Indonésie

Jak hospodaříme

Máme k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů. Drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Přesto lze klasifikovat několik našich hlavních finančních zdrojů. Níže uvedené grafy poskytují základní přehled o našich finančních zdrojích a o našem rozpočtu na rok 2021. Celkový přehled všech finančních zdrojů a rozpočtů naleznete ve výročních zpráváchReport v datovém standardu IATI obsahující aktivity organizace v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce naleznete zde

Auditovaná finanční data za uplynulý rok aktualizujeme vždy v červnu následujícího roku spolu s výroční zprávou.

FINANČNÍ ZDROJE ZA ROK 2021

Mezi naše hlavní zdroje příjmů patřily prostředky EU, zahraničních vlád a agentur OSN, státního rozpočtu ČR a dary od jednotlivců a firem. V roce 2021 jsme z těchto zdrojů získali celkem 2 814 126 tisíc Kč. 

Přehled finančních zdrojů (2,8 miliardy Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Zahraniční vládní prostředky

V posledních letech největší příspěvky do rozpočtu tvoří prostředky od zahraničních vlád a zdrojů, které z jejich hlediska přerozdělují nadace a odborné subjekty. Do této skupiny patří například britská rozvojová agentura Department for International Development, americký USAID, prostředky německé, kanadské či švýcarské vlády.

Prostředky EU

Fondy Evropské unie tvoří též důležitou položku v rozpočtu. Tyto finanční zdroje zahrnují jak prostředky získané přímo z fondů EU, tak i zdroje získané prostřednictvím implementačních agentur Unie jako např. DG ECHO, DG DEVCO apod.

Agentury OSN

Dlouhodobě spolupracujeme s většinou agentur OSN. Jedná se zejména o UNICEF - United Nations Children's Fund, UNDP - United Nations development programme a dále např. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Příjmy od jednotlivců a firem

Do této skupiny patří výnosy z veřejných sbírek, dary fyzických osob a dary i jiné formy příjmů od právnických osob, pokud se nejedná o právnické osoby popsané výše. 

Vláda ČR a prostředky samospráv

Do této skupiny zdrojů patří dotace a veřejné zakázky od všech subjektů, které rozdělují rozpočtové prostředky v rámci České republiky včetně příspěvků od místních samospráv.

Vlastní výnosy

Vlastní výnosy přinášejí vlastní zisk z činnosti organizace. Jedná se o kurzovné zisky organizace, plnění od pojišťoven, tržby za vlastní výrobky, výtěžek z filmového festivalu Jeden svět, výnosy z Centra Langhans apod.

Nadace a nevládní organizace

Dlouhodobě spolupracujeme také s celou řadou nadací a dalších velkých neziskových organizací v České republice i v zahraničí. Mezi nejdůležitější subjekty, které financují konkrétní projekty, patří: Charles Stewart Mott Foundation, The Sigrid Rausing Trust nebo Nadace České spořitelny.

Přehled využití prostředků (2,8 miliardy Kč)

V roce 2021 činily naše celkové náklady 2 811 715 tis. Kč. Největší položkou byly náklady na humanitární pomoc a rozvoj, značná část prostředků zamířila také na programy sociální integrace a podporu Centra pro lidská práva a demokracii. Na podporu, centrální režii, správu nemovitostí, fundraising, péči o dárce a další provozní aktivity bylo vynaloženo přibližně 8 % celkových nákladů.

*částky jsou uvedeny v tisících 

Humanitární a rozvojová pomoc (2,3 miliardy Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Lidská práva (88 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících

Vzdělání a osvěta v České republice (86 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících 

Programy sociální integrace v České republice (134,5 milionů Kč)

*částky jsou uvedeny v tisících  

Celý text Méně textu