Projekt Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Projekt Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Publikováno: 30. 10. 2017 Doba čtení: 3 minuty

Projekt je zaměřen na zmírnění dopadů sociálního vyloučení rodin s dětmi a jednotlivců žijících ve Žluticích a Valči. Pomocí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a dluhového poradenství přispívá ke zlepšení sociálně-ekonomické situace sociálně vyloučených obyvatel Žluticka, a podporuje tak jejich zapojení do společenského života a na trh práce. Projekt navazuje na strategické dokumenty Žluticka a vede k naplnění cíle 3.5 Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 2016-2018.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006113

Název projektu: Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč

Termín realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Jaký problém projekt řeší?

Žluticko je regionem označovaným jako periferní oblast Karlovarského kraje. Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích v regionu, Žlutice a Valeč patří mezi místa s vyšší koncentrací sociálních problémů. Dle Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 2016 - 2018 (SPSZ) je hlavním problémem prostorové vyloučení regionu, špatná dopravní dostupnost a nevhodné napojení na veřejnou dopravu. Spolu s nedostatkem pracovních příležitostí v regionu a vysokým nákladům na dojíždění za prací do jiných oblastí se kumulují problémy spojené se sociálním vyloučením. SPSZ uvádí, že na Žluticku žije cca 300 obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Díky strukturální nezaměstnanosti v regionu (cca 16%) a nízké kvalifikaci obyvatel je velká část obyvatel závislá na dávkách sociální pomoci. Dávky hmotné nouze pobíralo cca 160 domácností, tedy šestina, asi polovina z nich dlouhodobě (odhad ÚP, 2013). 

Chudnutí se dotýká širší skupiny obyvatel, na hranici chudoby se pohybuje podstatně více než šestina domácností. Velkým problémem je vysoká zadluženost a probíhající exekuce (cca 200 dlužníků ohrožených sociálním vyloučením). Dle SPSZ je problémem i nepříznivá rodinná situace (cca 15 rodin s dětmi dlouhodobě ohrožených krizovou sociální situací). Lidé, kteří se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci, nejsou motivováni ani schopni svou situaci řešit sami. Pokud nedochází k systematickému řešení problémů spojených se sociálním vyloučením, dochází k jeho prohlubování, stupňování problémů a nárůstu sociálně patologických jevů. Projekt pomocí osvědčených sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a dluhového poradenství řeší nepříznivou situaci sociálně vyloučených rodin a jednotlivců na Žluticku a reaguje tak na SPSZ, jehož prioritou je předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je stabilizovat nebo zlepšit nepříznivou sociální situaci rodin s dětmi a jednotlivců na Žluticku. Prostředkem pro dosažení cíle je realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) a dluhového poradenství. Projektové aktivity povedou ke zlepšení dovedností cílové skupiny, které přispějí k jejich zapojení do společenského života a na trh práce.

Projekt přispívá k naplnění priority SPSZ “Předcházení a snižování sociálního vyloučení obyvatel” a specifického cíle 3.5 “Do roku 2018 se prostřednictvím sociálních a poradenských služeb (SAS a dluhové poradenství) do řešení své nepříznivé situace aktivně zapojí 15 rodin a 40 osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na Žluticku.”

Cílem projektu je takto podpořit min. 85 osob, z toho 25 rodin v rámci SAS a 60 jednotlivců v rámci dluhového poradenství.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Služba SAS přispěje k posílení rodičovských dovedností, jež povedou k zapojení členů rodiny do sociálního a ekonomického života společnosti. Rodiny budou podpořeny v tom, aby se naučily jednat s úřady a institucemi (např. vyřídit si doklady, dávky, lékaře, aj.), sestavit rodinný rozpočet a pravidelně hradit závazky s ním spojené, orientovat se ve smlouvách, dokumentech a jiných písemnostech a vytvářet funkční sociální vazby uvnitř rodiny (např. zlepšení rodičů při péči o děti, řešení rizikových způsobů života uvnitř rodiny, aj.).

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Dluhové poradenství povede ke zvýšení schopností cílové skupiny efektivně hospodařit se svými finančními zdroji a splácet své dluhy. Klienti budou vedeni k tomu, aby např. dokázali získat přehled o svých závazcích nebo si sjednat splátkový kalendář, naučili se hospodařit se svými finančními prostředky, jednat s úřady, věřiteli či exekutory. 

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006113 „Sociální a poradenské služby Žlutice - Valeč“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: ČvT

Související články