Romská strategie (návrh z dubna 2014)

Publikováno: 27. 4. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Romská strategie (návrh z dubna 2014)
©

Publikujeme pracovní text Strategie romské integrace z dubna 2014, daný do připomínkového řízení týmem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dientsbiera.

  • Celý text dokumentu si můžete stáhnout ZDE
  • Připomínky ČvT ke Strategii romské integrace z května 2014 čtěte ZDE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII

Název strategie

Strategie romské integrace do roku 2020

(zkráceně Romská strategie 2020)

Kategorie strategie

národní, střednědobá, s celospolečenským dopadem

Zadavatel strategie

vláda České republiky

Gestor tvorby strategie

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Koordinátor tvorby strategie

Odbor lidských práv ochrany menšin Úřadu vlády, Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Rok zpracování strategie

2014

Schvalovatel strategie

vláda České republiky

Datum schválení

duben 2014

Forma schválení

projednání vládou

Předcházející dokument

Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013, přijata 21. 12. 2009 usnesením vlády č. 1572

Související legislativa

Doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech

Směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

Doba realizace strategie

2014-2020

Odpovědnost za implementaci

členové vlády, kterým jsou v rámci Strategie uloženy úkoly

Kontext vzniku strategie

Situace romské menšiny patří k nejnaléhavějším problémům společenského vývoje po roce 1989. Od přijetí tzv. Bratinkovy zprávy o situaci romské komunity v ČR vládou 29. října 1997 usiluje vláda o zlepšení situace Romů prostřednictvím cílených koncepcí, z nichž poslední zahrnovala roky 2010-2013. Navazující Strategie romské integrace do 2020 reaguje rovněž na Doporučení Rady EU ohledně účinných opatření v oblasti integraci Romů ve všech členských státech ze dne 9. 12. 2013.

Stručný popis řešeného problému a obsahu strategie

Cílem strategie je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální; nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a většinovou populací, zajistit účinnou ochranu Romů před diskriminací, bezpečné soužití a povzbudit rozvoj romské kultury a jazyka.

 

 

 

Autor: