Resocializační programy

Olomoucký kraj: Resocializační programy

Probační a resocializační programy jsou určené pro osoby, které se dopustily protiprávního jednání nebo jiného porušování společenských norem. Program může být uložen soudem jako přiměřená povinnost v rámci trestu, nebo jako součást probačního plánu dohledu při spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Programy jsou aktuálně v rámci Olomouckého kraje realizovány v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Zábřehu.

Záměrem je motivovat klienty ke změně postojů, myšlení, k sebereflexi vlastního kriminálního jednání a tím také k získání nadhledu na své chování. Nezbytnou součástí je práce na přijetí důsledků svého jednání a zvědomění rozsahu dopadů na oběť i další osoby, které byly dotčené trestným činem. Důležité je taktéž posílení odpovědnosti za sebe a své činy a posílení schopnosti akceptovat společenská pravidla a normy. Programy si nekladou za cíl řešit všechny potíže klienta. Orientují se převážně na identifikování jeho klíčových problémů a potřeb. Při jejich řešení jsou pak pracovníci a samotný program klientovi oporou.

Součástí programu je mapování rizikových situací, které k spáchání protiprávního činu vedly a minimalizování pravděpodobnosti recidivy. Jednotlivá setkání obsahují témata, která jsou vybrána pracovníkem tak, aby odpovídala potřebám konkrétního klienta a jeho individuálnímu plánu.

Resocializační programy, které nabízíme:

 • Akreditovaný program pro dospělé
 • Akreditovaný program pro mladistvé 
 • H.U.L.K. (Program ke zvládnutí agresivního chování)
 • Preventivní program proti předluženosti
Akreditovaný program pro dospělé
Klientem programu pro dospělé může být osoba starší 18 let, která spáchala trestný čin nebo se dopustila jiného protiprávního jednání. 

Absolvování programu

Program pro dospělé obsahuje 13 setkání po dvou hodinách (celkem 26 hodin). 

Program je veden individuální formou, která spočívá v pravidelných konzultacích, pod vedením aktivizačního pracovníka (lektora). Ten v rámci programu využívá řadu technik, jako například hraní rolí, brainstorming, škálování, myšlenkové mapy, vizualizace osy života, nácvik rizikových situací, reflexe audiovizuálních aktivit, plánování a další.


Kontaktní osoba programu


Letáček službyRozhodnutí o akreditaci

Zajištění programu finančně podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a Olomoucký kraj


Akreditovaný program pro mladistvé
Klientem programu jsou nejčastěji osoby ve věku 15 až 18 let (včetně), které se dostaly do konfliktu se zákonem, dopustily se porušení společenských norem, nebo mají dlouhodobé výchovné problémy v rodině či ve škole.

Absolvování programu

Program obsahuje 14 setkání po 2 hodinách (celkem 28 hodin).

Aktivizační pracovník se s klientem setkává individuálně na pravidelných konzultacích, při kterých využívá různé techniky a aktivity. Ty pomáhají k reflexi a motivaci klienta zapracovat na svých problémech.

Do programu nastupují klienti 

 • na základě individuálního plánu prostřednictvím spolupráce s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí,
 • na základě probačního plánu prostřednictvím spolupráce s Probační a mediační službou,
 •  program jim byl uložen na základě rozhodnutí soudu jako přiměřená povinnost.

Letáček služby

Rozhodnutí o akreditaci

Zajištění programu finančně podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a Olomoucký kraj

H.U.L.K. (Program ke zvládnutí agresivního a impulzivního chování)

Program je určen pro osoby, které se staly pachateli trestných činů, delikventy a tzv. rizikovou mládež, jejichž problémové chování spočívá v nezvládnutí agrese a emocí. Cílem je zvýšení sebekontroly a zmírnění emocionálních impulsů.


Absolvování programu

Program H.U.L.K. obsahuje 13 setkání po 1 hodině. Pracovník během lekcí využívá edukačních a kognitivně behaviorálních technik, kterými působí na změnu agresivního jednání klienta.

Do programu nastupují klienti 

 • na základě probačního plánu prostřednictvím spolupráce s Probační a mediační službou,
 • program jim byl uložen na základě rozhodnutí soudu jako přiměřená povinnost.
Lektor programu H.U.L.K.


Rozhodnutí o akreditaci

Zajištění programu finančně podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a Olomoucký krajPreventivní program proti předluženosti
Program se aktuálně skládá z anamnestické části, kdy aktivizační pracovník pracuje s klientem na anamnéze daného případu. Společně se zabývají zejména identifikací vzniku problémů v dluhové oblasti, a to v širokém spektru oblastí klientova života se zvláštním zaměřením na snížení rizik recidivy v případě trestné činnosti klienta. Edukační část je pak zaměřena na konkrétní problematiku jednotlivých dluhových témat a může probíhat skupinovou nebo individuální formou (v případě, že se nepodaří sestavit s klienty skupinu).

Absolvování programu

Program obnáší 10 setkání po 2,5 hodinách a samostatnou práci klientů (domácí úkoly), celkem tedy 26 hodin na 1 klienta.


Program je zakončen testem a výstupní hodnocením, po kterém může klient následně dále pokračovat v řešení svých dluhových problémů mimo tento program (např. vstoupit do insolvence) s některým z našich dluhových a insolvečních poradců. 

Do programu nastupují klienti

 • na základě probačního plánu prostřednictvím spolupráce s Probační a mediační službou,
 • pokud jim byl program uložen na základě rozhodnutí soudu jako přiměřená povinnost.
 • dobrovolně
Aktivizační pracovník, lektor a kontaktní osoba


Kontakty na insolvenční a dluhové poradkyně v programuCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme