Standard práce asistenta pedagoga je norma otevřená pro variace

Publikováno: 16. 7. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Standard práce asistenta pedagoga je norma otevřená pro variace
©

Školy prosazující principy inkluzivního vzdělávání se mnohdy neobejdou bez pomoci asistentů pedagoga a již není pochyb o tom, že při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami hrají významnou roli. Na druhou stranu po deseti letech oficiálního působení asistentů peda­goga (AP) na našich školách existuje stále řada problémů, kterým tato profese čelí.

Jsou to například chybějící jednotná pravidla pro zřizování této pozice a systém metodic­kého vedení, ale také nejasné nebo velmi rozdílné vnímání role a postavení AP v kolektivu pedagogických pracovníků. Obrovské rozdíly ve způsobech zapojení AP a jejich využívání na školách, nejasnosti týkající se náplní práce, očekávání a přidělených kompetencí svědčí o nutnosti explicitně pojmenovat kvalitu práce AP. Jinými slovy jde o nutnost definovat profesní standard jako normu, která na základě struktury činností, povinností a odpovědností stanoví profesní kompetence potřebné pro standardní, kvalitní výkon profese AP. Nicméně vytvořit obecně platný standard jedné profesní skupiny pedagogických pracovníků není v současné situaci jednoduché. Nadějné snahy MŠMT, v minulosti směřující k vytvoření uceleného a zastřešujícího dokumentu pro pedagogické pracovníky obecně, přinesly jen úvodní vymezení přístupů k problému a bohužel nedošlo k završení prací.

Co tedy nabídne Standard práce asistenta pedagoga? Domní­váme se, že i bez zastřešujícího materiálu může poskytnout řešení základních otázek exi­stence této profesní skupiny. Proto se Standard zaměřuje na určení základních cílů a zásady působení AP v českých školách. Zabývá se organizačně správními aspekty ustavení této profesní pozice ve školách i základními normativními pravidly výkonu jeho činnosti (zejména pracovněprávního charakteru). Stanoví základní předpoklady pro kvalitní výkon pozice asistenta pedagoga. Jasně vymezuje působnost AP jako člena pedagogického týmu školy a doporučuje systém metodic­kého vedení a hodnocení asistenta pedagoga vzhledem k jeho podílu na výchovně-vzdělávací činnosti ve třídě i mimo ni.

Standard práce asistenta pedagoga by ale měl být také vyjádřením široce sdílené podstaty profesionality asistenta pedagoga jako pedagogického pracovníka, společenského očekávání vzhledem k rolím a jeho kompetencím. Aby představa o kvalitě asistenta pedagoga reflektovala realitu a potřeby školní praxe v kontextu současného vzdělávacího systému, byl Standard vytvářen v interakci a spolupráci mezi účastníky vzdělávacího procesu, akademické půdy a vzdělávací politiky. Je formulován v podobě kompetenčních požadavků, charakteristik klíčových profesních činností, kompetencí, znalostí, hodnot a postojů. Chápejme jej jako normu. Ovšem nikoli jako normu neměnnou, ale jako otevřený, vyvíjející se fenomén, ponechávající prostor pro individuální variace a inovace.

Článek vyšel v třetím čísle časopisu Škola all inclusive, který vznikl v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Autor: Olga Kusá, Olga Kusá je speciální pedagožka. Pracuje ve společnosti Člověk v tísni jako metodička pro oblast asistent a jako pedagožka v Lize lids¬kých práv pro projekt Férová škola.