plánů, které podléhají několika úrovním vnitřního i vnějšího ověřování. Sledujeme přímé a nepřímé náklady stejně jako administrativní výdaje. Kromě rozpočtů a časových plánů sestavujeme také takzvaný logický rámec, který jasně definuje cíl projektu, očekávané výstupy, plánované aktivity, rizika i indikátory úspěšnosti. V průběhu realizace projektů sbíráme data o realizaci a vyhodnocujeme jejich efektivitu. Pokud se některý předpoklad nenaplní, vždy hledáme řešení k dosažení cílů, pokud se naopak některá aktivita ukáže jako nadbytečná, nepokračujeme v ní. Dlouhodobé či pilotní projekty po jejich skončení necháváme externě zhodnotit a doporučení pak používáme při dalším plánování.

Jak mohu pomoci?

Nejdůležitější formou pomoci je pravidelná finanční podpora (třeba i jen 10 korun denně) v Klubu přátel Člověka v tísni, která nám umožňuje rychle reagovat v případě přírodních katastrof a válek, podporovat obhájce lidských práv v nesvobodných zemích a podporovat další rozvoj organizace. Členové Klubu dostávají pravidelné informace o našich aktivitách. Přihlásit se můžete na stránkách https://www.klubpratel.cz/stat-se-clenem

Pokud chcete udělat radost svým blízkým, kupte jim Skutečný dárek – vy obdržíte dárkový certifikát a potřební lidé v Africe, Asii či Česku zase kozu, ovci nebo měsíc doučování.

Můžete nám pomoci také jako zaměstnanec nebo dobrovolník – ty potřebujeme zejména v našich vzdělávacích a sociálních aktivitách v ČR. Pokud máte zájem pracovat s námi, věnujte pozornost nabídce volných míst na našem webu. Velmi nám pomůžete také šířením našich zpráv a informováním o naší činnosti. Sledujte nás na FacebookuTwitteru, Instagramu, Linkedinu a YouTube, čtěte naše webové stránky a pokud máte možnost, zastavte se na některou z akcí v našem centru Langhans. Více informací o možnostech, jak pomoci najdete v článku Zapojte se do aktivit Člověka v tísni.

Proč mám přispět zrovna Člověku v tísni?

Máme více než dvacet let zkušeností s poskytováním humanitární a rozvojové pomoci ve více než 50 zemích světa, dlouhodobě se věnujeme také sociální práci, vzdělávacím aktivitám a boji za lidská práva. Vaše příspěvky dokážeme efektivně a s minimálními provozními náklady využít přímo v terénu tak, aby přinesly skutečnou pomoc a měnily životy k lepšímu.  

Naše činnost a hospodaření jsou zcela transparentní a o způsobu využití vašeho daru vás budeme průběžně informovat. Podrobné informace o naší práci najdete na našem webu. Vybrat si samozřejmě můžete i z dalších seriózní a třeba jinak zaměřených nevládních organizací. Důležité je získat o vybrané organizaci maximum relevantních informací  a vybírat z těch, které transparentně zveřejňují zejména finanční informace. Nevládní sektor je jako každý jiný – najdete tu organizace i jedince schopné i neschopné, skromné i neskromné, čestné (kterých je rozhodně většina) i ostatní.

Jakou část daru si mohu odečíst z daní?

1. Fyzické osoby (podle V § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Počínaje 4. únorem 2021 lze v úhrnu za období leden-prosinec 2020 a leden-prosinec 2021 odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2. Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-únor 2020 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. S účinností od 4. února 2021 lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Pokud právnická osoba podala přiznání k dani z příjmů právnických osob před 4. únorem 2021, může takto snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. března 2020 do 4. února 2021 v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněna podat nejpozději do 31. března 2021.

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Podrobné informace a formulář k vystavení potvrzení o daru najdete na našem webu.

Mohu darovat i věci, např. oblečení, šicí stroj nebo obvazy?

V drtivé většině případů nakupujeme hmotnou pomoc přímo na místě a až na řídké výjimky hmotné dary nepřijímáme. Pokud ano, jsou pro nás důležité především ve větším množství. Důvodem jsou především vysoké náklady na administrativu, dopravu, proclení a další činnosti spojené s využitím hmotných darů, kvůli kterým není tato forma pomoci příliš efektivní. Ke konkrétním projektům pořádáme veřejné sbírky. Pokud máte zájem přispět vhodným hmotným darem, kontaktujte prosím naše fundraisingové oddělení na e-mailu dary@clovekvtisni.cz nebo na telefonním čísle +420 734 428 384.

Kde působíme?

V současnosti působíme ve více než 100 městech v ČR a ve více než 30 zemích světa. Seznam našich poboček naleznete na našem webu. Podrobný a aktualizovaný přehled našich současných i ukončených misí najdete tamtéž.

Podle čeho si vybíráme země a místa, kde pomáháme?

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami – podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude a za podstatný považujeme skutečný dopad naší činnosti. Řídíme se také mírou potřeby, kdy vybíráme nejvíce zasažená, odlehlá, dlouhodobě nebezpečná či jinak zasažená území. Důležité pro nás také je, zda v daném sektoru nebo regionu již efektivně pracují jiné nevládní organizace. V České republice se zaměřujeme na složité problémy zatížené předsudky a emocemi. Snažíme se pomáhat tam, kde máme zkušenosti a kde naše aktivity mohou přinést měřitelné výsledky (v současnosti například nejsme schopni smysluplně pomáhat v Severní Koreji).

Každá z našich zahraničních misí má zároveň svůj příběh. Prvotním impulsem je často humanitární katastrofa. Tak vznikaly mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Čečensku, Afghánistánu, na Srí Lance, v Pákistánu nebo na Haiti. Někdy je také za vznikem mise iniciativa konkrétního člověka, který zkrátka chtěl pomoci. Pomoc obhájcům lidských práv na Kubě či v Bělorusku zase odkazuje k naší zkušenosti s komunistickou diktaturou a pomoci českým disidentům. Nejsme a nikdy jsme neměli ambici být organizací, která se vyslovuje a pomáhá v rámci všech humanitárních krizí nebo ve všech případech porušování lidských práv na celém světě. Na to ostatně nemáme personální ani finanční kapacitu.

Řadu problémů najdeme i v Česku. Proč působíme v zahraničí?

V Česku působí tisíce neziskových organizací. My jsme jednou z mála, která zdůrazňuje sdílení odpovědnosti a práci ve světě. Věříme v nutnost poskytování pomoci bez ohledu na jakékoli hranice. Na činnost v ČR však vynakládáme nemalou část našeho rozpočtu a v oblasti sociální práce a poradenství účinně pomáháme ve více než 60 městech v ČR a na Slovensku. Jen v roce 2013 jsme v rámci sociální práce ČR pomohli 6 300 lidem. Zaměřujeme se například na problematiku inkluzivního vzdělávání, dluhů, neadekvátního bydlení a nezaměstnanosti.

Značná část našich aktivit je financována formou podpory konkrétních projektů, financovaných institucionálními dárci právě a jen pro daný účel a danou zemi. Není tedy pravdou, že by například projekty v Etiopii výrazně „ukrajovaly“ z prostředků na pomoc v ČR.

Jsme politická organizace?

Nejsme spojeni s žádnou z politických stran a mezi našimi zaměstnanci existuje pluralita názorů. Jsme organizací nevládní, nikoliv protivládní. V činnosti doma i ve světě a podporujeme občanskou zodpovědnost.

V České republice se snažíme prosazovat systémová řešení v zájmu lidí, kterým pomáháme, což se často děje ve veřejném prostoru. Proto na nejrůznějších úrovních oslovujeme politiky, snažíme se je přesvědčit o nutnosti systémových změn, o palčivých problémech informujeme veřejnost.

Při obraně lidských práv především v zemích kde působíme, se také často vyslovujeme k činnosti různých politiků, vlád a režimů v případě, že je potřeba poukázat na porušování lidských práv nebo se zasadit o podporu různých zákonů a dalších politických řešení.

Jaký je vztah mezi společností Člověk v tísni a Českou televizí?

Člověk v tísni organizačně nespadá pod Českou televize ani od ní nedostává finanční příspěvky. ČT je s ČvT spojena historicky. ČT je jedním ze zakladatelů Člověka v tísni, akt založení proběhl v roce 1994. Do roku 2007 jsme nesli název Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s., který se v roce 2007 změnil na Člověk v tísni, o.p.s.. Do roku 2008 přispívala také Česká televize organizaci zhruba milionem korun ročně.

Stejně jako další neziskové organizace se v ČT každoročně ve výběrovém řízení ucházíme o vysílací prostor v rámci reklamních časů, který ČT neziskovým projektům ze zákona poskytuje. Stejně jako jiným seriózním médiím nabízíme ČT tiskové zprávy a témata a vycházíme vstříc požadavkům jejich redaktorů a respektujeme ji spolu s Českým rozhlasem jako významnou instituci a záruku svobodného demokratického prostoru.

Jak rozlišujeme mezi humanitární a lidskoprávní pomocí?

Díky tomu, že se zabýváme rozvojovou a humanitární pomocí i obhajobou lidských práv, můžeme volit ze širokého spektra přístupů. V zemích, kde pracuje lidskoprávní sekce (např. Bělorusko či Kuba), pokládáme nesvobodu a autoritářský režim za hlavní příčinu problémů. Ačkoli správně zacílené rozvojové aktivity na úrovni jednotlivých škol, vesnic a komunit mohou podporovat svobodné myšlení lidí a přispívat ke změně, nemůžeme je často v těchto zemích realizovat z důvodu bezpečnosti našich zaměstnanců.

Jinde naopak i přes vědomí nedemokratičnosti režimu považujeme například podporu vzdělávání či boj za práva dětí za aktuálně důležitější pro dlouhodobý rozvoj země. Pokud se věnujeme rozvoji nebo poskytujeme humanitární pomoc v zemi s nedemokratickým režimem, nemůžeme zároveň působit jako organizace, která otevřeně tento režim kritizuje. Vývoj v jednotlivých zemích sledujeme a průběžně vyhodnocujeme, zda si situace nežádá změnu přístupu. Vždy ale hájíme práva lidí, kterým pomáháme, a snažíme se v našich aktivitách prosazovat demokratické principy. V obou případech budeme raději pro lidi něco reálného dělat, než abychom pasivně přihlíželi chudobě a nesvobodě.

Lidská práva

Co pro nás znamenají lidská práva?

Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

V některých diktátorských, autoritářských a transformujících se státech pomáháme na základě nedávné zkušenosti naší země. Podobně jako demokratický svět podporoval úsilí o svobodu v komunistických zemích, podporujeme lidi, kteří se snaží o kritiku i dialog s mocí, domáhají se dodržování základních lidských práv a svobod a usilují o otevřenější společnost. Posilujeme občanskou společnost, aby dokázala být jedním z pilířů správy věcí veřejných v nově se ustavujících společnostech a zemích.

Naše konkrétní činnost vychází vždy z analýzy situace v dané zemi a z iniciativy místních lidí a organizací. V místech, kde pracujeme, se snažíme zaměřovat na hlavní příčiny problémů a zároveň na oblasti, ve kterých dokážeme něco změnit. Nezabýváme se globálním monitoringem porušování lidských práv, ale soustředíme se hlavně na praktickou pomoc disidentům a aktivistům – zvláště v zemích s obdobnou zkušeností, jako je ta česká.

Každoročně také udělujeme jednotlivcům, kteří významně přispěli k obhajobě lidských práv a prosazování demokracie, cenu Homo Homini. Pořádáme rovněž mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Kde bojujeme za dodržování lidských práv?

Momentálně působíme v Barmě/Myanmaru, na Kubě, v Podněstří (Moldavsku), Bělorusku, Azerbájdžánu, Rusku, Ukrajině, Libyi, ve Venezuele a Nikaragui. Aktuální informace o našich lidskoprávních aktivitách najdete na v přehledné mapě na našem webu.

Proč nepůsobíme také v EU či USA?

V zemích EU či v USA existují svobodná média, rozšířený přístup k necenzurovanému internetu, politická opozice, nezávislé soudy, svoboda shromažďování a petiční právo, „watchdogové“ organizace, úřady ombudsmanů, dělba moci zákonodárné, výkonné a soudní, svobodné volby, odbory, silné a svobodné intelektuální a morální autority a další možnosti jak bojovat za svobodu a pravdu. O téměř nic z toho se lidé v Barmě, Kubě, Bělorusku a řadě dalších zemí nemohou opřít. O problémech v demokratických zemích se obvykle dozvíme z médií těch samých zemí, což je v represivních režimech nemožné.

Porušování lidských práv, represe, mučení a zabíjení kritiků režimu v autoritativních a semiautoritativních státech je mnohem rozsáhlejší a často systémově řízené a prováděné samotným režimem, který je navíc zpravidla utajován, nesmí být veřejně kritizován a téměř nikdy není vyšetřován či nezávisle souzen. To je zásadní rozdíl. Je však třeba zmínit, že každoročně pořádáme mezinárodní lidskoprávní festival Jeden svět, jehož filmy přináší i svědectví o porušování lidských práv a páchání zločinů demokratickými vládami, institucemi a systémy, včetně jejich armád.

Hájíme lidská práva v České republice?

V oblasti lidských práv doma se dlouhodobě věnujeme aktivitám s tématy rasismu, diskriminace a netolerance vůči menšinám v ČR. Poskytujeme informační, advokační a v některých případech i právní pomoc. Každoročně také v ČR pořádáme mezinárodní lidskoprávní filmový festival Jeden svět, kde jsou promítány i dokumentární filmy českých tvůrců, které se zabývají domácími problémy.

V řadě oblastí se spolupodílíme na obraně práv lidí (například v boji s dluhovým byznysem), v obraně práv dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve vzdělávání či dostatečně rovných práv migrantů a jejich dětí v ČR.

Financují nás zahraniční vlády? Jednáme v cizím zájmu?

Příjmy ze zahraničních vládních rozpočtů tvořily v roce 2013 asi 16,6% našich příjmů. Mezi nejvýznamnější zahraniční podporovatele patří Německo (45 % příjmů za zahraničních vládních rozpočtů), Světová banka (19 %), USA (17 %) a Španělska (8 %).

Žádná zahraniční vláda nás tedy nefinancuje v takové míře, abychom na její pomoci byli jakkoli závislí a byli nuceni jednat v jejím zájmu. Financování ze zahraničních vládních rozpočtů je naprosto transparentní a výši a určení všech prostředků najdete v našich výročních zprávách. Podobu a cíle své činnosti si definujeme sami, na základě vlastního úsudku. Při plánování své činnosti bereme částečný ohled pouze na dlouhodobou zahraničněpolitickou orientaci ČR, zejména v oblasti cílů rozvojové spolupráce.

Vždy připravujeme své vlastní návrhy projektů podle toho, co v dané zemi považujeme za důležité. Na realizaci aktivit hledáme financování a ucházíme se o podporu u různých donorů v rámci vypsaných výběrových řízení. Obsah našich projektů tedy nepíšeme „na zakázku“ – priority si určujeme sami a je vždy na konkrétním dárci, zda se námi navržené aktivity rozhodnou podpořit. To platí i pro projekty na podporu občanské společnosti a lidských práv, které jsou podporované mimo jiné ze zahraničních státních rozpočtů včetně rozpočtu USA.

Pomoc v České republice

Komu a jak v ČR pomáhají naši pracovníci?

Člověk v tísni působí zhruba v šedesáti městech a obcích v České republice i na Slovensku. Celý tým tvoří přes 200 zaměstnanců, mezi které patří terénní sociální pracovníci, poradci, vzdělávací pracovníci a koordinátoři. Jeho nedílnou součástí je také zhruba 300 dobrovolníků, jejichž energie a nadšení se uplatňuje především při práci s dětmi.

Hlavním cílem naší činnosti je poskytování sociálního poradenství lidem ze sociálně znevýhodněného protředí. Těch bohužel neustále přibývá a při pohledu do statistik lze vyslovit reálnou obavu, že tomu stejně bude v i nadále. Nezaměstnanost zvláště v některých oblastech dosahuje kritických hodnot. Nefungující trh s bydlením vytlačuje mnoho rodin do prostředí sociálně vyloučených lokalit či ubytoven. Potřebné změny bohužel stále nezaznamenal ani český vzdělávací systém, který stále není schopen podpořit děti, které do škol z takového prostředí přicházejí. Právě dětem a jejich vzdělání naši pracovníci věnují velkou pozornost.

V předškolních klubech připravují ty nejmenší na zápis do školy, po nástupu na ZŠ s nimi pracují na zlepšení školních výsledků a později jim pomáhají při nalézání cest k dalšímu rozvoji a uplatnění. Dětem se věnují i v jejich volném čase. To vše probíhá za aktivní účasti rodičů, kteří jsou nedílnou součástí veškerých aktivit. V roce 2013 jsme spolu s dalšími partnery také spustili projekt Pojďte do školky!, jehož cílem je zavádět inkluzivní prvky do českého vzdělávacího systému. Zaměřuje nejen na samotné děti, velkou pozornost věnuje také učitelům a zřizovatelům škol.

Kromě vzdělávání se zaměřujeme především na eliminaci negativních dopadů života v prostředí sociálního vyloučení. Jednotlivce i celé rodiny naši pracovníci podporují při hledání řešení problémů souvisejících zejména s neadekvátním bydlením, dlouhodobou nezaměstnaností a vysokou zadlužeností.

Kde najdete naše pobočky v Česku?

V současnosti působíme ve více než 60 městech v ČR a na Slovensku s podporou devíti poboček:

Pomáháme neplatičům?

Nikomu nic nerozdáváme. Naší prací je naopak přesvědčit lidi, že své dluhy musí platit. Našim klientům nabízíme cestu vypořádání se se svými závazky. Zprostředkováváme vytvoření splátkového kalendáře, snažíme se učit hospodaření s rodinným rozpočtem, varujeme před braním dalších půjček. Zastáváme názor, že zdravé rodinné rozpočty jsou nutnou podmínkou rozvoje rodin.

V jakékoli situaci je přesto nutné zachovat lidská práva a důstojnost člověka. Starost o sociálně vyloučené je známkou vyspělé společnosti. Sociální politika státu má sloužit jako záchranná síť pro lidi, kteří se dostali na okraj. Musí existovat jakési „sociální minimum“, tedy nástroj, který nenechá člověka žijícího v demokratické společnosti „umřít hlady“, dává mu šanci na restart jeho života a zachovává alespoň špetku důstojnosti. Právo na takové minimum považujeme za nezpochybnitelné.

Současná situace v ČR tomuto přesvědčení však neodpovídá. Z našich zkušeností vyplývá, že se z vymáhání (především těch bagatelních – do 10 tisíc Kč) dluhů stal výnosný byznys, který prospívá pouze některým advokátům a exekutorům, kteří v rámci vymáhacích procesů účtují odměny, jejichž výše nemá v EU obdoby. Setkali jsme se i s případem, kdy dluh ve výši 1 Kč narostl na neuvěřitelných 20 tisíc. Tento systém dlužníky de facto likviduje, ale poškozuje i samotné věřitele. Ve spolupráci s dalšími subjekty (například s Českou bankovní asociací) se proto tuto praxi snažíme změnit.

Pomoc zadluženým domácnostem

Znalosti z terénu se snažíme zúročit při prosazování potřebných změn. Pomocí Indexu férovosti a rizikovosti úvěrování analyzujeme smluvní podmínky, za kterých nebankovní společnosti nabízí své úvěry. Neposuzujeme je pouze podle výše úroku, daleko více sledujeme, do jakých problémů se člověk může dostat, pokud se opozdí se splácením. Každoročně zveřejňovaný index nepomáhá pouze spotřebitelům v orientaci na trhu, jde především o nástroj, pomocí něhož jsme dokázali přimět samotné poskytovatele úvěrů k smysluplným změnám.

Od roku 2009 se nám podařilo změnit chování největších nebankovních poskytovatelů úvěrů v Česku. Již o čtyři roky později žádná ze sledovaných společností nevyužívala problematickou rozhodčí doložku, která zbavuje věřitele možnosti spravedlivého posouzení případného sporu. Úvěrové společnosti přestaly najímat na vymáhání bagatelních dluhů externí advokáty, což celkový dluh často prodražovalo o jejich odměny, a využívat vyšší úroky z prodlení, než stanovuje občanský zákoník. Další informace o současném vývoji naší snahy při změně praxe vymáhání bagatelních pohledávek najdete na webu RozhodneNE.cz.

Zdůrazňujeme, že žádná ze sledovaných společností se nepodílí na financování práce Člověka v tísni. V roce 2013 využila informaci z „Indexu férovosti a rizikovosti úvěrování“ ve své kampani firma Provident. Žádnou oficiální mediální záštitu jsme Providentu neposkytli a firma citovala z veřejně dostupného zdroje. Člověk v tísni nechce a dost dobře ani nemůže Providentu zakazovat citování z Indexu etického úvěrování, na druhé straně použití jména naší organizace na spotřebitelskou půjčku v razantní televizní kampani nám rozhodně radost nečinilo. Vyjádření ke kauze najdete na našich stránkách.

Pracujeme jen s Romy?

Ne, etnicita nehraje při poskytování našich služeb žádnou roli. Je pravdou, že velkou část naší klientely tvoří Romové, kteří se ocitli z různých důvodů v neřešitelné životní situaci, avšak stejnou pomoc poskytujeme komukoliv, kdo ji potřebuje, a kdo splňuje podmínky pro zařazení do našich programů. Jediné, co nás při poskytování pomoci v ČR limituje, je kapacita našich služeb a finance.

Vzdělávací aktivity v Česku

Co je cílem našich vzdělávacích aktivit?

V rámci jednotlivých sekcí se zabýváme celou řadou vzdělávacích projektů. Patří mezi ně program Jeden svět na školách, který od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také opravdu ovlivňují dění kolem sebe. Výukové materiály programu reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Mimořádný důraz je kladen na praktickou využitelnost materiálů, a proto všechny tvoříme ve spolupráci s učiteli. Prostřednictvím projekcí filmů, diskuzí a výukových aktivit přináší program na základní a střední školy důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnuje se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a dalším tématům. Učitelům poskytuje atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online na portále Jednoho světa na školách.

Varianty

Naše sekce Varianty (varianty.cz) již patnáct let nabízí informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání (IKV a GRV). Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV, tak na moderní vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky. Podstatnou součástí činonsti Variant je zároveň podpora inkluzivního vzdělávání a systémových opatření směřujících k desegregaci českého školství a k začleňování témat interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání do výuky na českých školách. Chceme, aby každá škola nabízela kvalitní a společné vzdělávání všem dětem ve svém okolí, chceme, aby lidé projevovali úctu a respekt vůči sobě i druhým, chceme, aby byl každý zodpovědný za svět, ve kterém žije. Pomáháme školám vést žáky k aktivnímu občanství a zapojování do života komunity a rozvíjíme v České republice značku Světová škola.

Migrace a Rozvojovka

Program Migrace (migration4media.net) se věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku a mezi jeho cílová publika patří kromě studentů a veřejnosti také novináři. Sekce Rozvojovka (rozvojovka.cz) se snaží zvýšit zájem české společnosti – především veřejnosti, médií, studentů, ale i státní správy – o situaci v rozvojových zemích, problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a souvislosti dnešního globalizovaného světa.

Programy sociální integrace

Nejchudším dětem se věnují v Programech sociální integrace, které jen v roce 2013 pomohli 2600 dětem. Mnoha z nich se bohužel v běžných školkách a školách nedostává adekvátní podpory, což vede k tomu, že tyto děti zbytečně vypadávají

z hlavního vzdělávacího proudu. Tomu se snažíme zabránit. Chceme, aby se kvalitní vzdělání dostalo každému dítěti, a to bez výjimky. Snažíme se proto maximálně podporovat nejen děti a jejich rodiče, ale i učitele a školy, kterým nabízíme široké spektrum vzdělávacích kurzů a workshopů. V rámci komunikace se zřizovateli škol, Ministerstvem školství a i při práci v nejrůznějších expertních skupinách se snažíme aktivně ovlivňovat i systémovou úroveň.

Kromě učení dětí ve věku tří až šesti let, které kvůli svému hendikepu nechodí do běžných mateřských škol, se soustředíme především na pedagogy. Těm nabízíme řadu bezplatných vzdělávacích kurzů. Poslední cílovou skupinou, na kterou se snažíme působit, jsou potom politici a úředníci, kteří mají oblast vzdělávání na starosti.

V pobočkách provozujeme také pět nízkoprahových klubů pro 500 dětí či 12 předškolních klubů, kde výuka probíhá podle rámcového vzdělávacího programu. Děti zde získají potřebný soubor znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku, rozvíjejí zde své nadání a vzdělávací potenciál.

Na jakém základě sestavujeme své programy o moderních československých dějinách?

Pracujeme zejména s dokumentárními filmy z produkce České televize, ke kterým připravujeme metodické a didaktické materiály. Výukové materiály poskytované naším programem Jeden svět na školách (www.jsns.cz) pokrývají moderní československé dějiny od roku 1918 po sametovou revoluci. Na jejich zpracování se podílejí odborníci z řad pedagogů a renomovaných českých historiků. Audiovizuální lekce a další výukové materiály slouží jako metodické pomůcky pro učitele. S tím, jak jsou naše výukové lekce koncipovány, se můžete seznámit v sekci „Filmové a výukové materiály“ na Jsns.cz.

Co je cílem studentských voleb?

Cílem studentských voleb je seznámit mladé lidi se základními demokratickými principy, volebním systémem, zvýšit účast prvovoličů v řádných volbách a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty samotnými, tak mezi studenty a jejich rodiči.

V neposlední řadě chceme také seznámit širokou veřejnost s volebními preferencemi mladých lidí.

Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Do projektu se mohou zdarma zapojit všechny střední školy v České republice. Studentské volby organizují na škole pod garancí jednoho pedagoga sami studenti (tříčlenná volební komise), kteří jsou zodpovědní za propagaci voleb na škole a za jejich průběh (připravují volební urnu, seznam oprávněných voličů apod.). Pedagogové mají možnost začlenit téma voleb do vyučovacích hodin, např. pomocí navrhovaných aktivit v příručkách, které pro ně připravujeme. Výsledky studentských voleb vždy sbírá a zpracovává nezávislá agentura. Více informací o projektu a výsledky studentských voleb, které jsme kdy uskutečnili, jsou k dispozici na webu Jsns.cz.

Čím se zabývá globální rozvojové vzdělávání?

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Rozvojová pomoc

Jak vybíráme země a místa, ve kterých pracujeme?

Každá z našich zahraničních misí má svůj příběh. Prvotním impulsem je často humanitární katastrofa. Tak vznikaly mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Čečensku, Afghánistánu, na Srí Lance, v Pákistánu nebo na Haiti. Někdy je ale za vznikem mise také iniciativa konkrétního člověka, který zkrátka chtěl pomoci. To je příběh mise v Etiopii, Namibii nebo Demokratické republice Kongo. Jako největší česká nezisková organizace, která pomáhá ve světě, se také snažíme pracovat v zemích, které jsou prioritní pro Českou republiku, jako je Mongolsko, Kambodža nebo Moldavsko.

Mimo se snažíme hledat místa, kde máme zvláštní přidanou hodnotu. Na Ukrajině, v Mongolsku nebo na Kavkaze využíváme důvěry, kterou máme od místních lidí jako organizace z Česka možná větší, než by měli například Američané.

V rámci jednotlivých zemí se potom především při poskytování humanitární pomoci snažíme pracovat spíše v místech hůře dostupných, tam, kam se neupírá tolik pozornosti velkých organizací.

Jak plánujeme jednotlivé projekty?

Projekty a programy, které v zahraničí realizujeme, nevznikají v Česku, ale přímo v místech, kde mají probíhat. Na základě analýzy potřeb a zkušeností z předešlých projektů, spolu s místními lidmi, představiteli místních vlád a samospráv a dalšími partnery hledáme způsoby, jak nejlépe a co nejefektivněji můžeme pomoci, tak abychom co nejvíce využívali potenciál a iniciativu místních obyvatel. Jednotlivé metodologie a přístupy jsou nicméně často vyzkoušeny v jiných zemích ať už námi, nebo jinými organizacemi a z této zkušenosti v maximální možné míře čerpáme.

Na jaké katastrofy reagujeme?

Jedním z našich poslání je pomáhat lidem, kteří strádají v důsledku humanitární katastrofy stavět se opět na vlastní nohy. Pokud taková katastrofa přijde, zvažujeme, jestli naše přítomnost bude mít přidanou hodnotu. To znamená, jestli dokážeme získat finanční prostředky, jestli s daným regionem máme zkušenosti, jestli je naše pomoc žádaná a jestli máme co přinést. Na veliké katastrofy v chudých zemích (tsunami v Indickém oceánu, zemětřesení na Haiti, povodně v Pákistánu) tak reagujeme téměř vždy, u menších katastrof v regionech, kde nepracujeme, spíše uvažujeme o podpoře práce našich partnerů. Nastávají bohužel i situace, kde pomoc potřeba je, ale k obětem katastrofy se například kvůli omezení místní vlády dostáváme jen obtížně.

Proč se sekce jmenuje „humanitární a rozvojová“?

Mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací je rozdíl především v motivaci. Pokud lidé kdekoli na světě trpí v důsledku přírodních katastrof či ozbrojených konfliktů, věříme, že je přirozeně lidské snažit se jim pomoci. Čím více lidí potřebuje pomoc, tím je to obtížnější, proto se na takovou pomoc specializujeme a poskytujeme ji profesionálně. V mnoha zemích bohužel nestačí pomoci lidem zajistit základní životní potřeby a následně obnovit to, co bylo poničené, neboť se potýkají s chudobou, nedostatečným vzděláváním, špatným zdravotním stavem a dalšími problémy. Ty se pak snažíme řešit v rámci takzvané rozvojové spolupráce, kdy klademe důraz na dlouhodobou udržitelnost výsledků projektů, které ve spolupráci s místními lidmi, organizacemi a institucemi realizujeme. Oba tyto přístupy jsou ovšem ve skutečnosti úzce provázány (dopady katastrof na chudé lidi jsou větší a katastrofy udržují mnoho lidí v chudobě), proto se snažíme na naší práci dívat z obou stran a přístupy kombinovat.

Spolupracujeme s nedemokratickými vládami?

V jen málo zemích ve kterých pracujeme mají fungující demokracii. Místní vlády nezajímající se o životy běžných lidí často dokonce patří mezi hlavní příčiny problémů, které se snažíme pomáhat řešit. Na druhé straně naše humanitární a rozvojová pomoc není možná bez alespoň formální spolupráce s místními institucemi. Na základě analýzy problémů proto v každé zemi důsledně zvažujeme nejvhodnější strategii.

Díky tomu, že se zabýváme rozvojovou a humanitární pomocí i obhajobou lidských práv, můžeme volit ze širokého spektra přístupů. V zemích, kde pracuje lidskoprávní sekce (např. Bělorusko či Kuba), pokládáme nesvobodu a autoritářský režim za hlavní příčinu problémů. Ačkoli správně zacílené rozvojové aktivity na úrovni jednotlivých škol, vesnic a komunit mohou podporovat svobodné myšlení lidí a přispívat ke změně, nemůžeme je často v těchto zemích realizovat z důvodu bezpečnosti našich zaměstnanců.

Jinde naopak i přes vědomí nedemokratičnosti režimu považujeme například podporu vzdělávání či boj za práva dětí za aktuálně důležitější pro dlouhodobý rozvoj země. Pokud se věnujeme rozvoji nebo poskytujeme humanitární pomoc v zemi s nedemokratickým režimem, nemůžeme zároveň působit jako organizace, která otevřeně tento režim kritizuje. Vývoj v jednotlivých zemích sledujeme a průběžně vyhodnocujeme, zda si situace nežádá změnu přístupu. Vždy ale hájíme práva lidí, kterým pomáháme, a snažíme se v našich aktivitách prosazovat demokratické principy. V obou případech budeme raději pro lidi něco reálného dělat, než abychom pasivně přihlíželi chudobě a nesvobodě.

Jak to vypadá na našich zahraničních misích?

Mise ČvT mohou být obsazeny jedním zaměstnancem u pronajatého stolu v cizí kanceláři, stejně jako se může jednat o síť několika kanceláří a stovky zaměstnanců. Vždy ale usilujeme o to, aby co nejvíce práce zastávali místní lidé či partnerské organizace, a cizinci jsou zodpovědní především za strategické směřování našich operací, za jejich finanční zajištění a transparentní řízení. Zodpovídají také za efektivitu a relevanci práce našich týmů a za kontrolu kvality.

Každá naše etablovaná mise je schopna samostatně řídit realizované projekty, má tedy vlastní vedení, nastavené vnitřní procesy, potřebné komunikační a IT vybavení a adekvátně zajištěnou bezpečnost.

S kým spolupracujeme, jak je pomoc koordinována?

Těžiště koordinace je především na místě, kde pracujeme. Naši pracovníci se aktivně účastní koordinačních meetingů, které jsou na místní úrovni organizovány, často se dokonce na jejich organizaci podílíme. Na mezinárodní úrovni úzce spolupracujeme s šesti nevládními organizacemi z Irska (Concern Worldwide), Německa (Welthungerhilfe), Itálie (Cesvi), Francie (Acted), Dánska (IBIS), Nizozemska (Hivos) a Švýcarska (Helvetas) sdružených v rámci  Alliance 2015. V České republice jsme jedním ze zakládajících účastníků platformy FORS, které jsme aktivním členem.

Jak kontrolujeme kvalitu naší práce?

Pro humanitární a rozvojovou sekci ČvT pracuje více než pět stovek lidí, proto máme přísná pravidla na kontrolu kvality a řízení rizik, ke kterým se každý zaměstnance zavazuje. Každé zásadní rozhodnutí od těch strategických, přes realizaci nového projektu, výběr dodavatele (který se řídí vlastními přísnými interními pravidly), po podpis smlouvy a převod peněz je formálně schvalováno přesně určenými lidmi.

Každý projekt má definován indikátory, které mají být naplňovány a které jsou pravidelně sledovány, monitorovány a vyhodnocovány. Část projektů mimo to prochází nezávislými interními či externími evaluacemi.

Hoaxy, výmysly apod.

Lživé informace o zneužívání peněz "na migranty"

V internetových diskuzích a sociálních sítí se šíří mylné informace o tzv. byznysu s uprchlíky. Hoax vychází z blogu Parlamentních listů autora Martina Ambrose s názvem „Jak neziskovky kradou Wintonovy děti".

Jedná se o manipulativní text, který se snaží naznačit, že české neziskovky pomáhají imigraci do ČR za peníze EU a zároveň na této skutečnosti získávají zhruba půl miliardy korun z Evropských fondů takzvaně do vlastní kapsy. V první řadě je třeba uvést, že ať už je rozpočet neziskové organizace jakkoliv velký, z logiky věci se nemůže jednat o „byznys". Naprostá většina jejich příjmů je totiž přímo investována do projektů a pomoci lidem, ať už v ČR nebo na zahraničních misích. Vše lze dohledat ve výročních zprávách všech organizací, tyto zprávy jsou vždy ověřeny nezávislým auditorem.

Hoax pracuje s vymyšlenými částkami. Uvedené částky například v případě Člověka v tísni dle článku činily 249 628 650,- Kč. Jedná se ovšem o prostředky alokované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím tzv. Operačních programů od roku 2007, tedy za více než sedm let a tyto peníze směřovaly na sociální práci a vzdělávací aktivity v ČR (např. pomoc dětem ze sociálně vyloučených lokalit) a neměly vůbec nic společného s tématem migrace či uprchlíků. Nejde tedy ani o peníze „na uprchlíky", ani o peníze z českého státního rozpočtu (tedy pouze zprostředkovaně skrze evropské rozpočty). Tématem migrace se organizace zabývá pouze okrajově a rozpočet programu Migrace činil v roce 2014 pouze 3 042 000 Kč z prostředků EU a státního rozpočtu. Všechny informace o čerpání financí z evropských fondů i Operačních programů je možné zjistit z aktuálních výročních zpráv ověřených nezávislým auditorem.

V případě České Charity činila podle článku částka věnovaná na uprchlíky řády desítek až stovek milionů. Dle zprávy Ministerstva vnitra ČR o čerpání dotací z Evropských uprchlických fondů se však za poslední rok jedná o přidělenou částku v hodnotě 4 758 000 korun. (Více je možné se dočíst zde a samozřejmě z výroční zprávy organizace dostupné zde.)

Jako třetí příklad je možné uvést například Centrum pro integraci cizinců, dle článku v Parlamentních listech čerpala organizace z financí EU 25 969 612,- Kč. Podle výroční zprávy za rok 2013 je však možné se dočíst, že z operačních programů EU obdržela pouze 5 934 000 korun. Z evropských fondů pak organizace čerpala 769 000 korun (více je opět možné dohledat v aktuální výroční zprávě.