© Foto: Archiv Člověka v tísni

Jsme obecně prospěšná společnost registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119. V čele organizace stojí ředitel, který je statutárním orgánem a zastupuje organizaci navenek. Dalšími orgány společnosti zřizovanými podle zákona jsou správní rada a dozorčí rada. Na vedení společnosti se podílí výkonná rada složená ze ředitelů jednotlivých sekcí společnosti.

Struktura organizace


Zakladatelé a orgány společnosti

Zakladatelé

 • Šimon Pánek
 • Jaromír Štětina
 • Česká televize

Orgány společnosti

Ředitel: statutární orgán
 • Šimon Pánek
Správní rada 
 • Předseda: Jan Pergler
 • Věra Roubalová Kostlánová
 • Petr Jančárek
 • Jana Straková
 • Daniel Münich
 • Petr Kostohryz
Dozorčí rada
 • Předseda: Václav Mazánek
 • Ondřej Matyáš
 • Ondřej Blažek
Statut a zápis v rejstříku
REGISTRACE

výpis z rejstříku obecně prospěšných společností ze stránek Ministerstva spravedlnosti ZDE.

Statut Obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

ČL. I

Úvodní ustanovení

1. Dne 12.11.1998 uzavřeli zakladatelé:

Česká televize,

IČO: 00027383, se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4,

zastoupená

pí. Kristinou Taberyovou, rodné číslo xxxxxx/xxx, bytem xxxxxxxx

Pan Ing. Jaromír Štětina,

bytem xxxxxxxxx

rodné číslo: xxxxxx/xxx

a

Pan Šimon Pánek,

bytem xxxxxxx

rodné číslo: xxxxxx/xxxx

(dále jen „zakladatelé")

zakládací smlouvu podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zakladatelé podle výše uvedené zakládací smlouvy založili za podmínek stanovených zakládací smlouvou obecně prospěšnou společnost, jejíž název je Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s. (dále jen "společnost") se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4. Usnesením městského soudu v Praze č.j. F 44122/2003, F 50712/2003, F 60171/2003 ze dne 17.6.2003, které nabylo právní moci dne 23.7.2003 bylo změněno sídlo společnosti. Od 23.7.2003 je sídlo společnosti v Praze 2, Sokolské ulici 1869/18, PSČ 120 00. Rozhodnutím správní rady ze dne 30. září 2009 bylo s účinností od 1. ledna 2010 změněno sídlo společnosti.

Od 1. ledna 2010 je sídlo společnosti v Praze 2, Šafaříkově ulici 635/24, PSČ 120 00. Usnesením městského soudu v Praze č.j. 14 Cm 538/2006 - 159 ze dne 27. srpna 2007 které nabylo právní moci dne 11. září 2007 byl změněn název společnosti. Od 11. září 2007 je název společnosti Člověk v tísni, o. p. s. V jazyce anglickém společnost používá anglický název People in Need, v jazyce slovenském používá slovenský název Človek v tiesni, v jazyce ukrajinském používá ukrajinský název ЛЮДИНА В БІДІ a v jazyce ruském společnost používá ruský název Человек в беде. Proto pokud společnost někdy vystupuje pod cizojazyčným názvem (viz výše), jedná se o tentýž subjekt a závazky z těchto právních vztahů zavazují přímo společnost.

Tuto společnost zakladatelé založili jako právního nástupce Nadace při České televizi Člověk v tísni, IČO 61381411, v souladu s § 35 odst. 3 zák.č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu v zahraničí i v tuzemsku. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

ČL. II

Obecně prospěšné služby

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v tuzemsku,

b) poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v tuzemsku,

c) poskytování pomoci mladým novinářům a nezávislému tisku v zahraničí i v tuzemsku,

d) organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím,

e) organizování pomoci menšinám v zahraničí i v tuzemsku,

f) sociální poradenství,

g) osvětová činnost,

h) organizace seminářů a školení,

i) organizování kulturních a sportovních akcí,

j) nakladatelská a vydavatelská činnost,

k) poskytování sociálních služeb,

l) komunitní plánování a organizování,

m) organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí a mládeže,

n) podpora a provozování chráněných dílen včetně prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí a v tuzemsku, poskytování poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace,

p) působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů spotřebitelů,

q) provozování multikulturního centra,

r) vědecko-výzkumná činnost.

ČL. IIA

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v zahraničí i v tuzemsku.

Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti. Způsob a podmínky poskytování služeb jsou tedy vázány na konkrétní projekt a v rámci něj detailně popsány. S podmínkami poskytování jednotlivých služeb se každý zájemce o služby může seznámit v sídle společnosti, případně v pobočce společnosti, kde jsou dané služby poskytovány. Podmínky jsou rovněž společností zveřejňovány, obvykle prostřednictvím sítě Internet.

Podmínky poskytování jednotlivých služeb jsou stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné.

Obecně prospěšné služby jsou zpravidla poskytovány zdarma, ale mohou být poskytovány i za úplatu. Cenu služeb v takovém případě společnost stanoví zpravidla tak, aby po uhrazení nákladů spojených s poskytováním služby nebyl realizován zisk. Pokud zisk vznikne, použije jej společnost výhradně k poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena.

ČL. III.

Doplňkové činnosti

Vedle obecně prospěšných služeb, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává zásadně za úplatu. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:

a) tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů,

b) reklamní činnost,

c) zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy,

d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

e) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

f) hostinská činnost.

Doplňkové činnosti uvedené v předchozím odstavci společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

ČL. IV.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

a) správní rada,

b) dozorčí rada,

c) ředitel.

ČL. V

Správní rada

Správní rada je orgánem společnosti s rozhodovací a schvalovací působností.

Správní rada má 6 členů a v jejím čele stojí předseda.

První členy správní rady jmenují zakladatelé. Zanikne-li členovi z jakéhokoliv důvodu členství ve správní radě, jmenují nového člena zbývající členové správní rady, a to nejpozději do 60 dnů po uvolnění místa člena správní rady. Zanikne-li členství všem členům správní rady, jmenuje nové členy správní rady dozorčí rada.

Funkční období člena správní rady je tříleté s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku.

Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu třetinu členů, jimž končí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.

Opětovné členství ve správní radě je možné.

Členství ve správní radě zaniká:

a) písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti,

b) smrtí,

c) odvoláním,

d) uplynutím funkčního období.

O odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé.

Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. První předseda správní rady je jmenován zakladateli.

Správní rada dále volí z řad svých členů místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti či v případě zániku funkce předsedy; v tom případě má stejná oprávnění jako předseda.

Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.

Za správní radu jedná její předseda, zejména vyhotovuje a podepisuje všechna rozhodnutí, souhlasy, schválení a jiné dokumenty vydávané správní radou.

Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto statutu prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.

Správní rada může rozhodnout i per rollam. V případě hlasování per rollam se většina počítá ze všech hlasů členů správní rady, přičemž k neobsazeným místům se nepřihlíží. Rozhodování per rollam je nepřípustné v případech, kdy podle tohoto statutu je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady.

Správní rada může rozhodovat per rollam i prostředky elektronické komunikace. V takovém případě rozhodnutí správní rady přijaté per rollam opatří předseda správní rady doložkou, v níž uvede, kdy a jak jednotliví členové správní rady hlasovali.

Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady.

Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen za podmínek a způsobem uvedeným v tomto odstavci svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat do 15 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci, může zasedání správní rady svolat z podnětu žadatelů způsobem v tomto odstavci uvedeném dozorčí rada. V pozvánce na takové zasedání správní rady musí být uveden důvod jejího svolání.

Jednání zasedání správní rady řídí předseda případně místopředseda, v případě jejich nepřítomnosti usnášeníschopné plénum správní rady může prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.

Hlasování správní rady je zásadně veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak.

O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřený pracovník společnosti a je podepisován tím, kdo řídil zasedání správní rady.

ČL. VI

Působnost správní rady

1. Správní rada rozhoduje o:

a) rušení společnosti, event. o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,

b) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel,

c) vydání, změně a doplnění statutu společnosti,

d) vytvoření, změně či zrušení fondů společnosti a o přijetí, změně či zrušení statutu těchto fondů.

2. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním úkonům, kterými společnost:

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,

d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

3. Správní rada schvaluje:

a) rozpočet společnosti,

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,

c) předmět doplňkových činností.

4. Pokud má správní rada rozhodnout o změně statutu, o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, nebo o zrušení společnosti, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech hlasů členů správní rady. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající.

5. Správní rada společnosti v souvislosti s poskytováním služeb společností zejména:

a) dozírá na dodržení účelu všech poskytnutých prostředků,

6. Správní rada schvaluje finanční směrnice týkající se hospodaření s prostředky získanými společností ve smyslu čl. X odst. 4 tohoto statutu.

7. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

8. Správní rada může schválit organizační řád společnosti, jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, tímto statutem ani se zakládací smlouvou.

ČL. VII

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

Dozorčí radu tvoří 3 členové.

První členy dozorčí rady jmenují zakladatelé. Zanikne-li členovi z jakéhokoliv důvodu členství v dozorčí radě, jmenuje nového člena správní rada, a to nejpozději do 60 dnů po uvolnění místa člena dozorčí rady.

Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru.

Na svém prvním zasedání vylosují členové dozorčí rady třetinu členů, jimž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.

Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání správní rady. Dozorčí rada je oprávněna přijmout vlastní jednací a jiné řády, které upraví svolávání a jednání odlišně. Přitom platí, že tyto řády musí být v ostatních částech v souladu s tímto statutem.

Funkční období člena dozorčí rady společnosti je tříleté.

Členství v dozorčí radě zaniká:

a) písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti,

b) úmrtím,

c) odvoláním,

d) uplynutím funkčního období.

9. Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společností,

b) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti,

c) dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací smlouvou a tímto statutem,

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

10. Dozorčí rada je dále oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje,

b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

11. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat.

12. Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkající se porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy, statutu společnosti nebo jakýchkoli nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti.

ČL. VIII

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této funkce, a to včetně odměňování ředitele, jsou stanoveny ve smlouvě ředitele, kterou s ním jménem společnosti uzavírá správní rada. Další právní úkony společnosti ve vztahu k řediteli vykonává správní rada.

Ředitel je zpravidla v pracovním poměru ke společnosti. Ředitel nesmí být členem jiných orgánů společnosti.

Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.

ČL. VIIIA

Výkonná rada

Výkonná rada je výkonným, pracovním a koordinačním orgánem společnosti podílejícím se na zajištění chodu společnosti v otázkách, které nejsou zákonem, zakládací listinou nebo tímto statutem svěřeny do výlučné pravomoci správní rady, dozorčí rady nebo ředitele společnosti, popřípadě je poradním orgánem v těchto otázkách.

Pravomoc, obsazení, jednací řád a podobné procedurální a věcné otázky působnosti Výkonné rady upravuje její statut. Statut přijímá, mění a ruší Ředitel společnosti se souhlasem Správní rady.

ČL. IX

Sekretariát

Sekretariát společnosti zajišťuje kompletní administrativní servis k zajištění práce správní rady a ostatních orgánů společnosti a dále zabezpečuje úkoly uložené správní radou a ředitelem společnosti.

Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje ředitel společnosti.

V čele sekretariátu stojí ředitel, který sekretariát řídí a je za jeho řádný chod odpovědný správní radě.

ČL. IXA

Klub přátel

Správní rada zřizuje jako iniciační orgán společnosti Klub přátel.

Členem Klubu přátel se stává ten, kdo vyplní přihlášku, finančně přispěje na činnost společnosti a je mu přiděleno členské číslo. Minimální výši příspěvku pro členství v Klubu přátel stanovuje každoročně správní rada společnosti.

Společnost na žádost vystaví každému členovi Klubu přátel potvrzení o členství v Klubu přátel.

Společnost vede evidenci Klubu přátel.

Členové Klubu přátel mají právo

a) podávat společnosti návrhy na zlepšení činnosti společnosti; takový návrh musí podat nejméně 50 členů Klubu přátel společně,

b) účastnit se vybraných akcí společnosti po konzultaci s pověřeným pracovníkem,

c) na informace o činnosti společnosti.

Pověřený pracovník společnosti odpovídá za agendu Klubu přátel. Ředitel společnosti podává správní radě jednou ročně informaci o Klubu přátel.

ČL. X

Vklady zakladatelů, získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi

Zakladatelé vkládají do společnosti vklad tak, že vklad každého ze zakladatelů činí 500,- Kč.

Tento vklad zakladatelé složili k rukám správce vkladu, paní Kristiny Taberyové, r.č. 515726/044. Správce převedl složené prostředky na účet společnosti.

Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v čl. II statutu společnost získává zejména formou:

a) výnosů z akcí a činností uvedených v čl. II odst. 2 tohoto statutu,

b) darů,

c) veřejných sbírek,

d) odkazů,

e) dotací,

f) příspěvků,

g) vkladů zakladatelů.

4. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá dle finančních směrnic schválených správní radou a v souladu s předpisy o účetnictví.

ČL. XI

Výroční zpráva

Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců os skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní společnost nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.

ČL . XII

Zastupování společnosti navenek

Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná ředitel.

Další osoby jednají jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které jim udělí ředitel.

Podpisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí ředitel společnosti či osoba jím pověřená svůj podpis.

ČL. XIII

Zrušení a zánik společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na charitativní činnost jiné obecně prospěšné společnosti se stejným nebo obdobným zaměřením činnosti jako Člověk v tísni, o.p.s.. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti.

ČL. XIV
Závěrečná ustanovení

Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.

Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu.

Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém.

Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 13. června 2016

Celý text Méně textu