Bohouš a Dáša proti chudobě

Nádvorník, N., Chára P.

Rádi bychom vám představili nový učební materiál „Bohouš a Dáša proti chudobě“. Jedná se o příručku především pro středoškolské učitele, která zpracovává jeden z tématických okruhů průřezového tématu „Myšlení v evropských a globálních souvislostech“ rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia – konkrétně se jedná o téma chudoby. Přestože je materiál „šitý na míru“ gymnáziím, téma, které zpracovává, je předepsanou součástí průřezových témat i v RVP středních odborných škol a učilišť. Materiál je určen pro práci se studenty věkové skupiny od 13-18 let, lze ho tedy využít i pro pokročilejší studenty na druhém stupni základního vzdělávání.
 
K vydání tohoto materiál nás vedly dva hlavní důvody. Jednak jsme chtěli vytvořit pro učitele a studenty příležitost seznámit se blíže s tématy chudoby a sociálního vyloučení v mezinárodní perspektivě, především v souvislosti se vznikem celosvětové iniciativy proti chudobě, jejíž součástí se stala i česká veřejnost prostřednictvím kampaně Česko proti chudobě. Druhým důvodem je pokračující kurikulární reforma v ČR a jí odpovídající způsob výuky. Daný materiál je zároveň nabídkou a inspirací pro učitele, jak pojmout část průřezového tématu v souladu s jeho cíli a s obecnějšími cíli vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů. Průřezové téma je zde chápáno jako příležitost, jak při zpracovávání konkrétních témat, jakým je chudoba, směřovat k učení a trénování klíčových kompetencí.

S uvedenými skutečnostmi souvisí i forma, kterou jsme pro učební materiál zvolili. Soubor zde vybraných učebních lekcí (aktivit) dává studentům příležitost, aby sami nacházeli relevantní informace, dokázali je uvést do souvislostí, pokoušeli se řešit problémy, v kontaktu s druhými vyjadřovali a obhajovali své názory a postoje a případně aby sami v praxi uplatnili to, co se naučili. Zároveň jsme chtěli pomocí komiksového příběhu dvou obyčejných studentů, kteří se zabývají tématem chudoby, přiblížit tuto mnohdy tíživou a nepopulární problematiku zkušenostem a způsobu myšlení studentů a zároveň ji odlehčit (ne však zlehčit) mírně ironickým, ale optimistickým pohledem.

Stáhnout