© Foto: Archiv ČvT

Zajímá vás, jaký je náš rozpočet, s jakými finančními zdroji pracujeme a kolik peněz vynakládáme na jednotlivé sektory pomoci? Níže uvedené grafy vám poskytnou základní přehled o našich finančních zdrojích a o našem rozpočtu na rok 2022. Ke grafům je vždy připojen popis toho, jak jsme získané prostředky využili.

Celkový přehled všech finančních zdrojů a rozpočtů naleznete ve výročních zprávách. Podrobnější informace naleznete také v reportu v datovém standardu IATI obsahující aktivity organizace v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Auditovaná finanční data za uplynulý rok aktualizujeme vždy v červnu následujícího roku spolu s výroční zprávou.

Obsah

Využití prostředků (5,8 miliardy Kč)

Přehled finančních zdrojů (5,8 miliardy Kč)

Využití prostředků (5,8 miliardy Kč)

V roce 2022 činily naše celkové náklady 5 754 699 000 Kč. Nejvyšší náklady jsme vydali v první řadě na humanitární pomoc a rozvoj. Následně pak na sociální práce a poradenství, programy pro lidská práva a vzdělávání. Na podporu, centrální režii, správu nemovitostí, fundraising, péči o dárce a další provozní aktivity bylo vynaloženo přibližně 9 % celkových nákladů.

Nejúplnější informace o využití prostředků a naší práci naleznete ve výroční zprávě.

Humanitární a rozvojová pomoc (4,7 miliardy Kč)

V rámci humanitární a rozvojové pomoci jsme ve 27 zemích celkově pomohli přibližně 4,4 milionům lidí. Podívejte se na příklady, jak jsme pomoc poskytovali:

  • Po ruské invazi na Ukrajinu směřovala naše pomoc do míst, kde bylo nutné zajistit základní životní potřeby lidí žijících ve válce. V prvních čtyřech měsících jsme vypravili 17 vlaků a 66 kamionů s 7 423 paletami humanitární pomoci. Od začátku invaze jsme pomohli s opravou přístřeší pro 21 397 domácností poškozených v důsledku ostřelování. Zajišťujeme i podporu místních nevládních a komunitních organizací, na Ukrajině máme přes 200 místních partnerů. Celkově jsme od února 2022 jsme poskytli pomoc více než 1 milionu lidí. V souvislosti s válkou jsme také zažili obrovskou vlnu solidarity, kdy se v rámci projektu SOS Ukrajina vybralo 2,1 miliardy Kč. Pomoc Ukrajině se nezastavila pouze u těch nejnutnějších potřeb, ale byla směřována i na dlouhodobou obnovu a rozvoj postižených regionů. 
Podívejte se, jak jsme pomáhali v domácnostech poškozených ostřelováním:
  • Humanitární pomoc nebo pomoc válečným uprchlíkům jsme zajistili v Afghánistánu, Iráku, Jemenu, Turecku, Etiopii, Arménii, Myanmaru nebo v Sýrii, která byla navíc postižena několika živelnými pohromami. Rozdělili jsme 1 122 348 měsíčních dávek potravin.
  • V rámci zabezpečení výživy a odolnosti jsme pracovali v Angole, Etiopii, Zambii a Moldavsku, kde jsme pomáhali zemědělcům v boji s novými klimatickými překážkami, tak abychom jim pomohli dlouhodobě zajistit úrodu.
V Angole jsme místním pomohli s lepším obděláváním půdy:
  • V rámci pilíře občanská společnost a inkluzivní vládnutí jsme podpořili lidi v deseti zemích po celém světě, například v Angole, Arménii nebo na Filipínách. Podporujeme občanskou společnost v Gruzii, která pomáhá nově příchozím ukrajinským uprchlíkům.
  • V Česku jsme pokračovali v podpoře tornádem zasaženého Břeclavska a Hodonínska, kde se pracovalo na obnově sadů a zvyšování odolnosti vůči vlivům klimatické změny v rámci projektu LIFE WILL - voda v krajině a půdě. Více než 500 rodinám jsme poskytli přes 15,6 milionů. 

Jednotlivé výdaje jsou vyčísleny v níže uvedeném grafu:

Lidská práva (156,9 milionů Kč)

Podporujeme lidi, kteří jsou pronásledováni kvůli obhajobě lidských práv a svobod. Pravidelně navštěvujeme významné instituce, naše odborné analýzy prezentujeme na mezinárodních konferencích a scházíme se s významnými domácími i světovými politiky a osobnostmi.

Činnost lidskoprávního oddělení za rok 2022 (pro lepší zobrazení rozklikněte):

V roce 2022 jsme stáli za 194 projekty a granty různých forem, zaměření i finančních objemů.

Poskytli jsme přímou pomoc - právní, lékařskou, finanční, relokační - 776 obhájcům a obhájkyním lidských práv v 18 zemích. Mezi nimi byli aktivisté, novináři, blogeři i právníci. Psychosociální pomoc jsme poskytli 668 osobám a 385 osob bylo přemístěno na bezpečná místa.  

Sociální práce a poradenství v České republice (258,9 milionů Kč)

V České republice dlouhodobě spolupracujeme s místními samosprávami. V 7 krajích poskytujeme širší škálu sociálních a vzdělávacích služeb, v dalších 6 poskytujeme dluhové poradenství. Na naší dluhovou help linku volalo 21 730 lidí. Osobně se na nás můžete obrátit na 75 místech celé ČR.

Též jsme pomáhali se sháněním zaměstnání, dostupného bydlení a v neposlední řadě například s distribucí potravinových balíčků. A to pro lidi z Česka i Ukrajiny. Celkem využilo některé z našich služeb 70 900 lidí.

Naší ukrajinskou help linku využilo 8 419 lidí a ukrajinským uprchlíkům jsme pomohli v dalších 223 597 případech, a to společně se 114 přátelskými organizacemi které jsme podpořili ze sbírky SOS Ukrajina. 

Spolu s příchodem ukrajinských uprchlíků vyvstaly i nové výzvy ve vzdělávání ukrajinských dětí. Zahájili jsme provoz adaptačních skupin, rozšířili doučování, zajišťovali volnočasové aktivity, nebo techniku potřebnou pro studium.

Mapa: pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR

Vzdělání a osvěta v České republice (97,8 milionů Kč)

Realizujeme kurzy a semináře pro učitele a asistenty pedagoga o globálních tématech, aktivním občanství i společném vzdělávání. Uspořádali jsme více než 300 seminářů, webinářů a setkání v kurzech pro pedagogy, rodiče i děti. 

Na portálu JSNS.cz bylo zhlédnuto více než 115 000 dokumentární filmů. Z portálu bylo staženo více než 95 000 výukových materiálů.

Takhle vypadal loňský festival lidskoprávních filmů Jeden svět:

Vedli jsme online kurzy českého jazyka pro ukrajinské pedagogy a asistenty. Ukrajinským dětem jsme poskytli psychosociální pomoc a doučování prezenčně i online.  

Také proběhl festival filmů o lidských právech Jeden svět, který se konal v 25 městech a přilákal více než 13 tisíc diváků.

Celkový přehled našich finančních zdrojů (5,8 miliardy Kč)

Mezi naše hlavní zdroje příjmů patřily prostředky EU, zahraničních vlád a agentur OSN, státního rozpočtu ČR a dary od jednotlivců a firem. V roce 2022 jsme z těchto zdrojů získali celkem 5 756 897 000 Kč. 

Typy příjmů

Zahraniční vládní prostředky
V posledních letech největší příspěvky do rozpočtu tvoří prostředky od zahraničních vlád a zdrojů, které z jejich hlediska přerozdělují nadace a odborné subjekty. Do této skupiny patří například americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID, britský Úřad pro zahraničí a Commonwealth FCDO a mimo jiné i prostředky švýcarské, kanadské či německé vlády.
Prostředky EU
Fondy Evropské unie tvoří též důležitou položku v rozpočtu. Tyto finanční zdroje zahrnují jak prostředky získané přímo z fondů EU, tak i zdroje získané prostřednictvím implementačních agentur Unie jako např. DG ECHO, DG INTPA apod.
Agentury OSN
Dlouhodobě spolupracujeme s většinou agentur OSN. Jedná se zejména o UNOCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNICEF - United Nations Children's Fund, UNDP - United Nations Development Programme a dále např. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Příjmy od jednotlivců a firem
Do této skupiny patří výnosy z veřejných sbírek, dary fyzických osob a dary i jiné formy příjmů od právnických osob, pokud se nejedná o právnické osoby popsané výše.
Vláda ČR a prostředky samospráv
Do této skupiny zdrojů patří dotace a veřejné zakázky od všech subjektů, které rozdělují rozpočtové prostředky v rámci České republiky včetně příspěvků od místních samospráv.
Vlastní výnosy
Vlastní výnosy přinášejí vlastní zisk z činnosti organizace. Jedná se o kurzovné zisky organizace, plnění od pojišťoven, tržby za vlastní výrobky, výtěžek z filmového festivalu Jeden svět, výnosy z Centra Langhans apod.
Nadace a nevládní organizace
Dlouhodobě spolupracujeme také s celou řadou nadací a dalších velkých neziskových organizací v České republice i v zahraničí. Mezi nejdůležitější subjekty, které financují konkrétní projekty, patří: ACTED, Charles Stewart Mott Foundation nebo Nadace GCP.
Celý text Méně textu