Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že realizujeme řadu projektů, které mají samostatné internetové stránky (v rámci nichž může docházet ke specifickým případům zpracování osobních údajů), je tento text jen rámcový a konkrétnější informace o zpracování najdete vždy na tom místě, kde od Vás nějaké osobní údaje požadujeme.

Základní zásady

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

  • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),
  • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
  • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/datu apod.)

V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme prostřednictvím internetových stránek

1) Cookies – Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Údaje o cookies, o tom, jaké shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak můžete zamezit jejich ukládání, najdete zde.

2) Údaje o dárcích – Pokud se rozhodnete zavázat se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, k poskytnutí daru (jednorázového či opakovaného) či podobného příspěvku, zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci toho poskytnete. Rovněž pokud projevíte zájem o naši činnost a poskytnete nám v té souvislosti Vaše údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s Vámi. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena dobou 3 let od posledního kontaktu s Vámi (není-li v konkrétním případě uvedeno jinak).

3) Údaje o osobách přihlašujících se do nějakého programu, aktivity apod. – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, do nějakého programu, aktivity apod., zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete. Zpracování v těchto případech probíhá vždy po dobu realizace a dále po dobu určenou jednotlivě podle povahy konkrétního programu, aktivity apod.

4) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail). Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání daného informačního materiálu.

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě.

Aktuální seznam zpracovatelů či jiných příjemců zveřejňujeme a informování o zpracování Vašich údajů ke konkrétnímu účelu obsahuje vždy odkaz na konkrétní seznam.

Seznam zpracovatelů a jiných příjemců, které využíváme ve vztahu k údajům o dárcích, najdete zde.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
  • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
  • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Údaje o správci osobních údajů

Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119

Kontaktní údaje: marek.vozka@clovekvtisni.cz, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz