Projekt V pravou chvíli

Publikováno: 13. 12. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Projekt V pravou chvíli
© archiv

Přijít V pravou chvíli je pro vyřešení problému důležité. Pomocí sociálních služeb Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhy a Terénní programy budeme reagovat na poptávku po řešení obtížných životních situací v oblasti Frýdlantského výběžku. Potřeby obyvatel byly definovány ve Strategickém plánu sociálního začleňování Frýdlantsko, který je výsledkem shody lokálních partnerů. Zaměříme se na osoby ohrožené sociálním vyloučením, které nemají dostatečné kompetence k řešení svých obtíží

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003283

Název projektu: V pravou chvíli

Termín realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2019

Jaký problém projekt řeší?

V rámci Strategického plánu sociálního začleňování Frýdlantsko (SPSZ), viz příloha č. 10, byly identifikované problémy obyvatel v dotčeném území Frýdlantského výběžku, jedná se o obce Frýdlant, Nové město pod Smrkem, Višňová, Heřmanice, Bulovka, Kunratice, Habartice a Dětřichov. Mezi tyto identifikované problémy patří personální podhodnocení terénních sociálních služeb a neexistence služeb s nízkým prahem pro vstup uživatelů/klientů do služby a služeb poskytovaných v přirozeném prostředí klientů. V SPSZ se konkrétně se jedná o "hlavní cíl 2.2.1 Zajistit dostupnost ambulantních a terénních služeb sociální prevence a sociálního a dluhového poradenství na Frýdlantsku a od roku 2016 podchytit těmito službami cca 400 klientů ročně". O realizaci tohoto cílepak hovoří specifické kroky 2.2.1.1. až 2.2.1.5. dále v oblasti zaměstnanosti specifický krok 4.1.1.4. Kvůli tomuto personálnímu podhodnocení služeb sociální prevence (TP) dochází k neřešení sociálních obtíží tamních obyvatel. Zejména těch, kteří nemají dostatečnou znalost k jejich vyřešení. Jedná se o osoby chudé, sociálně vyloučené. V oblasti služeb sociálního poradenství zejména v dluhovém poradenství (OSP) chybí služba, která by měla nízký práh vstupu uživatelů. I díky tomu obyvatelé dotčeného území nemohou aktivně řešit problémy se zadlužením. Projekt má přispět ke zlepšení situace lidí, kteří by sami aktivně řešení nevyhledali, nebo by se k nim pomoc nedostala. Díky oběma sociálním službám klienti začnou hledat přijatelná řešení svých obtížných životních situací, tím projekt přispěje k většímu zapojení dotčených osob do společnosti a na trh práce a zároveň bude přispívat ke zmírnění předluženosti uživatelů. Odkládáním řešení problémů se zaměstnáním, dluhy, bydlením aj. vede jen k dalšímu sociálnímu vyčleňování osob. Úkolem projektu je tyto zakázky vyhledat a ve spolupráci s klienty řešit.

Co je cílem projektu?

Pro projekt byly stanoveny 4 základní cíle, které mají reflektovat potřeby obyvatel Frýdlantska. Tyto cíle by měli umožnit jednodušší sociální začlenění dotčených osob, které budou aktivně řešit své identifikované obtíže v oblastech dluhů, zaměstnání, bydlení a dalších.

1. Obyvatelé území Frýdlantska zapojení do projektu aktivně přistupují k řešení své dluhové problematiky. Tím se sníží míra zadluženosti a riziko přílišného zadlužování. U 50% zapojených osob se podaří zajistit oddlužení nebo jiným způsobem řešit jejich dluhovou problematiku (například formou splátkových kalendářů, včasné komunikace s věřiteli) nebo se zvýší míra motivace, zapojených osob dluhy řešit.

2. Obyvatelé na Frýdlantsku zapojení do projektu řeší své obtíže v oblastech jako je bydlení, zaměstnávání. U 60% zapojených je zahájeno řešení jejich problému, se kterým se na pracovníky projektu obrátily.

3. V případech, které budeme s klienty řešit v rámci tohoto projektu, budou uživatele vědět, jak svou obtížnou situaci řešit i v budoucnu. V případech, které již uživatelé služeb řešili, se nebudou opět obracet na odborné pracovníky. Těch, kteří se se stejným typem zakázky na pracovníky znovu obrátí, bude max. 30%.

4. Obyvatelé na Frýdlantsku zapojení do projektu se budou umět orientovat v nabízených sociálních službách, budou umět tyto služby vyhledat a využít jejich nabídku. Rozpoznají situace, ve kterých potřebují pomoc a aktivně tuto pomoc budou vyhledávat. 35% zapojených osob aktivně využívá nabídku dalších služeb a institucí v místě realizace, například Úřad práce, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství.

Projekt „V pravou chvíli “ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003283 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: ČvT