© Archiv ČvT

Máme k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů. Drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Přesto lze klasifikovat několik našich hlavních finančních zdrojů. Níže uvedené grafy poskytují základní přehled o našich finančních zdrojích a o našem rozpočtu na rok 2021. 

Celkový přehled všech finančních zdrojů a rozpočtů naleznete ve výročních zpráváchReport v datovém standardu IATI obsahující aktivity organizace v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce naleznete zde

Auditovaná finanční data za uplynulý rok aktualizujeme vždy v červnu následujícího roku spolu s výroční zprávou.

Přehled finančních zdrojů (2,8 miliardy Kč)

Mezi naše hlavní zdroje příjmů patřily prostředky EU, zahraničních vlád a agentur OSN, státního rozpočtu ČR a dary od jednotlivců a firem. V roce 2021 jsme z těchto zdrojů získali celkem 2 814 126 tisíc Kč

*částky jsou uvedeny v tisících

Zahraniční vládní prostředky

V posledních letech největší příspěvky do rozpočtu tvoří prostředky od zahraničních vlád a zdrojů, které z jejich hlediska přerozdělují nadace a odborné subjekty. Do této skupiny patří například britská rozvojová agentura Department for International Development, americký USAID, prostředky německé, kanadské či švýcarské vlády.

Prostředky EU

Fondy Evropské unie tvoří též důležitou položku v rozpočtu. Tyto finanční zdroje zahrnují jak prostředky získané přímo z fondů EU, tak i zdroje získané prostřednictvím implementačních agentur Unie jako např. DG ECHO, DG DEVCO apod.

Agentury OSN

Dlouhodobě spolupracujeme s většinou agentur OSN. Jedná se zejména o UNICEF - United Nations Children's Fund, UNDP - United Nations development programme a dále např. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Příjmy od jednotlivců a firem

Do této skupiny patří výnosy z veřejných sbírek, dary fyzických osob a dary i jiné formy příjmů od právnických osob, pokud se nejedná o právnické osoby popsané výše. 

Vláda ČR a prostředky samospráv

Do této skupiny zdrojů patří dotace a veřejné zakázky od všech subjektů, které rozdělují rozpočtové prostředky v rámci České republiky včetně příspěvků od místních samospráv.

Vlastní výnosy

Vlastní výnosy přinášejí vlastní zisk z činnosti organizace. Jedná se o kurzovné zisky organizace, plnění od pojišťoven, tržby za vlastní výrobky, výtěžek z filmového festivalu Jeden svět, výnosy z Centra Langhans apod.

Nadace a nevládní organizace

Dlouhodobě spolupracujeme také s celou řadou nadací a dalších velkých neziskových organizací v České republice i v zahraničí. Mezi nejdůležitější subjekty, které financují konkrétní projekty, patří: Charles Stewart Mott Foundation, The Sigrid Rausing Trust nebo Nadace České spořitelny.

využití prostředků (2,8 miliardy Kč)

V roce 2021 činily naše celkové náklady 2 811 715 tis. Kč. Největší položkou byly náklady na humanitární pomoc a rozvoj, značná část prostředků zamířila také na programy sociální integrace a podporu Centra pro lidská práva a demokracii. Na podporu, centrální režii, správu nemovitostí, fundraising, péči o dárce a další provozní aktivity bylo vynaloženo přibližně 8 % celkových nákladů.

*částky jsou uvedeny v tisících 

Humanitární a rozvojová pomoc (2,3 miliardy Kč)

  • Konkrétní humanitární pomoc představuje v rozpočtu sekce největší položku: v Česku jsme odstraňovali následky tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku, v Sýrii, Iráku, Etiopii a Afghánistánu jsme distribuovali potravinovou i materiální pomoc. V Myanmaru jsme se soustředili na sanitační opatření a přístup k pitné vodě, na Ukrajině jsme poskytovali nouzová přístřeší a zateplovali domy.
  • V rámci zabezpečení výživy a odolnosti spolupracujeme s místními farmáři a výrobci v Mali a Iráku tak, abychom jim dlouhodobě pomohli zabezpečit úrodu. Díky naší zemědělské podpoře má v těchto zemích přístup k lepší výživě 1970 rodin.

  • Při sociální inkluzi a ochraně v Mongolsku usilujeme o prevenci genderově podmíněného násilí a podporujeme řešení, která vedou k větší rovnosti žen a mužů.
  • Zprostředkováváme vzdělávání a praktické dovednosti v Sýrii, Iráku, Myanmaru či Kosovu. V 8 zemích světa jsme podpořili 2413 učitelů v 510 školách
  • V rámci udržitelné obživy podporujeme vzdělávání žen a dětí, a to například v Etiopii, Arménii, Kambodži, Sýrii a Bosně a Hercegovině. Poskytujeme zde podnikatelská školení a učňovskou výuku.
  • Jádrem dobrého vládnutí a globálního rozvojového vzdělávání je pro nás podpora občanské společnosti, místních vlád a nevládních organizací. Věnujeme se také mediálnímu vzdělávání a mediální gramotnosti.

Jednotlivé výdaje jsou vyčísleny v níže uvedeném grafu:

*částky jsou uvedeny v tisících

Lidská práva (88 milionů Kč)

Podporujeme lidi, kteří jsou pronásledováni kvůli obhajobě lidských práv a svobod. Mezi naše aktivity patří:

  • přímá pomoc perzekvovaným. Různými formami pomáháme právníkům, novinářům, aktivistům, umělcům nebo blogerům. V roce 2021 jsme v 18 zemích poskytli nějakou formu přímé pomoci 726 osobámNejvíce jsme opět pomáhali ve východní Evropě. V Bělorusku a Střední Asii jsme například přemístili do bezpečí 162 osob včetně jejich rodinných příslušníků.
  • podpora občanské společnosti. Podporujeme nezávislé iniciativy a snažíme se jim pomoci v jejich profesním rozvoji a při realizaci lidskoprávních aktivit. V roce 2021 jsme občanskou společnost podpořili 188 projekty a granty různých forem, zaměření i finančních objemů. V Nikaragui jsme například pomáhali novinářům s výdaji a relokací do bezpečných míst.
  • advokační aktivity na podporu lidských práv. Pravidelně navštěvujeme významné instituce, naše odborné analýzy prezentujeme na mezinárodních konferencích a scházíme se s významnými domácími i světovými politiky a osobnostmi.

*částky jsou uvedeny v tisících

Programy sociální integrace v České republice (134,5 milionů Kč)

V České republice dlouhodobě spolupracujeme s místními samosprávami: v době pokračující pandemie jsme například zprostředkovávali informace, zjišťovali konkrétní potřeby klientů, pomáhali s registrací na očkování nebo s distribucí roušek a respirátorů těm, kteří si jejich koupi sami dovolit nemohli. Též jsme pomáhali se sháněním zaměstnání, dostupného bydlení a v neposlední řadě například s distribucí potravinových balíčků.

Během pandemie jsme pomáhali dětem i rodinám: zajišťovali jsme jim chybějící techniku, jmenovitě 456 notebooků a připojení k internetu, doučování a komunikaci se školou. Dále jsme pomohli více než 700 lidem zajistit sociální dávky a 640 jednotlivcům i rodinám jsme poskytli potravinovou pomoc.

*částky jsou uvedeny v tisících  

Vzdělání a osvěta v České republice (86 milionů Kč)

Realizujeme kurzy a semináře pro učitele a asistenty pedagoga o globálních tématech, aktivním občanství i společném vzdělávání. Propojujeme školy a podporujeme komunikaci s rodiči.

Víte, že... v roce 2021 jsme pomohli uspořádat studentské volby na více než 330 školách?

Mezi naše témata patří mediální vzdělávání, migrace, moderní československé dějiny nebo aktivní občanství. Zasazujeme se za snižování nerovnosti ve vzdělávání.

Dlouhodobě pořádáme festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, nově jsme spustili VOD platformu Jeden svět online.

*částky jsou uvedeny v tisících 

Celý text Méně textu