Systémové změny

Systémové změny

© Foto: Tomáš Princ

Zkušenosti, které získáváme primárně ze spolupráce s pedagogy, ale i s univerzitami, státními i nestátními institucemi a v neposlední řadě s rodiči, se snažíme formulovat do doporučení na systémové úrovni.

Podporujeme implementaci novely školského zákona od září 2016, která přináší školám více finančních prostředků na zajištění podpory konkrétním dětem. Novela nezpůsobila rozklad českého školství, nedošlo k masivním přesunům dětí ze speciálních škol do běžných. Rodiče již tuto volbu měli předtím a potvrdilo se, že většina z těch, kdo zájem měli, této možnosti využila již dříve.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a s dalšími partnery jsme navrhli podpůrná opatření a další metodické materiály pro pedagogy a asistenty, včetně návrhu Standardu práce asistentů pedagoga.

Podíleli jsme se na přípravách Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech na období 2018 – 2030, kterou zpracovalo a schválilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a která je sdílená s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Strategie klade důraz na kritické porozumění globálním souvislostem a účinné začlenění globálních rozvojových témat do systému formálního i neformálního vzdělávání. Jejím hlavním východiskem je Agenda pro udržitelný rozvoj 2030.

Podporujeme průřezová témata jako důležitou součást kurikulárních dokumentů a doporučujeme jejich zachování a začleňování napříč kurikulem. Spolupracujeme na návrhu revize průřezového tématu globální rozvojové vzdělávání, které zahrnuje i interkulturní vzdělávání.

Zapojujeme se do odborných diskuzí a konzultací k přípravám vzdělávacích strategií a dokumentů (např. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+). 

Celý text Méně textu

Články