Předškolní klub jako první krok k dobrému vzdělání

Publikováno: 28. 8. 2014 Doba čtení: 3 minuty
Předškolní klub jako první krok k dobrému vzdělání
©

Předškolní klub v pražském Karlíně v září oslaví výročí rok a půl od svého založení. Věříme, že klub dobře plní své poslání, které bychom zde rádi krátce nastínili. Zároveň doufáme, že se nám podaří zajistit pro klub dostatek financí, abychom mohli v jeho činnosti pokračovat, protože uspokojivých výsledků je možno dosáhnout výhradně dlouhodobou spoluprací s klienty. 

 Společnost Člověk v tísni a další partnerské organizace realizují více než 10 podobných předškolních klubů po celé České republice. Kluby mají od svého počátku za cíl poskytnout bezpečné a podnětné prostředí širokému spektru dětí, které jsou ohroženy sociálním i sociokulturním vyloučením. Cílem klubů je mimo jiné maximálně podpořit a motivovat rodiče dětí k pochopení důležitosti předškolního vzdělání a vzdělávání obecně a úspěšně zařadit děti do hlavního vzdělávacího proudu. Práce předškolních klubů přímo navazuje na hlavní směr naší práce týkající se podpory vzdělávání v Česku a tou je pomoc potřebným k úspěšnému zvládnutí střední resp. vysoké školy.

Děti u nás získávají základní dovednosti nutné pro vstup do mateřských školek a základních škol. Chceme podpořené děti „vyslat do světa“, nikoliv je dlouhodobě „držet“ v prostředí klubu. Vzhledem k tomu, že všechny děti, které prošly naším klubem a s nimiž rodiče došli na jaře k zápisům do „běžných“ mateřských a základních škol, byly přijaty bez případných odkladů, věříme, že má naše práce smysl. Víra ve smysl naší práce se opírá o fakt, že dítě, které nezažije stres z neúspěchu při vstupu do základní školy má větší pravděpodobnost úspěšně dokončit střední i vysokou školu.

Program v klubu je podobný režimu klasické školky, ale zároveň respektuje specifika dětských návštěvníků, kteří u nás často tráví první chvíle bez rodičů a do školního prostředí vůbec nejsou připraveni. Ve výuce v klubu používáme norskou vyučovací metodu  konceptuálního učení Grunnlaget, která zjednodušeně řečeno „učí děti, učit se“. Poskytuje základy pro další vzdělávání i dětem, které mají problémy s českým jazykem a výraznější logopedické vady. U dětí rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, kognitivní funkce, sociální dovednosti, učíme je sebeobsluze, dodržování pravidel a zdravému respektu k dospělé autoritě. Každodenní program má pevně danou strukturu, která respektuje specifické potřeby dětí – většina z nich trpí určitou mírou hyperaktivity. Náročnější úkoly střídáme s uvolňujícími fázemi – děti malují, tančí, zpívají, hrají divadlo, cvičí jógu apod. Připravit pro děti poutavý program a zároveň udržet jejich pozornost není snadné a klade velké nároky na přípravu i psychickou odolnost pedagogů.

Pro každé dítě zpracováváme obsáhlý individuální plán a v jeho pololetní revizi je patrné, že děti dělají velké pokroky. Individuální plány posléze předáváme školám a školkám, do kterých děti dostanou a vzniká tak platforma pro široké možnosti spolupráce.

První předškolní klub otevřel Člověk v tísni v roce 2005 v severočeské Bílině. Zkušenosti z tohoto (a i dalších našich klubů) jasně ukazuje, že nejlepších výsledku kluby dosahují při dlouhodobé práci v dané lokalitě. Rodiče dětí, které kluby navštěvují, se často nacházejí v nelehké životní situaci – mezi naše klienty patří např. matky, které s dětmi žijí v azylových domech nebo na ubytovnách.  Rodiny dětí se potýkají s nedostatkem financí, nezaměstnaností, dluhy apod. Často rodiče sami nemají k vzdělání žádný vztah nebo prožili negativní zkušenosti, které je odradily od setrvání ve vzdělávacím systému. Naším cílem je tedy tuto situaci postupně měnit a pomoc jim pochopit, že právě kvalitní vzdělání má klíčový význam pro budoucí úspěch jejich dětí. Získat důvěru rodičů samozřejmě není snadné. Potýkáme se s nepravidelnou účastí dětí bez předchozí omluvy a dalším nedodržováním podmínek. Nicméně většina rodičů s postupem času pochopí, že pravidla v klubu mají svůj význam a po určité době se komunikace zlepšuje.

Nás klub potřebuje stejně jako jakákoliv jiná služba určitý čas, aby se v lokalitě dobře zavedl a získal si dobré jméno. Financování služeb v neziskovém sektoru je závislé na dotacích a darech, které mají svá limitující časová omezení. Předškolní kluby, stejně jako další vzdělávací programy naší společnosti, ale i dalších neziskovek, jsou dobrou investicí společnosti do budoucnosti, zdaleka nejenom v nižší nebo žádné budoucí závislosti lidí na záchranném sociálním systému. Každá pomoc finanční nebo hmotná (např. ve formě dětských knih nebo vybavení klubu) najde své uplatnění a pomůže tam, kde je třeba.  

Autor: Klára Kolmanová, vedoucí předškolního klubu