© Foto: archiv ČvT

Podpora vzdělávání


Podporujeme děti, které mají potíže ve škole, a doma se jim nedostává dostatečné podpory.

Děti, se kterými pracujeme, svazuje především nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim kvůli tomu nejsou schopni adekvátně pomoci, což představuje největší překážku při cestě za kvalitním vzděláním. Naším úkolem je pomoci tuto bariéru překonávat.

Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci, bez jejichž času a energie by provozování této služby nebylo možné. 

Individuální doučování

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník nebo pracovník Podpory vzdělávání za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a naši pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči, pro které přináší doučování mnoho povinností. Mimo jiné musí být vždy doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu, kontrolují také splnění zadaných úkolů. Snažíme se tím rodiče vtáhnout do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o vzdělání dítěte. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.

Pracujeme především s dětmi na základních školách. V Přerově a Lipníku nad Bečvou podporujeme individuální formou také děti předškolního věku.


Online doučování

V době uzavření škol kvůli koronaviru jsme se zaměřili na podporu dětí, které náhle ztratily kontakt se školou, ať už proto, že doma neměly připojení nebo potřebnou výpočetní techniku. 

Ve spolupráci s iniciativou Česko.Digital a Nadací České spořitelny, se nám daří zapůjčovat notebooky rodin. Díky tomu jsme mohli děti napojit na nový systém online doučování, který jim umožnil dohnat zameškanou látku. 

Tento typ podpory dětí nám zároveň umožňuje zapojení rodin, které jsou hůře dostupné kvůli vzdálenému dojíždění nebo kde doučování nemůže probíhat přímo v domácnosti z jiného důvodu. I online doučování poskytujeme s pomocí dobrovolníků. 
Poradenství mladistvým 

Základním posláním služby poradenství mladistvým je prodloužení vzdělávání nad rámec povinné školní docházky, pomoc s výběrem vhodné profese, podpora při získávání potřebné kvalifikace a dovedností.

Služba je určena mladým lidem ve věku 14 a 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nabízíme individuální přístup i skupinové aktivity.

Cílem služby je pozitivně ovlivňovat uvažování a jednání mladých lidí a zvýšit tak jejich šance na začlenění do praktického života a umožnit jim snazší uplatnění na trhu práce.


V rámci individuální práce se soustředíme na:

  • výběr vhodného studijního oboru dle individuálních možností a zájmu (zprostředkování kontaktu se školou, příprava na přijímací zkoušky)
  • podporu během studia na střední škole (doučování, příprava na zkoušky, komunikace se školou i s rodinou)
  • rozvoj potenciálu a motivace ke studiu
  • zprostředkování stipendijního programu pro studenty SOU/SŠ (Nadace Albatros)
  • asistenci při hledání zaměstnání, brigády, zvyšování osobnostních a profesních kompetencí (nácvik komunikačních dovedností, sebeprezentace, tvorba CV)
  • pracovně-právní poradenství
  • mentoring a provázení (orientace ve světě kolem nás)
  • pomoc s hledáním vhodných zájmových činností, zprostředkování volnočasových aktivit (skupinových i individuálních)
  • prevenci vzniku a rozvoje sociálně patologického chování

Klíčová je pro nás spolupráce s rodinou (motivační práce s celým rodinným systémem, stabilizace rodinného prostředí), se školou (prevence školního neúspěchu, výchovných problémů) a dalšími institucemi (OSPOD, ÚP, SVP, DDÚ, PPP) v rámci mezioborové sítě pomoci a podpory během případové práce.

Retrostipendijní program

Jedním ze základních motivačních nástrojů v rámci individuální práce se studenty je nabídka vlastního stipendijního programu. Za podpory nadace Albatros nabízíme stipendium až 12 000 Kč ročně dětem, jejichž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání.

Toto stipendium mohou získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Mezi hlavní podmínky patří docházka do školy, jednička z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti prvních ročníků středních škol nebo středních odborných učilišť, ale také žáci v posledním ročníku základních škol.

Služba Poradenství mladistvým je realizována v rámci projektu reg.č. CZ.03.02.02/00/22_017/0001041 ,"Zapoj se Olomoucko" a je spolufinancována Evropskou unií.

Vzdělávací služby pro ukrajinské školáky

Komplikovaná situace lidí přicházejících z Ukrajiny je posílena neznalostí českého jazyka a chybějící orientaci ve vzdělávacím systému a možnostech. Podporu vzdělávání a poradenství poskytujeme také pro ukrajinské děti a mládež a jejich rodiny. V rámci spolupráce zajišťujeme pravidelné doučování nebo mentoring, středoškoláky podporujeme formou stipendijního programu.


Koordinátorky vzdělávacích služeb


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme