Co děláme za peníze od státu, krajů a obcí? Doma pomáháme milionu lidí v exekucích, za hranicemi v místech, odkud lidé přicházejí

Publikováno: 23. 8. 2018 Doba čtení: 8 minut
Co děláme za peníze od státu, krajů a obcí? Doma pomáháme milionu lidí v exekucích, za hranicemi v místech, odkud lidé přicházejí
© Foto: CvT

Chceme současnou debatu o financování neziskového sektoru využít pro vysvětlení toho, jak celý systém funguje a jak s penězi od státu nakládáme my.

Neziskové organizace odvádějí nezastupitelnou práci. Pomáhají státu v oblastech, kde ji efektivně nemůže vykonávat sám a stojí na straně občanů a nejzranitelnějších skupin. Peníze získávají v otevřených soutěžích a nakládání s nimi vykazují.

Nevládní organizace jsou projevem svobodné občanské společnosti vyrůstající ze zdola. Myslíme si, že rozhodujícím kritériem pro využití veřejných prostředků má být především kvalita odváděné práce a celková výhodnost a nikoli neziskový či jiný status organizace.

Stát u nás poptává své služby

Stát využívá u neziskových organizaci služby, které sám potřebuje nebo je považuje za důležité. Pokud by je nevykonávaly nevládní organizace, musel by je vykonávat sám, nebo by si musel najmout komerční subjekty. V obou případech by za ně zaplatil víc. Nevládní neziskové organizace totiž dokáží přinést financování z jiných (např. soukromých) zdrojů, část jejich činnosti zajišťují dobrovolníci a ze své podstaty negenerují zisk jako komerční subjekty.

K 8 % ze státního rozpočtu přidáváme další zdroje, za které odvedeme více práce

V roce 2017 tvořilo financování z českého státního rozpočtu necelých 8 % našeho rozpočtu, tedy 156 milionů korun (dalších 42 milionů, tedy zhruba 2 %, tvořilo financování z rozpočtů obcí a krajů). Pro srovnání: od 35 tisíc individuálních dárců a soukromých firem jsme obdrželi 142 milionů korun. Další granty získáváme například z peněz EU, OSN či od vlád Velké Británie, USA, Německa či Švýcarska. V celkovém objemu zdrojů tak dokážeme ke každé koruně od českého státu přidat devět dalších.

Peníze získáváme v otevřených soutěžích

O projekty se ucházíme v otevřených soutěžích. Každou nabídku doprovází předložený projekt s realizačním plánem, vyčíslenými dopady a konkrétními počty příjemců pomoci a podrobnými rozpočty, na základě kterých jsou projekty zpětně kontrolovány.

Peníze vykazujeme do poslední koruny

Od roku 2017 jsme prošli bezmála stovkou namátkových i hloubkových kontrol od krajů, ministerstev i velkých mezinárodních institucí včetně OSN, EU či britské vlády, prováděných jejich kontrolními orgány či velkými auditorskými společnostmi (mimo jiné Ernst & Young, KPMG, Delloite).

Velcí mezinárodní donoři provádějí pravidelná evaluace a hodnocení dopadu jimi financovaných projektů a získání grantů podmiňují transparentním nastavením vnitřních kontrolních mechanismů, systémy vyhodnocování rizik a dalšími opatřeními, které umožňují lepší kontrolu podle mezinárodních standardů.

Doma pomáháme lidem v dluhové pasti

41 milionů korun z rozpočtů krajů a státního rozpočtu využíváme na pomoc lidem a rodinám, které se dostaly do dlouhodobých problémů způsobených většinou kombinací špatného bydlení, nezaměstnanosti, zadlužení a nízkého vzdělání. Zaměřujeme se hlavně na podporu dětem, ale čím dál více také na pomoc seniorům. Prostředky na jejich pomoc doplňujeme dalšími 72 miliony z peněz EU či z darů firem a jednotlivců.

Za ně ročně poskytneme pomoc více než 7 tisícům lidí v 7 krajích a 50 městech. Provozujeme 15 předškolních a 7 nízkoprahových klubů pro celkem 1300 dětí. Více než 300 našich dobrovolníků chodí pravidelně doučovat přes tisícovku dětí. Starším pomáháme s přechodem a udržením na střední škole a následně jim poskytujeme kariérní poradenství. Dospělým a rodinám nabízíme sociální služby a poradenství při řešení problémů s dluhy, zaměstnáním či bydlením. Naším cílem je, aby naši klienti získali potřebné znalosti a dovednosti a důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu řešit sami.

V posledních letech je nejvyhledávanější službou dluhové poradenství, které ročně poskytneme kolem 2000 lidí. Jedná se jen o zlomek z více než 800 tisíc lidí, kteří upadli do exekuce (ta pak včetně jejich nejbližších zasahuje 2 miliony obyvatel ČR).

Problémy řešíme systémově

Od roku 2009 se zaměřujeme na systémové řešení dluhů, které se v Česku staly výnosným byznysem některých advokátů a exekutorů. Svými analýzami, vyjednáváním s poskytovateli úvěrů či odpovědnými ministry a úředníky či upozorňováním na problém v médiích, jsme pomohli zkrátit a učinit srozumitelnější smluvní podmínky největších nebankovních poskytovatelů úvěru, zmírnit uplatňované sankce, snížit odměny advokátů, vyloučit ze zákona uplatnění tzv. rozhodčí doložky, která dlužníky dostávala do nespravedlivého postavení. Spolupracovali jsme na zdůvodnění a zavedení povinného státního dohledu nad nebankovními společnostmi, které půjčují peníze, a podíleli jsme se na novele insolvenčního zákona, kde jsme s partnery prosadili konkrétní opatření zabraňující vzniku dětských dlužníků, kterých je podle kvalifikovaných odhadů až 150 tisíc.

Námi prosazené systémové řešení dluhů má pozitivní vliv na více než milion občanů České republiky

Při naší práci vycházíme z principu, že dluhy se mají platit. Pokud to tak není, je v pořádku, že přichází sankce a jejich vymáhání. Trest by však měl být přiměřený a neměl by člověka zdevastovat po zbytek života.

Pomáháme v zemích, odkud lidi emigrují kvůli konfliktům či chudobě

Největší část prostředků z českého státního rozpočtu, celkem 135 milionů Kč, tvořily prostředky na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. K nim jsme přidali dalších více než 1,5 miliardy korun od předních světových institucionálních nebo českých soukromých dárců. Za minulý rok jsme tak mohli pomoci více než 3 600 000 lidí v Sýrii, Iráku, Etiopii, Afghánistánu a dalších 17 zemích. To vše hrdě pod vlajkou České republiky jako Člověk v tísni Česká republika/People in Need Czech Republic.

Díky 4 milionům korun od ministerstva zahraničí jsme tak mohli v Iráku, na území zdevastovaném působením tzv. Islámského státu, opravit 8 škol pro 2 000 dětí, vybavit je a zajistit jejich provoz včetně psychosociální pomoci dětem.

Dokážeme obstát v mezinárodní soutěži u velkých světových donorů, jako jsou OSN, Evropská komise nebo třeba britská či americká vláda. K 7,5 milionům korun od české vlády tak například získáme dalších 70 milionů od Evropské komise a můžeme v Afghánistánu pomáhat lidem, kteří utíkají před válkou z odlehlých oblastí do měst, nebo naopak lidem, kteří se vracejí zpět domů z Íránu či Pákistánu.

Humanitárními a rozvojovými projekty přispíváme ke stabilizaci regionů odkud chudoba či válka nutí lidi utíkat

Díky těmto prostředkům se 9 000 lidí naučilo číst a psát, prošli kurzy, které jim umožnily získat práci a dokážou dnes zabezpečit své rodiny. Celkově jsme tak na místě pomohli 60 000 lidí. Projekty jako jsou tyto, přispíváme ke stabilizaci regionů, odkud chudoba nebo válka nutí lidí utíkat.

Podporujeme obhájce lidských práv

Na podporu lidských práv jsme loni z českého státního rozpočtu získali 4,4 miliony Kč, které jsme z dalších zdrojů navýšili na 65 milionů Kč.

Díky tomu jsme mohli přímo pomoci 659 politicky perzekvovaným lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům nebo aktivistům, kteří věří v základní lidské hodnoty a jsou za to ve své zemi postihováni. Na Kubě či v zemích bývalého Sovětského svazu politických vězňům posíláme do vězení léky nebo zajišťujeme jejich přístup k advokátům.

V nesvobodných zemích jsme loni podpořili 290 představitelů občanské společnosti a 142 organizací, které se snaží zlepšovat situaci ve svých zemích – například poukazují na zneužívání moci, nedemokratické fungování politického systému, řeší zábory půdy nebo problémy životního prostředí.

Spolupracujeme s více než 3 600 školami

Na vzdělávací projekty (Varianty a Jeden svět na školách) jsme ze státního rozpočtu získali zhruba 9,5 milionu korun. K tomu pak z EU a soukromých peněz doplňujeme dalších 23 milionů.

Ročně spolupracujeme s více než 3,6 tisíci školami, které bezplatně využívají 240 audiovizuálních výukových lekcí z portálu JSNS.cz a naši metodologickou podporu. Podporujeme učitele vysvětlující fungování demokratického systému, ročně vyškolíme kolem 1500 učitelů v tématech, ve kterých potřebují podporu, jako je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo komunikace ve škole a s rodiči.

Podporujeme učitele, asistenty pedagoga i rodiče při práci s dětmi se sociálním či jiným znevýhodněním, zvyšujeme jejich kvalifikaci a pomáháme jim zvládat náročnou práci. Školám, které dlouhodobě zapojují globální souvislosti do výuky i života školy, podporují studenty v kritickém myšlení, porozumění současnému světu a schopnosti tvořit si samostatně názor, udělujeme certifikát Světová škola. Od roku 2006 jej získalo 84 škol.

Rozvíjíme mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet

Věnujeme se oblasti mediálního vzdělávání, protože kritické myšlení a mediální gramotnost chápeme jako klíčovou kompetenci pro život v 21. století. Vzdor tomu, že podle průzkumu Medianu 77 % učitelů považují výuku mediální výchovy za důležitou, pociťují 74 % z nich nedostatek kvalitních materiálů i času, který se jí věnuje. Na mediální výchovu jsme ze státního rozpočtu využili 1,3 mil. korun. Další 2,3 mil. pochází z evropských a dalších zdrojů.

Učitelům, kteří se mediálnímu vzdělávání nabízíme 25 audiovizuálních výukových lekcí, pravidelný elektronický Bulletin MV nebo organizujeme Týdny mediálního vzdělávání. Do nich se naposledy zapojilo 153 škol (80 % z nich mimopražských), Proběhlo 125 diskuzí s 54 novináři a mediálními odborníky, 40 seminářů 12 spolupracujících organizací, a 11 návštěv studentů v partnerských redakcích. Jen v rámci týdnů mediálního vzdělávání se o světě médií loni dozvědělo 7 650 žáků, tisíce dalších pak v hodinách, ve kterých vyučující využívají naše audiovizuální lekce a další materiály.

Pomáháme při všech velkých povodních v Česku

Zahraniční zkušenosti z humanitárních krizí a katastrof využíváme při záplavách doma. Od velkých povodní v roce 1997, kdy jsme vyhlásili první SOS sbírku na pomoc v Česku, jsme pomáhali při všech velkých záplavách a rozdělili 469 milionů korun.

Koordinovali jsme práci dobrovolníků, nejpostiženějším rodinám a obcím a distribuovali materiální pomoc a rozdělovali finanční příspěvky desetitisícům vyplavených rodin na obnovu jejich majetků a živobytí a obcím na opravy mostů, škol, zdrojů pitné vody, knihoven, domovů důchodců a další projekty veřejného zájmu. Více o posledních povodních čtěte zdeAutor: ČvT

Související články