Spolupráce s veřejnou správou

Spolupráce s veřejnou správou

© Program migrace

Fungující soužití ve společnosti, jejíž součástí jsou cizinci, vyžaduje nejen vzájemnou otevřenost jejích členů a aktivity občanské společnosti podporující integraci, ale také komplexní, kvalitní a předvídavou integrační politiku na lokální, národní i evropské úrovni. Program migrace proto dlouhodobě usiluje o kontakt se státní správou, jakožto tvůrcem migrační a integrační politiky a zvyšování informovanosti jejích zástupců.

Naší vizí je přirozené začleňování (mainstreaming) témat spojených s migrací do nejrůznějších oblastí života české společnosti. Integraci a vzájemnému soužití pomáhá, pokud jsou cizinci vnímáni jako integrální součást společnosti, nikoliv jako její exotický prvek. Naše doporučení směrem k veřejné správě je nerealizovat integrační aktivity a služby výhradně PRO cizince a O cizincích, tedy neklást důraz na kulturní specifika. Mainstreaming znamená vidět a potkávat cizince ve zcela běžných situacích, jakými jsou například komunitní akce na lokální úrovni, jejich přirozená participace na správě věcí veřejných a občanská angažovanost, účast v poradních orgánech místních samospráv, členství a aktivita ve spolcích a sdruženích nebo vyjadřování se v médiích k nejrůznějším tématům, nejen otázkám migrace a integrace.

A co pro to děláme? 

Jakožto nevládní organizace, která se už více než 10 let zabývá soužitím a veřejným obrazem migrantů, se snažíme k tvorbě integračních politik přispívat. Naši roli vnímáme především ve vzájemném propojování aktérů integrace od škol přes ministerstva až po migrantské spolky a neziskový sektor.  

 • Působíme v orgánech a uskupeních, které se zasazují o systémové změny:

  Jsme členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a členem PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). 

 • Pro magistrát hl. městy Prahy jsme zpracovali příručku Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí o tom, jak v prostředí městských částí přispívat pomocí veřejných akcí k soudržné a pestré společnosti. 

 • Jako člen expertní skupiny jsme se podíleli na vzniku Pražské koncepce integrace cizinců. Pravidelně navštěvujeme regionální poradní platformu, která slouží jako prostor pro setkání aktérů na poli integrace migrantů v hl. m. Praze a které se účastní zástupci MHMP, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací. 

 • Podíleli jsme se na vzniku Migračního manifestu, který je souborem doporučení nevládních organizací pracujících s migranty směrem k tvůrcům migračních a integračních politik a jehož vizí je takové systémové nastavení integrace, které vede k sociálně spravedlivému, spokojenému a vzájemně prospěšnému soužití migrantů a české většinové společnosti.

 • Organizujeme pravidelná expertní setkání klíčových státních i nestátních aktérů v oblasti integrace cizinců, která se stala neformální platformou sdílení zkušeností, hodnocení integrační praxe a politik, identifikací jejích mezer a koncepčního uvažování nad budoucností integrace. Tyto kulaté stoly nad tématem integrace cizinců pro zástupce státní správy, samosprávy a NNO mají za cíl udržet vzájemný dialog na toto téma.

 • V říjnu 2018 uspořádal Program migrace ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci a iniciativou druhogeneračních Vietnamců Viet Up celodenní setkání k tématu integrace Vietnamců v Česku. Cílem setkání bylo především propojení nejrůznějších aktérů, kterých se téma dotýká. Mezi účastníky byli kromě pracovníků NNO a členů Viet Up také zástupci školství a samospráv, pracovníci Ministerstva vnitra a Správy uprchlických zařízení, úředníci magistrátů Prahy a Brna či interkulturní pracovníci. Zúčastnili se ho také zástupci Policie ČR, Svazu měst a obcí či Agentury pro sociální začleňování. Široké spektrum účastníků tak mělo možnost sdílet své zkušenosti a zjistit, že často řeší podobné problémy a každý zvlášť řešení která hledají, už jinde úspěšně fungují.
 • V červnu 2017 proběhla studijní cesta aktérů integrace z Plzeňského, Královéhradeckého a Pardubického kraje do saských Drážďan. Účastníci se seznámili s aktivitami pro integraci migrantů a uprchlíků v Sasku a příklady dobré praxe, zároveň mohli vzájemně sdílet své zkušenosti se zástupci lokální i zemské samosprávy a dalšími regionálními aktéry působícími v integrační a sociální oblasti, mimo jiné i s ministryní saského zemského sněmu pro integraci či zmocněnkyní města Drážďany pro cizince a integraci.
 • Realizujeme workshopy a semináře šité na míru potřebám zástupců státní správy a samosprávy.
  • Pro úředníky Magistrátu hl. města Prahy a Integračního centra Praha jsme organizovali workshop na téma „Jak lze komunikovat o migraci a integraci s veřejností“.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail migrace@clovekvtisni.cz

Celý text Méně textu