EXOD

Publikováno: 9. 2. 2023 Doba čtení: 3 minuty
EXOD
© Foto: archiv

Projekt se zaměřuje na zmírnění soc. vyloučení v důsledku předluženosti osob na území Ústecko-chomutovské aglomerace. Zájemcům bude poskytováno dluh. poradenství. Dluhoví poradci budou působit na 4 místech v ÚChA působit 4 dluhoví poradci-Ústecko (úv.1), Děčínsko (1), Litoměřicko (0,5), Chomutovsko (0,5). Podpořeno bude alespoň 187 osob bagatelní podporou a alespoň 18 osob podporou v hodnotě alespoň 40 hodin.

Název projektu CZ: ExOd

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_033/0000868

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

1) Pokračující nárůst předlužení

Přestože v posledním roce došlo díky akci Milostivé léto a zastavování bagatelních exekucí ke znatelnému poklesu počtu exekucí o více než 200.000 a dokonce poklesl o 15 tisíc počet dlužníků, meziročně došlo k nárůstu počtu exekucí i dlužníků. Zároveň se zvýšila průměrná výše vymáhaného dluhu a zároveň pokračuje nárůst podílu lidí s vícečetnými exekucemi. Podíl lidí pouze s jednou exekucí klesl téměř k 20%. Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k zásadním pozitivním změnám v oblasti vzniku a vymáhání dluhů, jako je snížení sankce za dlužný nájem, snížení odměn advokátů, omezení sankcí u úvěrů, tak dluhy vzniklé podle starších pravidel jsou i nadále vymáhány. Řádově se jedná až o 2 miliony takovýchto dluhů. Po odeznění výše zmíněných jednorázových amnestií zůstane hlavní cestou z dluhové pasti oddlužení, popřípadě zastavení exekuce pro její nezákonnost (rozhodčí doložka, dětský dluh).

2) Nerovnost šancí

Přestože na začátku roku 2019 HomeCredit ukončil přes 50 tisíc nezákonných exekucí, i nadále je dle odhadů vedeno ještě téměř 200 tisíc nezákonných exekucí. Zastavitelné jsou prakticky všechny exekuce společností HelloBank, Essox, atd. pro dluhy vzniklé před rokem 2012. Stejně tak velká část exekucí společnosti Proficredit. O nezákonnosti vedené exekuce přitom ví jak soud, exekutor, tak věřitel, ale žádný z těchto aktérů není motivován exekuci zastavit. A dlužníci těmto procesním náležitostem nerozumí.

3) Energetická krize

Ke všem problémům se přidala energetická krize, která postihuje široké spektrum lidí. Nejchudší přitom bydlí v budovách s většími energetickými ztrátami a již teď dostávají vysoké nedoplatky. Hl. nástroj pomoci státu Příspěvek na bydlení je pro lidi s příjmem v exekuci prakticky nevyužitelný, protože se počítá příjem před exekuční srážkou.

Zároveň projekt napomáhá k plnění cílů opatření 1.2.3 Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro prog.období 2021-27.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto zastavením vymáhání neoprávněných dluhů, zastavením exekucí, oddlužením.

Dílčími cíli jsou: 

1: Zlepšení, popřípadě stabilizace finanční situace předlužených lidí

Stabilizace finanční situace se týká osob, které v procesu oddlužení jsou. Těmto budou poskytovány služby v oblasti asistence, jako prevence zhoršení situace a v ukončení procesu oddlužení.

Předpokládáme, že dojde ke stabilizaci situace u 100 osob z CS

Cíl 2: Posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu nezákonně prováděných exekucí Skutečnost, že česká justice umožňuje vedení statisíců nezákonných exekucí, podrývá důvěru lidí v právní systém. Je nezbytné poskytovat klientům i kval. právní poradenství.

Předpokládáme, že dojde k zastavení exekuce či zabránění vzniku exekuce u 25 osob.

Cíl 3: Snížení rizika předlužení a dluhové recidivy

Kvalitní zmapování indiv. příčin předlužení zásadně ovlivňuje přístup v budoucím jednání dlužníku. Porozumění příčin a zvýšení kompetencí v obraně před nezákonnými požadavky věřitelů, přispívá k prevenci předlužení.

Předpokládáme, že u 170 osob dojde k zmapování závazků, analýze příčin zadlužení a k návrhu preventivních opatření zabránění socioekomickému propadu

Cíl 4: Zvýšení kvality poskytovaného dluhového poradenství

Cílem je posilování dovedností a kompetencí členů RT.

Předpoklad je podpoření 4 poradců.

Cílem je také naplňování cílů ITI ÚChA pro prog. období 2021-27, konkrétně opatření 1.2.3 „Prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality“. 

Autor: čvt

Související články