Jak hospodaříme

Jak hospodaříme

Máme k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů. Drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Přesto lze klasifikovat několik našich hlavních finančních zdrojů. Níže uvedené grafy poskytují základní přehled o našich finančních zdrojích a o našem rozpočtu na rok 2018. Celkový přehled všech finančních zdrojů a rozpočtů naleznete ve výročních zpráváchSeznam tematických sektorů, podle kterých data reportujeme v systému IATI, najdete zde.

FINANČNÍ ZDROJE ZA ROK 2018

Mezi naše hlavní zdroje příjmů patřily prostředky EU, zahraničních vlád a agentur OSN, státního rozpočtu ČR a dary od jednotlivců a firem. V roce 2018 jsme z těchto zdrojů získali celkem 2 017 157 tisíc Kč. Podrobné údaje o vyúčtování naleznete v naší Výroční zprávě za rok 2018.

Přehled finančních zdrojů (2,017 miliardy Kč)


*částky jsou uvedeny v tisících

Agentury OSN 
Dlouhodobě spolupracujeme s většinou agentur OSN. Jedná se zejména o WFP - World Food Programme, UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, UNDP – United Nations Development Programme, UNICEF – United Nations Children’s Fund a podobně. 
Vláda ČR a prostředky samospráv
Do této skupiny zdrojů patří dotace a veřejné zakázky od všech subjektů, které rozdělují rozpočtové prostředky v rámci České republiky.
Nadace a nevládní organizace
Dlouhodobě spolupracujeme také s celou řadou nadací a dalších velkých neziskových organizací v České republice i v zahraničí. Mezi nejdůležitější subjekty, které financují konkrétní projekty, patří: DWHH – Deutsche Welthungerhilfe, IRC - International Rescue Committee, Charles Stewart Mott Foundation, OSF - the Open Society Fund-Prague a Ford Foundation. 
Zahraniční vládní prostředky
Do této skupiny patří prostředky od zahraničních vlád a zdroje, které z jejich pověření přerozdělují nadace a obdobné subjekty. Do této skupiny patří například britská rozvojová agentura Department for International Development, americký USAID, prostředky německé, angolské či švýcarské vlády. 
Prostředky EU
Tyto finanční zdroje zahrnují jak prostředky získané přímo z fondů EU, tak i zdroje získané prostřednictvím implementačních agentur Unie (tedy včetně JPD, OPRLZ a podobně).
Příjmy od jednotlivců a firem
Do této skupiny patří výnosy z veřejných sbírek, dary fyzických osob a dary i jiné formy příjmů od právnických osob, pokud se nejedná o právnické osoby popsané výše.
Ostatní příjmy 

Do této skupiny patří příjmy, které nespadají do jiných konkrétně určených kapitol. Zejména se jedná o kursové zisky, plnění od pojišťoven, tržby za vlastní výrobky a podobné zdroje.

Přehled využití prostředků (2,017 miliardy Kč)

V roce 2018 činily naše celkové náklady 2 017 157 tis. Kč. Největší položkou byly náklady na humanitární pomoc a rozvoj, značná část prostředků zamířila také na programy sociální integrace a podporu Centra pro lidská práva a demokracii. Na činnost kanceláře, péči o dárce a jiné provozní aktivity bylo vynaloženo přibližně 7% celkových nákladů.

*částky jsou uvedeny v tisících 

Humanitární a rozvoj pomoc (1,615 miliard Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Lidská práva (80 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Vzdělání a osvěta v České republice (85 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Programy sociální integrace v České republice (91 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Ostatní (143 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících 

Celý text Méně textu