Měsíc dobročinné závěti startuje 13. září!

Publikováno: 12. 9. 2019 Doba čtení: 5 minut
Měsíc dobročinné závěti startuje 13. září!
© Foto: Archiv ČvT

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům v rodině… Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci.

Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti. Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl!

Statistika dobročinnosti

A jak lidé nejčastěji pamatují na dobročinnost? Například ve Velké Británii v minulém roce pamatovalo 6,3 % lidí na dobročinnost – průměrně odkazovali alespoň třem organizacím. Lidé většinou odkazují majetek organizacím, které jim byly za života nějak blízké. 

V České republice a v Rakousku víme na základně průzkumů (STEM/MARK pro UNICEF) pouze záměry dárců a dárkyň – ty nám napovídají, že v Rakousku plánuje pamatovat na dobročinnost 11 % respondentů, v Čechách jsou to 2 %. 

V USA pak známý investor a filantrop Warren Buffet odkázal ve své závěti velkou částku nadaci Billa a Melindy Gatesových se slovy: „Dětem by měl člověk nechat dost, aby mohli dělat cokoliv, ale ne dost, aby mohli nedělat nic.“

Závěť pomáhá i v Česku

V Česku existuje iniciativa, výstižně nazvaná Závěť pomáhá. Realizuje ji koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet čtyři významných a respektovaných neziskových organizací. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuální filantropie v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňovala Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

V letošním roce se nezávislá platforma koalice Za snadné dárcovství rozrostla o dalšího respektovaného člena – Národní divadlo. Koalice sdružuje přes třicet významných neziskových organizací, které se na vysoké profesionální úrovni věnují individuálnímu fundraisingu. Společným cílem je rozvoj individuálního dárcovství v České republice. 

Národní divadlo bylo vlastně prvním “českým fundraisingovým projektem”. Na jeho stavbu se před více než 150 lety skládaly široké vrstvy obyvatel napříč sociálními vrstvami. Fakt připomíná nápis: Národ sobě nad Hynaisovou oponou v hledišti historické budovy ND,“ konstatuje tiskový mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Další informace o Měsíci dobročinné závěti najdete na odkaze www.zavetpomaha.cz.

čASTO klADENÉ OTÁZKY O ZÁVĚTI A DĚDICTVÍ

Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Mohu určit na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. 

Mohu svou závěť změnit?

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud se rozhodnete sepsat dědickou smlouvu, tak zde se na změnách musí dohodnout oba účastníci smlouvy.

Mohu sepsat závěť společně s manželem/manželkou?

Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by např. manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

Jak je to se společným jměním manželů?

Pokud má zůstavitel manžela/manželku, neměl by při sepisování závěti zapomenout také na to, že manželé mají (obvykle) majetek ve společném jmění manželů. To má pro dědění ten důsledek, že v rámci dědického řízení se nejprve vypořádává majetek náležející do společného jmění manželů, a to zpravidla tak, že polovinu získá manžel/manželka zůstavitele. A pak se teprve dědí ta část majetku, která dle vypořádání náležela zůstaviteli (přičemž tuto část může dědit i manžel/manželka zůstavitele).

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,- Kč bez DPH.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

Co když nechci sepsat ani závěť ani dědickou smlouvu?

Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.Autor: Člověk v tísni

Související články