Největší přání - Jeden jako druhý

Anotace:

Děti se pomocí hry zamýšlejí nad tím, co znamená být stejný, jiný, jedinečný a jaké to pro nás je, když v nějaké situaci sami zjistíme, že máme s druhým něco společného nebo se naopak lišíme. Děti téma dále prozkoumávají s použitím obrázku velké hromady koníků, refl ektují své pocity z rozhovorů, které koníci mezi sebou vedou, a navrhují svá vlastní řešení situace.

Cíle:

  • Žáci projevují toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům.
  • Pracují tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.
  • Na základě vlastních zážitků, zkušeností a otázek reflektují témata: podobnost, odlišnost, jinakost,originalita, jedinečnost

Čas: 45–60 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, identita, rozmanitost

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ