Tři platformy neziskových organizací představily hlavní priority pro předsednictví ČR v EU

Publikováno: 21. 6. 2022 Doba čtení: 5 minut
Tři platformy neziskových organizací představily hlavní priority pro předsednictví ČR v EU
© PIN

Zítra představí vláda své priority pro předsednictví ČR v Radě EU, se sloganem odkazujícím na esej Václava Havla “Evropa jako úkol”. Platformy neziskových organizací FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, DEMAS – Asociace pro podporu lidských práv a demokracie a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty (1) shrnují, co ve svých tematických oblastech považují v období českého předsednictví za stěžejní.

ČR přebírá předsednictví Rady EU v době, kdy v důsledku ruské agrese na Ukrajině nabírá ještě naléhavějšího významu potřeba posilování bezpečnosti, odolnosti a projevů solidarity. Je proto správné, že se témata spojená s potřebou reagovat na válečnou krizi, včetně budování a posilování demokracie objevují mezi hlavními prioritami českého předsednictví.

Ozbrojený konflikt na Ukrajině vede k tomu, že Evropa čelí největší migrační vlně od druhé světové války. K jejímu zvládnutí je potřeba řešit dlouhodobou integraci migrantů na území členských států a podpořit jejich sociální i ekonomický potenciál. Válka na Ukrajině se však projevuje i ohrožením potravinové bezpečnosti, která významně postihuje zejména dlouhodobými krizemi zmítané regiony na Blízkém východě a v Africe. Je proto zásadní posilovat odolnost obyvatel v těchto oblastech prostřednictvím humanitární pomoci i dlouhodobé rozvojové spolupráce, ale i kroky zaměřenými na dodržování jejich lidských práv a na respektování demokratických hodnot.

Pod tlakem se v současnosti ocitají také evropské demokratické instituce jak na úrovni EU, tak v některých členských zemích. Pro zachování stability je nutné nejen posilovat demokratické mechanismy uvnitř EU, ale i podporovat lidská práva, občanskou společnost a principy dobrého vládnutí a právního státu ve světě, především pak v našem sousedství – v zemích Východního partnerství a na západním Balkáně.

FoRS, DEMAS a Migrační konsorcium, sdružující desítky neziskových organizací, budou usilovat o to, aby se ČR zhostila předsednictví se ctí, a aby i po jeho ukončení přistupovala ke svým závazkům a aktuálním potřebám co možná nejzodpovědněji. Samy budou v období předsednictví aktivně nabízet svou expertizu (2), uspořádají řadu vlastních veřejných akcí (3), a to i ve spolupráci se státní správou či představiteli EU.

Pavel Přibyl, ředitel FoRS, doplňuje: “Oceňujeme, jak se česká vláda staví k potřebě pomáhat v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Pomáhat a posilovat odolnost je však potřeba i jinde, mimo jiné v pro Evropu zásadních, potravinovou i klimatickou krizí zasažených oblastech Blízkého východu a severní i subsaharské Afriky. Zde je však česká humanitární a rozvojová pomoc dosti skoupá a hrozí, že tomu tak bude i nadále. České předsednictví v Radě EU je přitom příležitostí k tomu stát se v humanitární a rozvojové agendě aktivnějším státem než dosud. S příspěvkem 0,13 % HND na oficiální rozvojovou pomoc ročně jsme totiž na posledních místech přehledů nejen v rámci tzv. klubu vyspělých donorů OECD DAC, ale i v rámci členských států EU (4). Srovnatelně lidnaté Švédsko, které po ČR přebere předsednictví EU, přitom poskytuje na oficiální rozvojovou pomoc 20násobek toho, co naše země.”

Sabina Malcová, ředitelka DEMAS, dále upozorňuje: „V dnešní době, kdy jsme svědky ruské invaze na Ukrajinu, je více než kdy předtím důležité posilování transformační spolupráce. Nejedná se pouze o ochranu základních práv a svobod spolu s podporou demokratických hodnot, ale též o posilování občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí či právního státu.“

Andrea Krchová, ředitelka Migračního konsorcia, k tomu uvádí: “Pro nás je důležité, aby se za hranicemi EU neodehrávaly humanitární katastrofy, aby cesty do Evropy byly alespoň relativně bezpečné a aby se problémy spojené s migrací neodsouvaly tam, kde nejsou dodržována lidská práva. Česká republika by během předsednictví měla usilovat o diskusi o legálních cestách migrace (5).”

Poznámky:

(1) O organizacích:

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci (www.fors.cz) je platforma sdružující 34 organizací. K jejím členům se řadí domácí neziskové organizace a think-tanky, národní sekce mezinárodních organizací, univerzity a další subjekty zaměřené na zahraniční rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, vzdělávání a informování o rozvojových tématech.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty (www.migracnikonsorcium.cz) zastřešuje 15 nevládních organizací, které s uprchlíky pracují nebo se věnují problematice integrace cizinců. Koordinuje výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací a iniciuje komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními experty.

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv (www.demas.cz) je platforma 14 českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve třetích zemích.

(2) Informace k problematice a kontakty na experty ze svých řad poskytnou:

FoRS:

• Pavel Přibyl, ředitel, pavel.pribyl@fors.cz, tel. 603 207 249

• Kateřina Kunz, policy officerka, katerina.kunz@fors.cz, tel. 725 439 847

DEMAS:

• Sabina Malcová, ředitelka, sabina.dvorakova@demas.cz, tel. 774 490 824

• Vít Dostál, ředitel Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), vit.dostal@amo.cz, tel. 224

813 460

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty:

• Andrea Krchová, ředitelka, krchova@migracnikonsorcium.cz, tel. 777 231 668

• Barbora Chrzová, policy officerka, chrzova@migracnikonsorcium.cz, tel. 605 545 823

(3) Přehled a termíny hlavních plánovaných akcí (2022) pro odbornou veřejnost:

22–23/6: Česká východní politika: Dvoudenní akce věnovaná komplexnímu přístupu ČR k regionu východní Evropy. Pořádá AMO.

Srpen: Kulatý stůl k pomoci obhájcům demokracie v Myanmaru určený českým zákonodárcům a zástupcům státní správy. Pořádá Transparency International.

31/8–2/9: 26. ročník konference Forum 2000 nazvaný „Democracy’s Clear and Present Danger: How

Do We Respond?“. Pořádá Nadace Forum 2000.

8–9/9: Kulatý stůl s občanskou společností ze zemí západního Balkánu. Pořádá CEELI Institute.

9–10/11: Mezinárodní konference “Odolnost jako úkol: Jak napomáhat obyvatelům křehkých regionů ke zvládání komplexních krizí?”. Pořádá FoRS.

23/11: Festival globálního rozvojového vzdělávání včetně představení mezinárodní deklarace

„Globální vzdělávání 2050“. Pořádá FoRS.

Prosinec: „Univerzity pro rozvoj“. Představení aktivit členských univerzit FoRS v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce aktérům z neziskové, soukromé a veřejné sféry. Pořádá FoRS.

(4) Shrnutí, jak si stojí ČR mezinárodně ve financování humanitární a rozvojové spolupráce,

celé shrnutí

(5) K tématu legální migrace:

Posílení řádných cest pro legální migraci by pomohlo snížit nelegální migraci, narušilo praktiky převaděčů, omezilo obchodování s lidmi a pracovní vykořisťování, zvýšilo rovné příležitosti pro všechny pracovníky a nabídlo legální cestu pro ty, kteří uvažují o migraci do EU. Blíže k tomu například usnesení Evropského parlamentu z května 2021.

Kontakt:

Kateřina Kosmatová, komunikační koordinátorka FoRS, katerina.kosmatova@fors.cz, tel. 724 384 819


Autor: FORS

Související články