Jak hospodaříme

Jak hospodaříme

Máme k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů. Drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Přesto lze klasifikovat několik našich hlavních finančních zdrojů. Níže uvedené grafy poskytují základní přehled o našich finančních zdrojích a o našem rozpočtu na rok 2016. Celkový přehled všech finančních zdrojů a rozpočtů naleznete ve výročních zprávách.

FINANČNÍ ZDROJE ZA ROK 2016

Mezi naše hlavní zdroje příjmů patřily především prostředky EU, státní rozpočet ČR, prostředky zahraničních vlád a agentur OSN, dary od jednotlivců a firem, a další prostředky jiných donorů i z vlastní činnosti. V roce 2016 jsme z těchto zdrojů získali celkem 1 760 279 tis. Kč. Podrobné údaje o vyúčtování naleznete v naší Výroční zprávě za rok 2016.

Výnosy za rok 2016 (1.760 mil. Kč)Agentury OSN a IOM
Dlouhodobě spolupracujeme s většinou agentur OSN. Jedná se zejména o WFP - World Food Programme, UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, UNDP – United Nations Development Programme, UNICEF – United Nations Children’s Fund a podobně. Do této skupiny patří i organizace IOM – International Organization for Migration, byť tato organizace statut agentury OSN zatím nemá.
Vláda ČR a prostředky samospráv
Do této skupiny zdrojů patří dotace a veřejné zakázky od všech subjektů, které rozdělují rozpočtové prostředky v rámci České republiky.
Nadace a nevládní organizace
Dlouhodobě spolupracujeme také s celou řadou nadací a dalších velkých neziskových organizací v České republice i v zahraničí. Mezi nejdůležitější subjekty, které financují konkrétní projekty, patří: OSF – Nadace Open Society Fund Praha, DWHH – Deutsche Welthungerhilfe, IRC - International Rescue Committee, Charles Stewart Mott Foundation a Ford Foundation.
Zahraniční vládní prostředky
Do této skupiny patří prostředky od zahraničních vlád a zdroje, které z jejich pověření přerozdělují nadace a obdobné subjekty. Do této skupiny patří například NED - National Endowment for Democracy, British Council nebo MRRD - The Ministry of Rural Rehabilitation and Development of Afghanistan.
Prostředky EU
Tyto finanční zdroje zahrnují jak prostředky získané přímo z fondů EU, tak i zdroje získané prostřednictvím implementačních agentur Unie (tedy včetně JPD, OPRLZ a podobně).
Příjmy od jednotlivců a firem
Do této skupiny patří výnosy z veřejných sbírek, dary fyzických osob a dary i jiné formy příjmů od právnických osob, pokud se nejedná o právnické osoby popsané výše.
Ostatní příjmy
Do této skupiny patří příjmy, které nespadají do jiných konkrétně určených kapitol. Zejména se jedná o kursové zisky, plnění od pojišťoven, tržby za vlastní výrobky a podobné zdroje.

Náklady za rok 2016 (1.758,7 mil. Kč)

V roce 2016 činily naše celkové náklady 1 758 728 tis. Kč. Největší položkou byly náklady na humanitární pomoc a rozvoj, značná část prostředků zamířila také na programy sociální integrace a podporu Centra pro lidská práva a demokracii. Na činnost kanceláře, péči o dárce a jiné provozní aktivity bylo vynaloženo přibližně 5% celkových nákladů.

Humanitární a rozvojová pomoc v roce 2016 (1.413,7 mil. Kč)

Náklady na jednotlivé země

Vzdělání a osvěta v České republice v roce 2016 (60,6 mil. Kč)

Celý text Méně textu