Spolupráce s veřejnou správou

Program migrace dlouhodobě usiluje o kontakt se státní správou, jakožto tvůrcem migrační a integrační politiky a zvyšování informovanosti jejích zástupců. Naší vizí je přirozené začleňování (mainstreaming) témat spojených s migrací do nejrůznějších oblastí života české společnosti. Integraci a vzájemnému soužití pomáhá, pokud jsou cizinci vnímáni jako integrální součást společnosti, nikoliv jako její exotický prvek. Naše doporučení směrem k veřejné správě je nerealizovat integrační aktivity a služby výhradně PRO cizince a O cizincích, tedy neklást důraz na kulturní specifika. Mainstreaming znamená vidět a potkávat cizince ve zcela běžných situacích, jakými jsou například komunitní akce na lokální úrovni, jejich přirozená participace na správě věcí veřejných a občanská angažovanost, účast v poradních orgánech místních samospráv, členství a aktivita ve spolcích a sdruženích nebo vyjadřování se v médiích k nejrůznějším tématům, nejen otázkám migrace a integrace.

A co pro to děláme? 

 • Organizujeme kulaté stoly nad tématem integrace cizinců pro zástupce státní správy, samosprávy a NNO s cílem udržet vzájemný dialog na toto téma a zaměřujeme se i na širší síťování klíčových stakeholderů, kterých se téma dotýká. Kromě zástupců státní správy a samosprávy se obracíme i na aktéry v oblasti školství, policie a neziskových organizací nejen v Česku, ale i zahraničí.
  • Organizujeme pravidelná expertní setkání klíčových státních i nestátních aktérů v oblasti integrace cizinců, která se stala neformální platformou sdílení zkušeností, hodnocení integrační praxe a politik, identifikací jejích mezer a koncepčního uvažování nad budoucností integrace.
  • V říjnu 2018 uspořádal Program migrace ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci a iniciativou druhogeneračních Vietnamců Viet Up celodenní setkání k tématu integrace Vietnamců v Česku. Cílem setkání bylo především propojení nejrůznějších aktérů, kterých se téma dotýká. Mezi účastníky byli kromě pracovníků NNO a členů Viet Up také zástupci školství a samospráv, pracovníci Ministerstva vnitra a Správy uprchlických zařízení, úředníci magistrátů Prahy a Brna či interkulturní pracovníci. Zúčastnili se ho také zástupci Policie ČR, Svazu měst a obcí či Agentury pro sociální začleňování. Široké spektrum účastníků tak mělo možnost sdílet své zkušenosti a zjistit, že často řeší podobné problémy a každý zvlášť řešení která hledají, už jinde úspěšně fungují.
  • V červnu 2017 proběhla studijní cesta aktérů integrace z Plzeňského, Královéhradeckého a Pardubického kraje do saských Drážďan. Účastníci se seznámili s aktivitami pro integraci migrantů a uprchlíků v Sasku a příklady dobré praxe, zároveň mohli vzájemně sdílet své zkušenosti se zástupci lokální i zemské samosprávy a dalšími regionálními aktéry působícími v integrační a sociální oblasti, mimo jiné i s ministryní saského zemského sněmu pro integraci či zmocněnkyní města Drážďany pro cizince a integraci.
 • Realizujeme workshopy a semináře šité na míru potřebám zástupců státní správy a samosprávy.
  • Pro úředníky Magistrátu hl. města Prahy a Integračního centra Praha jsme organizovali workshop na téma „Jak lze komunikovat o migraci a integraci s veřejností“.
 • Působíme v orgánech a uskupeních, které se zasazují o systémové změny (prolink na stránku Systémové změny):
  • Jsme členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a členem PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). V obou institucích sdílíme naše zkušenosti s dalšími organizacemi a zasazujeme se o systémové změny.
  • Podíleli jsme se jako člen expertní skupiny na vzniku Pražské koncepce integrace cizinců.
  • Pravidelně navštěvujeme regionální poradní platformu, která slouží jako prostor pro setkání aktérů na poli integrace migrantů v hl. m. Praze a které se účastní zástupci MHMP, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací. 

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail migrace@clovekvtisni.cz

Celý text Méně textu