Rok po tornádu: Člověk v tísni rozdělil zasaženým domácnostem přes sto milionů, v regionu bude dál pracovat na zmírňování dopadů extrémního počasí

Publikováno: 21. 6. 2022 Doba čtení: 5 minut
Rok po tornádu: Člověk v tísni rozdělil zasaženým domácnostem přes sto milionů, v regionu bude dál pracovat na zmírňování dopadů extrémního počasí
© Člověk v tísni

Člověk v tísni rozdělil mezi 609 domácností zasažených tornádem a extrémním počasím přes 100 milionů korun, dalšími 25 miliony podpořil obecní rozpočty, zajišťoval i materiální pomoc. V obcích pomáhal celý rok a podporoval zasažené, aby zvládli rekonstrukční práce a postupně se navraceli k normálnímu životu. V regionu zůstává a v následujících dvou letech tam bude pracovat na programu zmírňování dopadů extrémního počasí.

Neuvěřitelná síla solidarity: Člověk v tísni ve sbírce SOS Morava vybral 169 087 000 korun

Krátce po prvních zprávách o katastrofě vyhlásil Člověk v tísni veřejnou finanční sbírku SOS Morava, v níž se vybralo 169 087 000 korun. S podporou z Klubu přátel Člověka v tísni, od slovenské partnerské organizace Človek v ohrození a institucionálních dárců se celková částka na pomoc vyšplhala na 191 697 000 korun.

Zástupci Člověka v tísni dorazili na místo hned následující den a zúčastnili se prvních zasedání krizového štábu a starostů a ve spolupráci s ostatními zmapovali rozsah škod v celé zasažené oblasti.

Každé z pěti postižených obcí daroval Člověk v tísni 5 000 000 korun na sanování okamžitých potřeb a na budoucí obnovu obecního majetku a v prvních dnech po tornádu také zajistil materiální pomoc v hodnotě 3 019 000 korun.

Spolupráce zajistila spravedlivé rozdělování pomoci

Pomoc bylo nutné zkoordinovat, aby byla rozdělována rovnoměrně, důsledně a spravedlivě. Člověk v tísni inicioval dohodu s humanitárními organizacemi ADRA a Diakonie ČCE na geografickém rozdělení působnosti a do tří týdnů tyto tři organizace navštívily všechny postižené domácnosti, kde zmapovaly rozsah poškození a provedly sociální šetření, aby zjistily, zda a jak se jednotlivé rodiny či jednotlivci budou schopni s následky katastrofy vyrovnat.

Člověk v tísni působil v Mikulčicích, Lužicích a v Hodoníně a také v Dolních Bojanovicích, které nezasáhlo přímo tornádo, ale silná bouře s krupobitím tam způsobila rozsáhlé škody, ADRA pomáhala v Moravské Nové Vsi a Diakonie ČCE v obci Hrušky.

Součástí koalice se později staly i další převážně dárcovské organizace jako Nadace Via, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Českého rozhlasu, Nadace J&T a další, které na základě výsledků terénního šetření použily finanční prostředky z veřejných či soukromých sbírek také dle jednotné metodiky, která byla průběžně konzultována se starosty jednotlivých obcí, aby stále odrážela aktuální potřeby.

Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek považuje takto rozsáhlý koordinovaný postup za velmi efektivní a komentuje jej slovy: „Tornádo v Česku nikdo nečekal. Nikdo na něj nebyl připravený a neměl zkušenost, jak postupovat v případě takové katastrofy. Udeřilo nebývalou silou a nechalo za sebou mrtvé a zraněné, zničenou infrastrukturu, zdevastovanou krajinu a tisíce pobořených domovů. Síla solidarity byla však neuvěřitelná a reakce veřejnosti obdivuhodná. Přes nevyhnutelnou počáteční míru chaosu, se brzy podařilo nastavit fungující a efektivní spolupráci mezi všemi zapojenými aktéry, od IZS, přes obce, kraje, stát, armádu až po nevládní organizace.“

Hlavním pilířem pomoci Člověka v tísni byla přímá finanční podpora postižených domácností.

Člověk v tísni rozdělil 100 345 000 Kč ze sbírky mezi 609 zasažených domácností ve čtyřech etapách.

V prvních dvou dostaly všechny postižené domácnosti pomoc rychle a plošně, v pozdější třetí a čtvrté etapě byly dál podporovány domácnosti s rozsáhlým stupněm postižení či po úplné demolici, které se ocitly ve složité sociální či ekonomické situaci.

První podporu plošně odstupňovanou na 75 tisíc Kč (malý rozsah škod) nebo 150 tisíc Kč (středně velký nebo velký rozsah škod) dostali postižení v červenci a srpnu 2021. Celkem bylo v první fázi podpořeno 391 domácností. Tato podpora byla většinou použita na první faktury stavebním firmám a nákup stavebního materiálu, jehož cena začala v létě 2021 strmě stoupat.

Ve druhé etapě od září 2021 bylo částkou 150 tisíc Kč opětovně podpořeno 139 domácnosti se středním až závažným poškozením, aby stihly dokončit hlavní opravy ještě před příchodem zimy. Třetí etapa trvající od listopadu 2021 do května 2022 probíhala formou individualizované pomoci a zaměřila se na domácnosti s největším stupněm postižení a na ty, kdo z různých důvodů nebyli schopni shromáždit z dalších zdrojů dostatečné množství finančních prostředků na obnovu bydlení. V této etapě bylo celkem podpořeno 86 domácností. Zbylé prostředky alokované na opravy domů přerozdělil Člověk v tísni ve čtvrté etapě finanční pomoci 31 nejohroženějším domácnostem.

Asistence a dlouhodobá podpora zasažených domácností

Kromě finanční pomoci Člověk v tísni zajišťoval dle potřeby také psychologickou pomoc, poradenství dluhových poradců, konzultace s architekty a krajináři, a především administrativní podporu od zaměstnanců, kteří se lidem ve složité situaci pomáhali zorientovat. Dále rozděloval vouchery v hodnotě 9,26 milionu na nákup nábytku IKEA a také distribuoval materiální pomoc od partnerů sbírky.

Člověk v tísni podpořil částkou 10 milionů také grantovou výzvu Nadace VIA na obnovu drobného podnikání a na obnovu zázemí pro tzv. individuální hobby činnost. Peníze byly určeny na obnovu zemědělské půdy, poškozených prostor sloužících k podnikání, na nákup strojů nebo hospodářských zvířat, na obnovu prostor pro provozování individuální zájmové činnosti (např. dílna, ateliér, kurník, skleník atp.) a na opravu či znovupořízení strojů a nástrojů. Obnova zahrad a sadů a prevence dopadů extrémního počasí

15,6 milionu korun ze sbírky SOS Morava také putovaly přes dotační výzvu vyhlášenou Nadací Partnerství na obnovu poničených soukromých zahrad a sadů. Zničená zeleň v okolí domova má nezanedbatelný psychologický efekt a její přirozená obnova potrvá výrazně déle než opravy domů. Ve dvoukolovém grantovém řízení bylo podpořeno 500 domácností.

Zůstatek prostředků shromážděných ve veřejné sbírce SOS Morava ve výši zhruba 10 milionů Kč bude v období červen 2022 až červen 2024 využit na program zmírňování dopadů extrémního počasí na jižní Moravě.

Program je zaměřený na boj se suchem, práce v povodí místních toků, obnovu zeleně a další oblasti.

Extrémní počasí na dalších místech Česka

Kromě obcí zasažených tornádem na jižní Moravě využil Člověk v tísni část peněz ze sbírky i na severu Čech rodinám v obcích postižených větrnou smrští (tzv. downburstem) na Lounsku. Další pomoc směřovala na Českolipsko a Šluknovsko, kde se v polovině července 2021 přehnaly bleskové povodně.

Pomoc v této oblasti byla hrazena z darů několika soukromých dárců, kteří souhlasili, že část jejich daru do SOS Morava bude využita v severních Čechách.

Postižené domácnosti mimo území pěti jihomoravských obcí zasažených tornádem dostaly materiální a jednorázovou finanční pomoc v celkové hodnotě cca 8,9 milionu Kč.


Autor: Člověk v tísni

Související články