Informace o zpracování osobních údajů - telefonická komunikace

Informace o zpracování osobních údajů - telefonická komunikace

Údaje o správci: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaj: dary@clovekvtisni.cz, kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz. Člověk v tísni, o.p.s. jakožto správce osobních údajů ve smyslu (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje – záznamy telefonické komunikace s dárci a přispěvateli.

Údaje jsou ukládány po omezenou dobu (3 měsíců od uskutečnění komunikace), jsou přístupné velmi omezenému okruhu osob, které jsou smluvně zavázány mlčenlivostí, a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. Zpracování údajů zajišťuje na základě smlouvy se Správcem společnost atlantis telecom spol. s r.o. (zpracovatel osobních údajů). Osobní údaje Správce nepředává žádným dalším osobám.

Zpracování osobních údajů je založeno na:

  • plnění smlouvy, případně na základě opatření směřujících k uzavření smlouvy na základě žádosti subjektu údajů (zejména se jedná o zaznamenání údajů pro účely nastavení přispívání, změnách v něm či aktualizace údajů), a
  • na oprávněném zájmu Správce (pro účely obsluhy a kvalitního servisu callcentra, vyřizování případných požadavků či podnětů ze strany dárců).

Poučení o právech subjektu údajů:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.