Institut pro sociální inkluzi hodnotí pozitivně změny v exekucích

Publikováno: 22. 4. 2021 Doba čtení: 5 minut
Institut pro sociální inkluzi hodnotí pozitivně změny v exekucích
© Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Nejvýraznější český think-tank věnující se sociální oblasti shrnuje na své stránce přínosy pro rodiny v exekučních pastech, které mají kořeny v minulosti. Staré exekuce pro malé částky pomohou vyřešit Poslaneckou sněmovnou schválené změny, které podporovala zkušenost Člověka v tísni s desetitisíci našimi klienty a jejich příběhy. Oceňujeme také humanizaci mobiliárních exekucí, která ochrání statisíce lidí v exekuci před nepřiměřeným nátlakem exekutorů.

Další reformu, která se týká výhradně budoucích exekucí, tedy aby jeden exekutor vymáhal všechny dluhy jednoho dlužníka, není podle Člověka v tísni rozumné spojovat s řešením staré zátěže z minulosti a humanizací exekucí, které mohou okamžitě pomoci až 700 000 lidem.

V pátek 16. dubna 2021 schválili poslanci ve 3. čtení významné změny v nastavení exekucí. Bude-li občanský soudní řád ve znění přijatých pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku 545 schválen i Senátem, získají dlužníci:

1)  možnost se zorientovat v tom, kolik komu dluží,

2) ochranu před psychologickým nátlakem vymahačů zabavováním věcí v domácnosti,

3) šanci na zrušení starých dluhů díky zrušení marných exekucí na částku do 1 500 Kč,

4) právo splatit veřejnoprávní dluhy státu, zdravotním pojišťovnám nebo dopravním podnikům jednorázovou úhradou pouze dlužné částky spolu s manipulačním poplatkem 750 Kč, bez nánosu mnohonásobně vyšších poplatků advokátům a exekutorům.

„Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění … probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů … editační práce probíhají …, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení,“ hlásí ještě pátý den po proběhlém hlasování webové stránky Poslanecké sněmovny. Takže to vezmeme na sebe a seznámíme vás s tím, co prošlo a mohlo by platit, pokud se něco nepokazí v Senátu nebo na Hradě.

Ad 1) NÁROK DLUŽNÍKA NA EXEKUČNÍ VÝPIS

Každá dluhová poradna ví, co je to za martýrium dobrat se spolu s dlužníkem toho, komu vlastně kolik za co dluží. Vysypat šuplík s upomínkami často nestačí, protože spousta jich za ty roky skončila v koši, takže nezbývá, než se osobně vydat za všemi exekutorskými úřady, které proti dlužníkovi vedou exekuci, a nahlížet tam osobně do spisů. 

Text je dostupný také na   facebook.com/socialniinkluze

Nově vznikne povinnost pravidelně aktualizovat Centrální evidenci exekucí vždy k 31. 12. a zároveň dlužník získá právo na výpis z této evidence v elektronické podobě (prošla forma CD zaslaného poštou), poprvé zdarma, následně pak už za poplatek.

Ad 2) DOBROVOLNÉ SPLÁCENÍ MÍSTO NEČEKANÝCH NÁVŠTĚV VYMAHAČŮ

Praxe vykonavatelů, kteří k vám přijdou s nabídkou, která se neodmítá – „zaplať aspoň něco, nebo ti sebereme televizi“ – bude kultivována zákonem tak, že mobiliární exekuce bude odložena, pokud se dlužník dobrovolně zaváže ke splácení dluhu splátkou představující třetinu zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky, nejméně alespoň 1 500 Kč měsíčně. Pokud to dlužník udělá, nebude moci mobiliární exekuce proběhnout a rodina se zbaví nesnesitelného stresu ze zvonku u dveří. Zároveň budou před zabavením většiny věcí (těch, jejichž hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům) chráněni starobní důchodci s nárokem na důchod nižší než minimální mzda, osoby ve 2. nebo 3. stupni invalidity a osoby s dluhy vzniklými v dětství. Viz pozměňovací návrh 7402.

Ad ad 2) NAHRÁVÁNÍ KOMUNIKACE VYKONAVATELŮ EXEKUCE S DLUŽNÍKY

Kromě stresu z odnesení věcí by měl být menší i stres ze zvednutí telefonu, z něhož se ozve někdo nepříjemně manipulující z exekutorského úřadu. Nově totiž bude platit, že „exekutor je povinen zaznamenat ve formě zvukového záznamu všechna volání uskutečněná prostřednictvím veřejně dostupné telefonní služby a telefonního čísla exekutorského úřadu, které je určeno pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se jím vedeného exekučního řízení, a evidovat v exekučním spisu údaje o těchto záznamech. Povinnost podle věty první se týká telefonních čísel používaných soudním exekutorem i zaměstnanci soudního exekutora. Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí exekučního spisu.“ (viz také PN 7402).

Mezi největší bomby schválené zatím jen Poslaneckou sněmovnou však patří odbřemenění dlužníků starou dluhovou zátěží z dob divokého vymáhání pohledávek a takzvané „milostivé léto“ pro příslušenství dluhů u veřejnoprávních věřitelů, obojí navržené Ústavně právním výborem Sněmovny, viz sněmovní tisk 545/4

Ad 3) ZRUŠENÍ STARÝCH A MALÝCH DLUHŮ

Exekuce na vymáhanou částku do 1 500 korun, které se nedaří vymoci po dobu 3 let (tzv. marné bagatelní exekuce) se zastaví, respektive dluh se zruší. Stát za marné exekuce zaplatí exekutorovi 750 Kč na jeho náklady a věřitel si bude moci 30 % této marné pohledávky odepsat. S ohledem na to, že jde o mnohdy statisícové částky, na které se původně malé dluhy vyšplhaly, půjde konečně o vypořádání se s minulostí, něco jako vymetení pavučin z temných koutů naší vymáhací historie.

Ad 4) JEDNORÁZOVÉ SPLACENÍ DLUHU VEŘEJNÝM INSTITUCÍM

Kdo zaplatí do 3 měsíců od účinnosti zákona, cca do konce března 2022, jednorázově to, co dluží státu, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku, České televizi a rozhlasu a podobným veřejnoprávním věřitelům, a přidá k tomu 750 Kč, zbaví se těchto dluhů navždy, aniž by musel doživotně splácet také historické odměny advokátů, exekutorů atd. Poslanec Výborný z KDU-ČSL k tomu uvedl: „Je to podaná ruka ze strany státu, potažmo nás zákonodárců, ale i tak to není odpuštění dluhu. Je to povinnost každého jednoho dlužníka celý dluh, celou jistinu zaplatit, takže tady nikdo nemůže říkat: vy jste schválili něco, což znamená, že se dluhy nebudou platit.“

SENÁTNÍ PROTINÁVRHY SE MOHOU KRUTĚ VYMSTÍT

V médiích se hned v den hlasování objevily zprávy, že poslanci neschválili vlastně nic podstatného (např. zpravy.aktualne.cz), ve skutečnosti ale neschválili „jen“ ani jednu ze tří variant tzv. teritoriality – místní příslušnosti exekutorů. Exekutory si tak budou zatím dál vybírat věřitelé bez ohledu na bydliště dlužníka, typ dluhu a věřitele. 

Pro některé organizace i poslance byla teritorialita hlavní metou, a tak spoléhají na to, že senátoři s tím „něco udělají“. Senát ale může udělat jen to, že zákon se svými návrhy Sněmovně vrátí k novému hlasování. Zlomení jasně vyjádřené vůle poslanců pro jakoukoli verzi teritoriality nelze od senátorů očekávat. Senátní pozměňovací návrhy poslanci přehlasují většinou, nikoli však už jen přítomných poslanců, ale většinou všech poslanců. Potřebují tedy 101 hlas, ani o jeden méně, takže se jich sejde dost na to, aby se ještě mohlo stát cokoli. Může to dopadnout i tak, že spadne celý návrh na pozitivní změny občanského soudního řádu.

Považujeme za riskantní do toho takhle koncem volebního období jít, když nová vláda, která se kvůli exekucím jen tak „nezakecá“, už tluče na dveře Strakovky a prosazení teritoriality nemusí brzy stát nic v cestě. Už to zkrátka nechme, jak to je, a važme si proběhlého hlasování poslanců, která mohou v relativně krátkém čase vyřešit v oblasti exekucí víc, než celá teritorialita dohromady.


Autor: IPSI

Související články