CESTA Z DLUHŮ

Publikováno: 9. 2. 2023 Doba čtení: 3 minuty
CESTA Z DLUHŮ
© archiv

Cílem projektu je pozitivní změna v oblasti předlužení a sociálního vyloučení obyvatel Liberce, Frýdlantu a Velkých Hamrů. K naplnění cíle směřuje program dluhového poradenství, jenž chce ve spolupráci s místními aktéry snížit enormní dluhovou zátěž obyvatel obcí (jež je v řadě případů důsledkem nemravného ohnutí zákonů zájmovými skupinami, k němuž v minulosti došlo, a které i přes změny v legislativě stále dopadá na značnou část populace) a posílit jejich kompetence potřebné k řešení zadlužení.

Název projektu CZ: Cesta z dluhů

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000340

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

Základním problémem je vysoká míra zadlužení obyvatel Liberce, Frýdlantu a Velkých Hamrů a související zvýšená míra sociálního vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením.

V kontextu vysoké zadluženosti se jako problém jeví především:

1) POKRAČUJÍCÍ NÁRŮST PŘEDLUŽENÍ. 

Přestože v posledním roce došlo díky akci Milostivé léto a zastavování bagatelních exekucí k poklesu počtu exekucí o více než 200 000, a dokonce počet dlužníků poklesl o 15 000 osob, meziročně došlo k nárůstu počtu exekucí i dlužníků. Zároveň se zvýšila průměrná výše vymáhaného dluhu a pokračuje nárůst podílu lidí s vícečetnými exekucemi (zdroj: Demografické informační centrum). I přes pozitivní změny (z let 2014–2017) v oblasti vzniku a vymáhání dluhů (snížení sankce za dlužný nájem, snížení odměn advokátů, omezení sankcí u úvěrů) jsou dluhy vzniklé podle starších pravidel i nadále vymáhány. Jedná se až o 2 miliony takovýchto dluhů. Po odeznění výše zmíněných jednorázových amnestií zůstane hlavní cestou z dluhové pasti oddlužení, popřípadě zastavení exekuce pro její nezákonnost (úvěrová smlouva s rozhodčí doložkou či například dětský dluh).

2) NEROVNOST ŠANCÍ. 

Stále existuje velké množství nezákonně vedených exekucí, proti nimž se osoby CS zatížené řadou hendikepů v sociálních oblastech (mj. např. nízkou úrovní vzdělání) nedokážou bránit.

3) ENERGETICKÁ KRIZE. 

Ačkoli zdaleka nepostihuje jen ty nejchudší, osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, které mají dluhy, jsou bezesporu těmi nejvíce zranitelnými: bydlí v budovách s většími energetickými ztrátami a již teď mají vysoké nedoplatky za energie. Hlavní nástroj pomoci státu, Příspěvek na bydlení, je pro lidi s příjmem v exekuci prakticky nevyužitelný, protože pro výpočet nároku na tuto dávku se vychází z výše příjmu před exekuční srážkou.

Co je cílem projektu?

Základním cílem projektu, k jehož naplnění směřuje Program dluhového poradenství, je snížit dluhovou zátěž obyvatel Liberce, Frýdlantu a Velkých Hamrů a zabezpečit prevenci dalšího zadlužování. Dílčím, nicméně ze systémového hlediska významným cílem je posílit spravedlivý vymáhací proces snížením počtu nezákonně prováděných exekucí a zvýšit kvalitu poskytovaného dluhového poradenství posilováním dovedností a kompetencí dluhových poradců.

Předpokládáme, že snížení dluhové zátěže dosáhneme:

- konkrétními kroky v návaznosti na situaci klientů (např. zastavením protiprávních exekucí či podniknutím kroků vedoucích k podání insolvenčního návrhu, spojením dvou a více exekucí, snížením úroků/nákladů vymáhání, včasnou a adekvátní komunikací s věřiteli, nastavením splátkových kalendářů apod.),

- motivací osob ohrožených/zasažených předlužením, aby dluhy (ve spolupráci s dluhovým poradcem) aktivně řešily,

- zajištěním prevence: osoby zapojené do projektu budou po konzultaci s dluhovým poradcem vědět, jak se dluhů v budoucnu vyvarovat (nastavení vhodné finanční strategie), případně jak problémy samy (či s pomocí návazných služeb) řešit. 

Autor: čvt

Související články