Resocializační programy

Olomoucký kraj: Resocializační programy

© Foto: Archiv ČvT

Probační a resocializační programy (též programy sociálního výcviku) jsou určené pro osoby, které se dopustily protiprávního jednání nebo jiného porušování společenských norem. Program může být uložen soudem jako přiměřená povinnost v rámci trestu nebo může být zařazen jako součást probačního plánu dohledu při spolupráci s Probační a mediační službou. Programy jsou aktuálně v rámci Olomouckého kraje realizovány v Olomouci, Přerově, Prostějově a Šumperku.

Záměrem je motivovat klienty ke změně postojů, myšlení, k sebereflexi, a tím také k získání náhledu na své chování. Nezbytnou součástí je práce na přijetí důsledků svého jednání a zvědomení rozsahu dopadů na oběť i další osoby, které byly dotčené trestným činem. Důležité je taktéž posílení odpovědnosti za sebe a své činy a posílení schopnosti akceptovat společenská pravidla a normy. Programy se také orientují na identifikování klíčových problémů a potřeb klienta a při jejich řešení jsou mu pracovníci a samotný program oporou. Hlavním cílem je snížení rizika recidivy a rizikového chování na straně klienta, posílení jeho vazeb na nerizikové prostředí a posílení jeho kompetencí k řešení pracovní či dluhové situace.

Resocializační programy, které nabízíme:

  • Program sociálního výcviku pro dospělé „Na cestě k odpovědnosti“
  • Program sociálního výcviku pro mladistvé „Zapoj se Olomoucko!“
  • Program individuálního poradenství ke zvládnutí agresivního a impulzivního chování „H.U.L.K.“

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ „NA CESTĚ K ODPOVĚDNOSTI“

Klientem programu pro dospělé se může stát pachatel trestného činu, kterému je 18+ let, spáchal trestný čin, kterým poškodil přímo nebo nepřímo fyzickou osobu nebo jiný subjekt, program mu byl uložen na základě rozhodnutí soudu jakožto přiměřená povinnost v rámci trestu, nebo při předčasném propuštění z výkonu trestu. Program může být také zařazen po dohodě s probačním úředníkem do probačního plánu dohledu.

Absolvování programu

Program pro dospělé obsahuje 13 setkání po dvou hodinách (celkem 26 hodin).

Program je veden individuální formou, která spočívá v pravidelných konzultacích, pod vedením aktivizačního pracovníka (lektora). Cílem programu je snížení pravděpodobnosti recidivy a rizikového chování na straně klienta a posílení jeho vazeb na nerizikové prostředí. Práce spočívá v motivaci ke změně postojů, myšlení a k sebereflexi v souvislosti s vlastním kriminálním jednáním. Program komplexně pracuje také s problematikou zadlužení, hledání zaměstnání a zabývá se i oblastí vztahů v životě klienta.

Kontaktní osoba programu


PROGRAM PRO MLADISTVÉ „ZAPOJ SE OLOMOUCKO!“

Do programu mohou být ve spolupráci s Probační a mediační službou a OSPOD začleňováni mladiství (13 až 18 let), kteří se dopustili přestupku či provinění a mají výrazné problémy s chováním.

Absolvování programu

Časová dotace programu je 28 hodin (14 setkání po dvou hodinách, případně dle uvážení lektora).

Program je veden individuální formou, která spočívá v pravidelných konzultacích, pod vedením aktivizačního pracovníka (lektora). Mezi témata programu pro mladistvé patří posílení sociálních dovedností, schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. ze strany vrstevníků), vytváření zdravé sítě sociálních vztahů, řešení konfliktů a urovnání konfliktních vztahů (zejm. v rodině), sebereflexe, seberegulační a sebeorganizační dovednosti, zvládání emocí (zejména vzteku) a změny nálad, dovednost rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání, náprava provinění (spojeného se způsobením újmy/škody), prevence šikany, násilného jednání, závislosti a jiných sociálně rizikových jevů. Neméně důležitá je také podpora dovedností potřebných pro praktický život – finanční gramotnost, základní právní orientace, orientace v sociálním systému, jak si najít práci, jak se udržitelně osamostatnit nebo jak zvýšit mediální gramotnost. Důraz je kladen také na potřebu začlenit pečující osoby a okolí klienta (rodina, partneři, přátelé) a respektování a budování zdravých autorit a vzorů.


Projekt reg.č. CZ.03.02.02/00/22_017/0001041 ,"Zapoj se Olomoucko" je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba programu

Zajištění programu finančně podpořila EU

PROGRAM „H.U.L.K.“ 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ KE ZVLÁDNUTÍ AGRESIVNÍHO A IMPULZIVNÍHO CHOVÁNÍ

Klientem programu „H.U.L.K.“ se může stát osoba 18+ let, která má výrazné potíže se zvládáním emocí, zejména vzteku, v důsledku čehož se dopouští násilného jednání. Program může být také uložen soudem jako přiměřená povinnost, charakter trestného činu by pak měl souviset s agresivním (násilným) chováním a měla by v něm hrát roli nezvládnutá emoce (např. ublížení na zdraví v afektu či v důsledku nezvládnutého konfliktu, domácí násilí, agresivita pod vlivem alkoholu, agresivita vůči úředním osobám apod.)

Absolvování programu

Program „H.U.L.K.“ obsahuje 13 setkání po 1 hodině (celkem 13 hodin).

Program je veden individuální formou, která spočívá v pravidelných konzultacích, pod vedením aktivizačního pracovníka (lektora). Cílem programu je prevence relapsu agresivního a násilného chování a přebírání odpovědnosti za své směřování v životě. Program pracuje s porozuměním příčinám, průběhu i dopadům agresivního a násilného chování a s rozpoznáním spouštěčů tohoto chování. Důležité je následné osvojení si způsobů konstruktivního zvládání agrese a konstruktivního řešení konfliktů.

(pozn. Program není určen pro osoby, které se dopouští násilného jednání z důvodu psychiatrické diagnózy a pro osoby v akutní fázi látkové závislosti. Program není náhradou terapie ani odborné psychologické či psychiatrické pomoci).

Kontaktní osoba programu


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme