© Foto: archiv ČvT

Jednou z našich nabízených služeb je komunitní práce. Jde o dlouhodobou metodu sociální práce, jejíž výsledky nemusí být zpočátku patrné. Komunitní pracovník v lokalitách se musí nejprve seznámit s místními obyvateli, získat si jejich důvěru a začít spolupráci s místními institucemi. Teprve potom lze podpořit vztahy s majoritou tím, že komunitní pracovník zprostředkuje vzájemnou komunikaci a facilituje jednání se zainteresovanými institucemi (samospráva obce, škola, aj.) o činnostech a opatřeních vedoucích ke změně.

Většinu našich služeb poskytujeme individuální formou a bývají zaměřeny na jednotlivce nebo rodinu. V místech kde působíme, se ale objevují i témata a potřeby, které jdou nad rámec potřeb jednotlivců i rodin. Jsou společné pro obyvatele jednotlivých domů, traktů, ulic. Právě tady vzniká prostor pro další formu podpory - pro komunitní práci.

Jedná se o dlouhodobě působící metodu sociální práce zaměřenou na komunitu lidí spojených tématem, se kterým si nedokáží poradit sami a které přesahuje rámec individuální práce. Celý proces stojí na lidech a jejich potenciálu, který se komunitní pracovníci snaží posilovat k dosažení společného cíle. Témata k řešení identifikují samotní lidé. Komunitní práce směřuje k vyvolání a podpoře změny v rámci místního společenství. Jejím hlavním cílem je aktivizace lidí, rozvoj jejich kompetencí a přebírání osobní zodpovědnosti za sebe i své okolí.

Hlavními znaky komunitní práce jsou

  • vlastnictví/držení cíle (komunita definuje společné cíle a potřeby)
  • vlastnictví procesu a výsledků (komunita určuje proces a postupy)
  • participace (komunita se aktivně podílí na řešení)Podporování pozitivních změn ve vyloučených lokalitách by se neobešlo bez spolupráce s neziskovými organizacemi, úřady a politiky, sociálními pracovníky a dalšími zainteresovanými aktéry. Komunitní pracovníci pomáhají zprostředkovat kontakt mezi obyvateli a jednotlivými subjekty tak, aby se komunikace oprostila od předsudků, získaných postojů bezmoci, rezignace, frustrace, obav a vznikl bezpečný prostor pro podnětnou diskusi a konstruktivní spolupráci. I když se nejedná o sociální službu, komunitní pracovník může pomoci lidem s jejím zprostředkováním skrze terénní pracovníky, dluhové poradce ad. 
PŘÍKLAD Z PRAXE
Při rozhovorech s obyvateli domů, kde pracuji, se objevilo téma sklepů, které obyvatelé dvou chodů řeší přes dva roky. Upozorňovali na to, že platí nájemné za sklepy, ke kterým nemají přístup. Předchozí komunitní pracovnice se spolu s obyvateli snažila situaci řešit s technickým správcem – úřednicí, která má městské byty na starosti. Nikdy ale nedošlo ke změně. Problém jsem viděl v neexistenci záznamů o podaných podnětech obyvatel, postupech jednání a jejích výsledcích. Obyvatelům jsem vysvětlil, že pokud podají žádost oficiální cestou v písemné podobě, musí k ní dostat poté vyjádření. Vytvořili jsme individuální žádosti o vrácení nájemného, ve kterých každý obyvatel popsal svou situaci a důvody, proč o vrácení nájmu žádá a jak situaci řešil v minulosti. Na základě evidenčního listu jsme společně vypočítali cenu nájmu za sklep za období, kdy k němu neměli přístup. S prvním klientem jsme podali žádost vedoucí oddělení bytové správy, a její podání si nechali potvrdit. Vedoucí nám sdělila, že do 30 dní přijde vyjádření k žádosti. Hladký průběh podání žádosti motivoval další obyvatele, kteří začali žádosti podávat také. Po podání žádosti třetím klientem se bytový odbor rozhodl, že nájemné vrátí plošně všem poškozeným obyvatelům. Jedná se o příklad, kdy jsme po předchozích neúspěšných jednáních našli způsob, jak sami obyvatelé mohou způsobit změnu nevyhovujících podmínek. Přesně o tom komunitní práce je – hledat způsoby řešení komunitou s využitím jejích zdrojů a vnějšími aktéry - tak aby se posilovaly kompetence lidí uvnitř komunity. Ve vyloučených lokalitách se kromě komunitní práce věnujeme i neformálnímu vzdělávání a volnému času dětí a mládeže. Jako nástroj používáme sport a v něm metodu fotbal3, která je v ČR rozvíjena projektem Fotbal pro rozvoj. 

Volnočasová aktivita běží od srpna 2018 a je otevřena i lidem žijícím mimo vyloučené lokality. Podporujeme i další volnočasové aktivity vycházejí ze zájmu členů místních komunit (vaření, rukodělné dílny.)Komunitní práce

Komunitní práci realizujeme v současné době v Přerově ve dvou vyloučených lokalitách na ulicích Kojetínská a Husova. Snažíme se obyvatele těchto lokalit motivovat k hledání vlastních cest řešení problémů a vylepšování podmínek k životu nejen v místních komunitách, ale i ve většinové společnosti. Naše práce je podpořena Radou vlády ČR, Městem Přerov a Olomouckým krajem.
Kapacita: neomezená, Věk:  0 – 100let 


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme