Projekt Sociální služby pro Chodov

Projekt Sociální služby pro Chodov

Publikováno: 30. 10. 2017 Doba čtení: 3 minuty

Projekt je zaměřen na podporu začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených jedinců a rodin v Chodově prostřednictvím terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Sociální služby (TP a SAS) jsou doplněny skupinovými aktivitami - workshopy zaměřenými na prohloubení sociálních dovedností. Projekt přímo navazuje na Strategický plán sociálního začleňování a naplnění jeho cílů v oblasti sociálních služeb. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003162

Název projektu: Sociální služby pro Chodov

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Jaký problém projekt řeší?

Město Chodov se dlouhodobě potýká s problémem sociálního vyloučení. Již v roce 2006 bylo zařazeno v Mapě sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR. Situační analýza města Chodov v Karlovarském kraji (2015) zkoumala existenci sociálně vyloučených lokalit ve městě. Dle ní se problematika sociálního vyloučení dotýká cca 660 domácností, které se nacházejí v situaci hmotné nouze. Ve vytipovaných lokalitách žije odhadem 450 - 500 obyvatel včetně dětí (asi 150 domácností), zbývajících 510 domácností žije na jiných místech města. Domácnosti v nepříznivé sociální, ekonomické a bytové situaci jsou tedy rozmístěné po celém Chodově (cca 4% obyvatel). Jedním z osvědčených nástrojů k řešení této situace jsou terénní sociální služby: terénní programy (TP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). 

Prostřednictvím těchto služeb projekt řeší situaci jedinců i rodin s dětmi, kteří žijí dlouhodobě v podmínkách sociálního vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. V podmínkách, kde se prolínají faktory jako je nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, nevyhovující bytové podmínky, zadluženost, špatný zdravotní stav a kriminogenní prostředí, jejichž výsledkem je drahý život v bídě a začarovaném kruhu, který nejsou tyto osoby a rodiny schopny samy prolomit. Projekt řeší nedostatečnou nabídku služeb podporujících sociální začleňování, jež definuje Strategický plán sociálního začleňování města Chodova na období 2015-2020 (SPSZ) v rámci cíle V4.1 "Pro období platnosti SPSZ a dále dle potřebnosti zajistit poskytování služeb, podporujících sociální začleňování v dostatečné nabídce". Služba TP podpoří řešení oblasti bydlení "Snižování dluhů na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení" tím, že bude řešena zadluženost klientů. Služba SAS podpoří rodiny, tím že se zaměří na cílenou práci s rodiči a motivaci rodin ke vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je vyhledání, aktivizace, motivace, pomoc a podpora jednotlivců a rodin nacházejících se v obtížné životní situaci, která je vylučuje z běžné společnosti nebo ohrožuje sociálním vyloučením. Podpora a pomoc směřuje k tomu, aby tito lidé dokázali identifikovat obtížnou životní situaci, za podpory pracovníků ji řešili a v budoucnu obdobnou situaci dokázali řešit vlastními silami.

Toho bude dosaženo pomocí terénních sociálních služeb – terénní programy (TP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je zastavit zhoršování sociální situace cílové skupiny, optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, v oblastech života, které povedou k začlenění těchto osob do společnosti a na trh práce. Jedná se zpravidla o oblast bydlení, zaměstnání, hospodaření s finančními prostředky nebo vzdělávání.

  • Služba terénní programy bude zajištěna v rozsahu 2 úvazky a podpoří min. 180 jednotlivců, z toho 60 osob úspěšně (dojde ke splnění všech domluvených cílů spolupráce).
  • Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bude zajištěna v rozsahu 2 úvazky a podpoří min. 60 rodin, z toho 15 rodin úspěšně.
  • Pomocí workshopů si účastníci prohloubí dovednosti získané prostřednictvím terénních sociálních služeb. Workshopů se zúčastní min. 50 osob.

Pracovníci v přímé péči se zaměří na další rozvoj služeb a spolupráci s dalšími subjekty ve městě, které mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů (např. oddělení sociálně právní ochrany dítěte, soc. kurátoři pro mládež, pedagogicko-psychologické poradny, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další).

Projekt „Sociální služby pro Chodov “ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0003162 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: ČvT

Související články